Zápis z jednání Komise dne 13. 3. 2009

Jednání se konalo od 13:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 9 ze 14 členů. Z jednání se omluvil RNDr. Albrecht, prof. Gaš, Ing. Hanke, Ing. Holl, Ing. Janeček a prof. Matějů. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Návrh na změnu Jednacího řádu Komise a Principů pro vedení a moderování e-mailových diskusí a zpracování jejich závěrů
3. Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009
4. Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 11. 3. 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.


ad 2) Návrh na změnu Jednacího řádu Komise a Principů pro vedení a moderování e-mailových diskusí a zpracování jejich závěrů
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [17-2].
Na základě jednání Komise dne 13. 2. 2009 se navrhuje změna Jednacího řádu Komise a Principů pro vedení a moderování e-mailových diskusí.
Úprava obsahuje: e-mailová diskuse je ukončena 4 dny před jednáním, zpravodajové zasílají tajemníkovi podklady 3 dny před jednáním, podklady pro jednání se členům Komise zpřístupňují 2 dny před jednáním. Další upřesnění: pokud člen požaduje zařazení bodu na jednání nebo má splnit úkol a předat podklady, učiní tak nejpozději 3 dny před jednáním.
Předseda upozornil členy Komise, že je třeba tyto lhůty respektovat a dodržovat.

Závěr
: Komise
     - schvaluje
          o změnu Jednacího řádu Komise,
          o změnu materiálu [3-1/B] podle materiálu [17-2],
     - ukládá předsedovi předložit návrh na změnu Jednacího řádu Komise na jednání Rady pro výzkum a vývoj ke schválení.


ad 3) Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [17-3a], [17-3b] a [17-3c].
Předseda informoval o tom, že Rada projednala a schválila posunutí termínu pro Metodiku 2009.
S navrženým harmonogramem podle materiálu [17-3a] Komise vyslovila souhlas.
Předseda zopakoval zásady, které Komise schválila a přijala na svém jednání dne 16. 1. 2009, tedy že:
- Metodika 2009 bude stanovovat podmínky a pravidla pro hodnocení výsledků s rokem uplatnění (tj. rok kdy byl výsledek realizován, nikoliv předán do RIV) 2008 a později, výsledky uplatněné dříve budou hodnoceny podle Metodiky 2008;
- definice druhů výsledků lze pouze zpřesňovat, nikoliv zásadním způsobem měnit (neboť definice platné od roku sběru 2009, které byly součástí Metodiky 2008, byly zpracovány po dlouhých diskusích);
- rozšiřování druhů výsledků lze povolit pouze výjimečně, pokud není možné využít druhy stávající;
- bodové hodnocení druhů výsledků pro Metodiku 2009 by mělo korespondovat s bodovým ohodnocením podle Metodiky 2008.
Předseda dále definoval pravidla pro úpravy textu Metodiky 2009:
- změny předkládá příslušný zpravodaj, jiné změny nebudou zapracovávány;
- náměty na změnu musí být konkrétní, nelze nijak zapracovat připomínky typu: „tomuto moc nerozumím“, „chtělo by to napsat lidsky“, „tato formulace je zavádějící“ apod.;
- návrhy na změny bodového ohodnocení musí být odůvodněny a podloženy modelací na souhrnných datech z hodnocení 2008 na úroveň skupiny příjemců, aby bylo možné posoudit dopad – změny nesmí být výsledkem individuálních zájmů jednotlivých skupin a nesmí vznikat neodůvodněné řádové nebo násobné rozdíly např. mezi NRRE a ostatními obory.
Průběh diskuse:
- prof. Zrzavý – návrh na zavedení tzv. „superclusterů“ oborů pro hodnocení všech oborů (východiskem bude oborové třídění dle Web of Science) pro výsledky druhu Jimp;
- předseda – do konce března je třeba rozhodnout, zda bude odlišeno hodnocení dle oborů a následně rozhodnout, co bude k této části hodnocení obsahovat návrh Národní politiky VaVaI; členové Komise předloží případné návrhy do jednoho týdne od jednání Komise;
- doc. Ježek – v předloženém návrhu na odlišné oborové hodnocení se jedná o zásadní změnu, proto doporučuje dát až do Metodiky 2010;
- prof. Zrzavý – druhou variantou je fixace celkového bodového ohodnocení podle druhu výsledků; do jednoho týdne od jednání Komise předloží návrh;
- doc. Ježek – klíčové jsou tři části: výsledky druhu J, B a ostatní aplikované výsledky, tedy hodnocení by mělo s tímto významem korespondovat, pro aplikované výsledky bude řešit systém verifikace a škálování, bodové ohodnocení bude navrženo tak aby se střední hodnota neměnila (druhy výsledků, které jsou je špatně verifikovatelné, bude poznamenáno snížením bodového hodnocení) – toto Komisí přijato jako pravidlo pro práci na Metodice 2009;
- předseda – k verifikaci se vztahuje krátký termín od uzávěrky RIV po provedení hodnocení.
Pro další práce na Metodice 2009 podle materiálu [17-3c] a další diskuse (body, kategorie hodnocení) se stanovují (resp. potvrzují) tito zpravodajové:
- výsledky J – prof. Gaš;
- výsledky B – prof. Zrzavý;
- výsledky aplikované – doc. Ježek;
- superclustery oborů (Subjekt Categories) pro výsledky druhu Jimp – prof. Zrzavý;
- změny textu podle návrhů zpravodajů – tajemník Komise.
Mezi materiály z jednání Komise bude zařazena tabulka Hodnocení výsledků VaV v roce 2008 dle skupin příjemců, a bude nadále označována jako materiál [17-3d].
Pokračující e-mailové diskuse budou nadále moderovány příslušnými zpravodaji, a to při respektování termínu podle schválených Principů (viz bod 2 jednání Komise). Pro návrhy na úpravu Metodiky 2009 bude výhradně používán materiál [17-3c].

Závěr
: Komise
     - schvaluje upravený harmonogram přípravy Metodiky 2009 podle materiálu [17-3a],
     - ukládá členům Komise předložit případné návrhy na změnu návrhu NP VaVaI do 20. 3. 2009,
     - ukládá členům pokračovat v diskusi a podklady předávat příslušným zpravodajům,
     - ukládá příslušným zpravodajům (viz výše) realizovat návrhy na změnu výhradně do materiálu [17-3c].


ad 4) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [17-4a] a [17-4b].
V rámci aktualizace Seznamu v roce 2009 bylo v termínu (od 1. do 28. 2. 2009) doručeno 162 návrhů (2 návrhy byly doručeny po termínu, nejsou v celkovém počtu zahrnuty), z toho 2 byly duplicitně s rokem 2008, vyhovělo kritériím 96, nevyhovělo kritériím 64.
Průběh diskuse:
- prof. Haasz – upozornil, že kritéria musí být vykládána jednoznačně, tzn. že pokud je stanoveno, že u některé hodnoty má být podíl nadpoloviční, je třeba důsledně respektovat a časopisy nevyhovující tomuto kritériu musí být vyřazeny;
- předseda – materiál bude upraven a jednoznačně rozdělen, nadále bude označována jako nová verze, tj. [17-4a/B]; kde nelze kritéria jednoznačně ověřit, budou vydavatelé požádání o doplnění;
- doc. Münich, doc. Ráb – navrhnuli, aby byla v následujícím období prováděna kontrola (třeba i namátková stanovená procentem všech časopisů ze Seznamu) dodržování kritérií ze strany vydavatelů;
- předseda – kontroly budou v budoucnosti prováděny, bude navržen systém verifikace údajů; současně poznamenal, že účinnost kontrol se bude s časem snižovat, protože vydavatelé budou postupně své vydávání adaptovat na stanovené podmínky;
- doc. Münich – navrhnul provádění fyzické kontroly časopisů na místě (u vydavatele), výsledky kontrol by měly vést k redukci bodů za Jneimp;
- doc. Ježek – zkušenosti ze zahraničí ukazují, že je vhodné u všech organizací, zabývajících se výzkumem a vývojem, zavést systém řízení kvality, což by vedlo k jejich vlastní verifikaci výsledků, které prezentují
- doc. Ráb – požaduje, aby tento zásadní princip (viz výše v zápisu uvedený diskusní příspěvek doc. Ježka o vhodnosti zavedení systému řízení kvality) byl uveden v zápise z jednání.

Závěr
: Komise
     - schvaluje seznam periodik, která v rámci aktualizace Seznamu splnila kritéria a navrhuje se jejich zařazení na Seznam,
     - ukládá předsedovi Komise ověřit a předložit na příští jednání Komise ty případy, které byly prověřeny a Radě pro výzkum a vývoj návrh na doplnění Seznamu o seznam periodik, která v rámci aktualizace splnila kritéria.


ad 5) Různé
Předseda – návazně na materiál [17-3b] informoval o výsledku jednání GAČR na ÚOHS, ze strany GAČR se musí upravit zadávací dokumentace tak, aby byly respektovány předpisy EU pro veřejnou podporu a upozornil, že z hlediska přípravy hodnocení výsledků VaV jeho Metodika rovněž tyto předpisy musí respektovat. V diskuzi k tomuto bodu doplnil, že oznamovací povinnost se týká všech režimů podpory (tj. jak grantových projektů základního výzkumu, tak institucionální podpory výzkumných záměrů) a že vlastní hodnocení per-review, podle kterého poskytovatelé mohou rozdělit institucionální podporu výzkumným organizacím jinak než podle Metodiky a které bude provádět např. AV ČR, rovněž musí tato pravidla respektovat a splňovat podmínky podle § 7 odst. 6 novely zákona č. 130/2002 Sb. (metodika vlastního hodnocení per-review je zveřejněna, výsledky hodnocení jsou zveřejněny a zveřejněn je i způsob úpravy výše podpory).


ad 6) Závěr
K bodu 2: Komise
     - schvaluje
          o změnu Jednacího řádu Komise,
          o změnu materiálu [3-1/B] podle materiálu [17-2],
     - ukládá předsedovi předložit návrh na změnu Jednacího řádu Komise na jednání Rady pro výzkum a vývoj ke schválení.
K bodu 3: Komise
     - schvaluje upravený harmonogram přípravy Metodiky 2009 podle materiálu [17-3a],
     - ukládá členům Komise předložit případné návrhy na změnu návrhu NP VaVaI do 20. 3. 2009,
     - ukládá členům pokračovat v diskusi a podklady předávat příslušným zpravodajům,
     - ukládá příslušným zpravodajům realizovat návrhy na změnu výhradně do materiálu [17-3c].
K bodu 4: Komise
     - schvaluje seznam periodik, která v rámci aktualizace Seznamu splnila kritéria a navrhuje se jejich zařazení na Seznam,
     - ukládá předsedovi Komise ověřit a předložit na příští jednání Komise ty případy, které byly prověřeny a Radě pro výzkum a vývoj návrh na doplnění Seznamu o seznam periodik, která v rámci aktualizace splnila kritéria.

Příští jednání Komise bude konat 10. 4. 2009 od 13:00 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 16. 3. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: