Usnesení k jednotlivým bodům programu 241. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 13. března 2009

Schválení programu
Rada schvaluje program 241. zasedání.

1. Zápis z 240. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 240. zasedání.

A1) Usnesení vlády
Materiály zařazené na jednání vlády dne 9. 3. 2009 byly postoupeny na další termín po 241. zasedání Rady.

A2) INCOM – závěry (česká verze)
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z INCOMU (českou verzi).

A3) Závěry z jednání předsednictva mezi 240. a 241. zasedáním Rady
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 239. a 240. zasedáním Rady.

A4) Nominace zástupce MPO do ŘS NP VaVaI
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí nominaci zástupce MPO do ŘS NP VaVaI.

A5) Zápis
     a) z jednání KHV dne 16. 1. 2009
     b) z jednání KHV dne 13. 2. 2009
     c) z jednání OK SHV dne 18. 2. 2009
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí zápisy
     1. z jednání KHV dne 16. 1. 2009;
     2. z jednání KHV dne 13. 2. 2009;
     3. z jednání OK SHV dne 18. 2. 2009.

A6) EUFORDIA (závěry z jednání ve dnech 24. - 25. 2. 2009)
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí závěry z EUFORDIE ve dnech 24. - 25. 2. 2009.

A7) Předběžná zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (6. -7. 3. 2009)
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí předběžnou zprávu ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (6. -7. 3. 2009).

A8) Usnesení 99. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí usnesení 99. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR).

A9) Jmenování zástupců Rady pro výzkum a vývoj do pracovních skupin pro výběr členů hodnotících panelů GA ČR 2009
Usnesení:
A9 Rada bere na vědomí jmenování zástupců Rady pro výzkum a vývoj do pracovních skupin pro výběr členů hodnotících panelů GA ČR 2009.

A10) Informace o stavu prací a složení pracovní skupiny pro přípravu dokumentu Analýza VaVaI 2009
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí informaci o stavu prací a složení pracovní skupiny pro přípravu dokumentu Analýza VaVaI 2009.

A11) Konference „Changing research landscapes to make the most of human potential“ (14. – 5. 5. 2009)
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí informaci o konferenci „Changing research landscapes to make the most of human potential“ (14. – 15. 5. 2009)

A12) Usnesení Poslanecké sněmovny z 50. schůze 3. března 2009 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí usnesení Poslanecké sněmovny z 50. schůze 3. března 2009 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.

A13) Příspěvek European Research Council review
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí příspěvek European Research Council review.

A14) Informace o průběhu předsednictví ČR v Radě EU

Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí informaci o průběhu předsednictví ČR v Radě EU.

B1) NP VaVaI
Usnesení:
B1. Rada
     1. souhlasí s předloženým materiálem;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat materiál zainteresovaným orgánům a institucím k vyjádření, s uzávěrkou do 5. dubna 2009.

B2) Ekonomická krize a její dopad na výzkum a vývoj
Usnesení:
B2. Rada souhlasí s předloženými podklady jednotlivých resortů k Ekonomické krizi a jejímu dopadu na výzkum a vývoj a s materiálem sekretariátu Rady uvádějícím možnosti jednoduchého využití údajů IS VaV v podnikovém sektoru.

B3) Návrh výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 od poskytovatelů
     a) Návrh harmonogramu jednání Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VaV na rok 2010
     b) Návrh výdajů SR VaVaI 2010-2012 od poskytovatelů a postup přípravy podkladů pro jednání s nimi
     c) Návrh stanoviska Rady pro výzkum a vývoj k první pracovní verzi „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012“
Usnesení:
B3. Rada
     1. bere na vědomí návrh výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 od poskytovatelů;
     2. schvaluje Harmonogram jednání Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VaV na rok 2010 se zapracováním změny, kterou navrhl ing. Nekvasil, a postup přípravy podkladů pro jednání s poskytovateli;
     3. konstatuje, že část poskytovatelů (MV, MK, aj.) podle údajů zaslaných ke dni 5. lednu 2009 připravila návrh výdajů na řešení výzkumných záměrů a rozvoj výzkumných organizací v souladu se směrnicí pro přípravu rozpočtu, zatímco někteří poskytovatelé (MŠMT, AV ČR, MZ, aj.) takto neučinili;
     4. souhlasí s předsednictvem předloženou první pracovní verzí „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012“;
     5. ukládá svým zástupcům, aby na jednání s jednotlivými poskytovateli ve dnech 16. až 26. března 2009 zastávali první pracovní verzi „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012“, zmocňuje je k dohodě o výdajích, které nepřekročí objem 10 mil. Kč/r a zavazuje je k tomu, že u výdajů vyšších než 10 mil. Kč/r, kde poskytovatel nebude souhlasit s návrhem Rady, uzavřou jednání s rozporem, který předloží na 242. zasedání Rady.

B4) Analýza změn v Hodnocení výsledků VaV v r. 2008 vůči předchozímu roku a změn v návrhu výdajů na výzkum a vývoj v kapitole AV ČR na r. 2010 a další roky - na základě závěrů předsednictva Rady z jednání dne 6. 3. 2009 byl tento bod stažen ze zasedání

B5) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007 – vypořádání meziresortního přip. řízení
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje vypořádání připomínkového řízení k materiálu Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007;
     2. žádá předsedu Rady, aby materiál předložil na jednání vlády.

B6) Žádost o prodloužení termínu předložení návrhu „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“ z 242. na 244. zasedání Rady
Usnesení:
B6. Rada:
     1. schvaluje návrh KHV Rady na prodloužení termínu předložení návrhu „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“ z 242. na 244. zasedání Rady;
     2. ukládá KHV Rady předložit na 243. zasedání Rady návrh harmonogramu přípravy „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“ a navazujícího vlastního „Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“.

Sdílejte na: