Usnesení k jednotlivým bodům programu 243. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 15. května 2009

0. Schválení programu
Rada schvaluje program 243. zasedání a neschvaluje návrh doc. Vlasáka na zařazení nového bodu 243/B8 Stanovisko Rady k AV ČR (poměrem hlasů 2 pro návrh, 9 proti, 2 se zdrželi hlasování).

1. Zápis z 242. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 242. zasedání s doporučenou úpravou doc. Vlasáka.

2. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
2. Rada
     1. schvaluje Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady;
     2. žádá své členy, kteří zároveň zastupují poskytovatele, aby se zdrželi připomínek a návrhů týkajících se jejich rozpočtové kapitoly;
     3. žádá předsednictvo, zpravodaje a sekretariát Rady, aby případné připomínky podle bodu 2.a) považovali z hlediska jednání Rady a jejích orgánů za bezpředmětné.

3. Informace o průběhu předsednictví ČR v Radě EU
Usnesení:
3. Rada bere na vědomí Informaci o průběhu předsednictví ČR v Radě EU.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 4. 5. 2009 č. 573 k návrhu na jmenování člena RVV
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 4. 5. 2009 č. 573 k návrhu na jmenování člena RVV.

A2) Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje
     a) Zákon č. 110/2009 Sb.
     b) Neoficiální aktualizované znění zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí
     1. informaci o vyhlášení novely zákona o podpoře VaV ve Sbírce zákonů;
     2. zveřejnění neoficiálního aktualizovaného znění zákona č. 130/2002 Sb.

A3) Závěry z jednání předsednictva mezi 242. a 243. zasedáním Rady
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 242. a 243. zasedáním Rady.

A4) Usnesení 100. pléna ČKR ze dne 16. 4. 2009
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí usnesení 100. pléna ČKR ze dne 16. 4. 2009.

A5) Cena Inovace roku 2009 - pozvánka v listinné formě
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí pozvánku na Cenu Inovace roku 2009.

A6) Zápis
     a) z jednání KHV dne 10. 4. 2009
     b) z jednání OK SHV dne 6. 5. 2009
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí
     1. zápis z jednání KHV dne 10. 4. 2009;
     2. zápis z jednání OK SHV dne 6. 5. 2009.

A7) Informace o pořádání 13th Forum of National Ethics Councils v Kongresovém centru Praha ve dnech 4.-5. 6. 2009
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí informaci o pořádání 13th Forum of National Ethics Councils v Kongresovém centru Praha ve dnech 4.-5. 6. 2009.

A8) Poznatky z Konference - Informační systémy o vědě v EU, Bratislava, Slovensko
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci o Konferenci - Informační systémy o vědě v EU, konané
v Bratislavě, Slovensko.

A9) Výsledek jednání s ÚOHS k posuzování výzkumných organizací
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informaci o výsledku jednání s ÚOHS k posuzování výzkumných organizací.

B1) NP VaVaI
     a) Doručené připomínky
     b) NP VaVaI, vč. vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení a znění materiálu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 dle vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
     2. žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.

B2) Návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012
     a) Stanoviska resortů k 2. návrhu SR VaVaI 2010-2012
     b) Zápisy z 2. jednání s AV ČR a MZ
     c) Třetí návrh výdajů SR VaVaI 2010-2012
     d) Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012 MF
     e) Čtvrtý návrh výdajů SR VaVaI 2010-2012
     f) Prohlášení RVV k zachování výdajů SR VaVaI 2010-2012 na úrovni roku 2009
     g) Pozměňovací návrh usnesení k bodu 243/B2
Usnesení:
B2. Rada
     1. bere na vědomí stanoviska resortů, závěry jednání s poskytovateli ve dnech 24. až 28. března 2009 k jejich vypořádání a Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012 MF, zachovávající výdaje na VaVaI na léta
2010-2012 na úrovni r. 2009 (v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování);
     2. schvaluje předložený 4. návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (v poměru hlasů 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování);
     3. ukládá rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení (v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování);
     4. doporučuje AV ČR, aby o dalších výdajích na činnost AV ČR, které ostatní resorty hradí z jiných prostředků než jsou výdaje na VaV, jednala přímo s MF, s tím, že Rada toto jednání podpoří. Rada tyto výdaje nemůže do návrhu výdajů na VaV zahrnout, neboť musí postupovat stejně u všech rozpočtových kapitol a nemůže tedy z výdajů na VaV hradit výdaje poskytovatelů na řízení výzkumných organizací, resortní infrastrukturu, stavební investice atd. Rada nemůže ani posoudit oprávněnost těchto výdajů požadovaných AV ČR, neboť za ně odpovídá MF (v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování);
     5. doporučuje vládě, aby dodržela původně odsouhlasený návrh 8% nárůstu výdajů na VaVaI v letech 2010-2012 (v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování);
     6. ukládá 1. místopředsedkyni Rady a předsednictvu Rady jednat s MF a vládou o zvýšení výdajů na VaVaI v letech 2010-2012 (v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování);
     7. ukládá předsednictvu Rady, aby vydalo prohlášení k nedostatečné výši výdajů na VaVaI na léta 2010-2012 (v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování);
     8. neschválila pozměňovací návrh ing. Nekvasila (v poměru hlasů 10 pro neschválení, 2 proti, 1 se zdržel hlasování) na přepracování předloženého návrhu rozpočtu.

B3) Návrh „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“
     a) Návrh „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“
     b) Komentář
     c) Pozměňovací návrhy k Metodice hodnocení výsledků VaV v roce 2009
     d) Porovnání výsledků hodnocení podle Metodiky 2008 a Metodiky 2009
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje předloženou Metodiku hodnocení výsledků VaV v roce 2009 ve znění pozměňovacích návrhů:
          -pozměňovací návrh č. 1 - v poměru hlasů 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování,
          - pozměňovací návrh č. 2 - v poměru hlasů 9 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování,
          - pozměňovací návrh č. 3 - v poměru hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování,
          - pozměňovací návrh č. 4 - v poměru hlasů 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování,
          - pozměňovací návrh č. 5 - v poměru hlasů 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování,
     2. ukládá rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení

B4) Výroční zpráva Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008“, která byla vypracována podle závazné osnovy;
     2. žádá svého předsedu o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B5) Postup po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje předložený postup plnění úkolů vyplývajících z novely zákona č. 130/2002 Sb., ve znění připomínky podle průběhu zasedání Rady;
     2. ukládá věcně příslušným místopředsedům Rady a sekretariátu zajistit jejich plnění.

B6) Volba předsedy Bioetické komise RVV
Usnesení:
B6. Rada
     1. zvolila z 13 platných hlasů (12 pro, 1 se zdržel hlasování) doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc., předsedou Bioetické komise RVV;
     2. navrhuje svému předsedovi, aby jmenoval doc. Svobodu, předsedou Bioetické komise RVV.

B7) Odvolání člena Bioetické komise RVV
Usnesení: 
B7. Rada navrhuje svému předsedovi, aby odvolal člena Bioetické komise RVV doc. MUDr. Vladimíra Viklického, CSc. z funkce člena.

Sdílejte na: