Usnesení k jednotlivým bodům programu 242. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 10. dubna 2009

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 242. zasedání.

1. Zápis z 241. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 241. zasedání.

2. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
2. Rada schvaluje Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady.

3. Informace o průběhu předsednictví ČR v Radě EU
Usnesení:
3. Rada bere na vědomí Informaci o průběhu předsednictví ČR v Radě EU.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 16. 3. 2009 č. 305 o změně Statutu GA ČR
     b) ze dne 23. 3. 2009 č. 333 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou ČR za měsíc únor 2009
     c) ze dne 23. 3. 2009 č. 362 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového VaV v soukromé sféře
     d) ze dne 30. 3. 2009 č. 381 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
     e) ze dne 30. 3. 2009 č. 382 k Návrhu programu výzkumu a vývoje MPSV "Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2011"
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 16. 3. 2009 č. 305 o změně Statutu GA ČR;
     2. ze dne 23. 3. 2009 č. 333 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou ČR za měsíc únor 2009;
     3. ze dne 23. 3. 2009 č. 362 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového VaV v soukromé sféře;
     4. ze dne 30. 3. 2009 č. 381 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007;
     5. ze dne 30. 3. 2009 č. 382 k Návrhu programu výzkumu a vývoje MPSV "Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2011".

A2) Zápis
     a) z jednání KHV dne 13. 3. 2009
     b) z jednání Bioetické komise dne 17. 3. 2009
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí zápis
     1. z jednání KHV dne 13. 3. 2009;
     2. z jednání Bioetické komise dne 17. 3. 2009.

A3) Závěry z jednání předsednictva mezi 241. a 242. zasedáním Rady
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 241. a 242. zasedáním Rady.

A4) Informace z EU (výzva KICs; EU Economic Recovery plan)
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informace o aktivitách EU (výzvě KICs a EU Economic Recovery Plan).

A5) Žádost Bioetické komise RVV v rámci přípravy jednání EGE + NEC fora v Praze ve dnech 3. – 5. června 2009
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí žádost Bioetické komise RVV v rámci přípravy jednání EGE + NEC fora v Praze ve dnech 3. – 5. června 2009.

A6) Výzva k zamyšlení nad současným systémem hodnocení vědecké práce
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí Výzvu k zamyšlení nad současným systémem hodnocení vědecké práce.

A7) Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí informaci o Budoucnosti „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR.

B1) NP VaVaI
     a) Připomínky k 5. verzi NP VaVaI, uplatněné zainteresovanými orgány do 5. 4. 2009
     b) NP VaVaI – materiál do meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje předloženou verzi Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací;
     2. ukládá sekretariátu rozeslat schválený návrh do meziresortního připomínkového řízení a návrh jeho vypořádání předložit na 243. zasedání Rady.

B2) Druhá pracovní verze SR VaVaI
     a) Závěry jednání se správci rozpočtových kapitol k SR VaVaI 2009 - 2012 ve dnech 16. – 26. 3. 2009
     b) Druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 AV ČR z 26. 3. 2009
     c) Odůvodnění účelových výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 MZ z 7. 4. 2009
     d) Souhrn změn SR VaVaI 2009 - 2012 od 241. zasedání Rady
     e) Druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010 – 2012
Usnesení:
B2. Rada
     1. bere na vědomí závěry jednání s poskytovateli o návrhu výdajů SR VaVaI 2010 – 2012, konaných ve dnech 16. až 26. března 2009, druhý návrh výdajů SR VaVaI 2010 - 2012 předložený dne 26. března 2009 AV ČR a odůvodnění účelových výdajů SR VaVaI 2009 – 2012 předložené dne 7. dubna 2009 MZ;
     2. neschvaluje pozměňovací návrh ing. Nekvasila na nulový nárůst výdajů na výzkumné záměry a rozvoj výzkumných organizací s tím, že budou pokryty závazky vyplývající z jednání s resorty v objemu 75 milionů Kč a o zbývající disponibilní prostředky na rok 2010 budou zvýšeny výdaje na činnost AV ČR (4 členové Rady byli pro, 4 proti, 2 se zdrželi hlasování);
     3. schvaluje předložený Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (7 členů Rady bylo pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování);
     4. ukládá rozeslat schválený návrh dopisem dr. Kopicové k vyjádření zainteresovaným orgánům a v případě rozporu s výzvou k jednání do konce dubna (schváleno jednomyslně).

B3) Důvody změn v rozpočtové kapitole AV ČR
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje předložený materiál;
     2. ukládá sekretariátu Rady schválený materiál zveřejnit na www.vyzkum.cz.

B4) Žádost AV ČR o návrh nového zástupce Rady pro výzkum a vývoj do Dozorčí rady Grantové agentury Akademie věd ČR
Usnesení:
B4. Rada schvaluje nového zástupce Rady do Dozorčí rady Grantové agentury AV ČR prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.

B5) Návrh na změnu Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje změnu Jednacího řádu KHV;
     2. žádá předsedu Rady pro výzkum a vývoj o podpis změny Jednacího řádu KHV.

B6) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik - výsledek aktualizace v roce 2009
Usnesení:
B6. Rada
     1) schvaluje rozšíření Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR z roku 2008, o 90 titulů periodik podle tab. č. 1 v předloženého materiálu;
     2) schvaluje vyřazení 70 titulů přihlášených periodik v rámci aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2009, z důvodu nesplnění stanovených kritérií, podle tab. č. 2 v předloženém materiálu;
     3) schvaluje vyřazení 6 titulů kontrolovaných periodik ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR z roku 2008, u kterých bylo zjištěno nedodržení stanovených kritérií, podle tab. č. 3 v předloženém materiálu;
     4) ukládá sekretariátu zveřejnit na www.vyzkum.cz rozšířený Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, a to v navrhované struktuře podle tab. č. 1 v předloženého materiálu;
     5) ukládá sekretariátu jednotlivé vydavatele vyřazených titulů periodik informovat o důvodech jejich nezařazení na aktualizovaný Seznam v roce 2009.

B7) Projekt „Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009“
Usnesení:
B7. Rada
     1. schvaluje projekt Analýza VaVaI 2009 a harmonogram přípravy;
     2. schvaluje vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady;
     3. ukládá sekretariátu Rady předložit informaci o stavu prací na přípravě projektu a upřesnění harmonogramu přípravy na 245. zasedání Rady dne 11. 9. 2009.

B8) Zásady přípravy Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009
Usnesení:
B8. Rada
     1. schvaluje Zásady pro přípravu metodiky hodnocení v roce 2009 podle předloženého materiálu;
     2. ukládá předsedovi Komise pro hodnocení výsledků VaV předložit na 243. zasedání RVV návrh metodiky hodnocení 2009 při respektování schválených zásad.

Sdílejte na: