Informace z 242. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. dubna 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Národní politika VaVaI
a) Připomínky k 5. verzi NP VaVaI, uplatněné zainteresovanými orgány do 5. 4. 2009
b) NP VaVaI – materiál do meziresortního připomínkového řízení
Zpracovaná NP VaVaI byla po 241. zasedání Rady zaslána k vyjádření všem zainteresovaným orgánům a institucím, jejichž připomínky došlé do termínu 5. 4. 2009 byly shrnuty v první části předloženého materiálu. Připomínky, které byly zaslány v pozdějším termínu, byly vypořádány a projednány na jednání Řídící skupiny NP VaVaI dne 7. 4. 2009.
Výsledek jednání Řídící skupiny NP VaVaI byl zapracován a po odsouhlasení na 242. zasedání Rady byl kompletní materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Druhá pracovní verze SR VaVaI
a) Závěry jednání se správci rozpočtových kapitol k SR VaVaI 2009 - 2012 ve dnech 16. – 26. 3. 2009
b) Druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 AV ČR z 26. 3. 2009
c) Odůvodnění účelových výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 MZ z 3. 4. 2009
d) Souhrn změn SR VaVaI 2009 - 2012 od 241. zasedání Rady
e) Druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010 – 2012
Podle schváleného Harmonogramu jednání Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VaV na rok 2010 - 2012 proběhla od 16. 3. do 26. 3. 2009 jednání s poskytovateli, jejichž výsledky byly Radě předloženy.
Jednání skončila dvěmi zásadními rozpory – s Akademií věd ČR, která dne 26. 3. 2009 předložila druhý návrh výdajů a s Ministerstvem zdravotnictví, které odůvodnění účelových výdajů předložilo 3. 4. 2009. Rada vzala tyto tři podklady na vědomí.
Ing. Nekvasil předložil pozměňovací návrh na nulový nárůst výdajů na výzkumné záměry a rozvoj výzkumných organizací s tím, že budou pokryty závazky vyplývající z jednání s resorty v objemu 75 milionů Kč a o zbývající disponibilní prostředky na rok 2010 v objemu 425 mil. Kč budou zvýšeny navržené výdaje na činnost AV ČR. Tento návrh Rada neschválila.
Rada schválila předloženou tabulkovou část Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 a uložila rozeslat schválený návrh k vyjádření zainteresovaným orgánům.

Důvody změn v rozpočtové kapitole AV ČR
Materiál chronologicky rekapituluje přípravu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a její realizaci ve vztahu k výdajům rozpočtové kapitoly AV ČR a vyjadřuje se ke stanovisku AV ČR ze dne 19. března 2009 k návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012.
Rada tento předložený materiál schválila a bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Žádost AV ČR o návrh nového zástupce Rady pro výzkum a vývoj do Dozorčí rady Grantové agentury Akademie věd ČR
Předseda Akademie věd ČR prof. Pačes požádal Radu o návrh nového zástupce Rady pro výzkum a vývoj do Dozorčí rady Grantové agentury Akademie věd ČR za doc. Viklického, který přestal být členem Rady v září 2008.
Předsednictvo Rady navrhlo do této funkce člena Rady prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. a Rada tento návrh schválila

Návrh na změnu Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
S ohledem na činnost Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „KHV“) se KHV rozhodla předložit Radě pro výzkum a vývoj návrh na změnu svého Jednacího řádu, který byl schválen na jejím jednání dne 13. 3. 2009. Podstatou návrhu je úprava termínů pro předkládání materiálu na jednání KHV tak, aby na jedné straně mohla co nejdéle pokračovat diskuze, na straně druhé aby zpravodajové KHV ji mohli uzavřít a předložit na jednání ucelený návrh.
Rada schválila tuto změnu Jednacího řádu KHV a požádala předsedu Rady pro výzkum a vývoj o podpis této změny.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik - výsledek aktualizace v roce 2009
Radě v návaznosti na její rozhodnutí z 239. zasedání, konaného dne 16. 1. 2009, byl předložen ke schválení výsledek aktualizace Seznamu v roce 2009, o který se navrhuje rozšíření stávajícího Seznamu z roku 2008.
Materiál obsahuje přehled postupu hodnocení stanovených kritérií pro vyřazení jednotlivých titulu periodik, tab. periodik o které jsou navrženy pro rozšíření Seznamu, tab. periodik které nesplňují kritéria hodnocení (vč. důvodu jejich vyřazení) a tab. navrhovaných titulů periodik k vyřazení ze Seznamu 2008, u kterých bylo provedenou kontrolou zjištěno porušení pravdivosti a aktuálnosti údajů, které vedly k jejich zařazení na Seznam 2008. Rada návrh schválila.

Projekt „Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009“
Zpracování tohoto materiálu a každoroční předložení vládě ukládá Radě zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
Na tomto zasedání byl Radě předložen návrh projektu „Analýza VaVaI 2009“, dále návrh harmonogramu přípravy, zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu Analýzy a vypořádání vnitřního připomínkového řízení. Po projednání ve vládě bude Analýza VaVaI 2009 publikována v českém a anglickém jazyce na webových stránkách www.vyzkum.cz. Rada návrh schválila.

Zásady přípravy Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009
Rada schválila zásady pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009 a současně uložila KHV předložit její návrh na květnové 243. zasedání Rady.

Sdílejte na: