Zápis z jednání Komise dne 15. 5. 2009

Jednání se konalo od 13:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 ze 14 členů. Z jednání se omluvil Ing. Hanke, Ing. Janeček a prof. Matějů. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Informace o výsledcích 243. zasedání Rady pro výzkum a vývoj
3. Termíny jednání Komise pro druhé pololetí 2009
4. Různé
5. Závěr


ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 13. 5. 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Informace o výsledcích 243. zasedání Rady pro výzkum a vývoj
K uvedenému bodu předseda přednesl ústní informaci.
Rada projednala na svém zasedání dne 15. 5. 2009 dva materiály s bezprostředním vztahem k činnosti Komise, a to Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009, a další postup po nabytí účinnosti zákona č. 110/2009 Sb. (novela zákona č. 130/2002 Sb.). Předseda připomněl, že členové Komise mají a již dříve měli přístup k materiálům pro jednání Rady.
Metodika 2009: Byla Radou schválena ve znění všech předložených pozměňovacích návrhů členů Rady (text pozměňovacích návrhů předložených členy Rady byl členům Komise zpřístupněn společně se všemi ostatními materiály pro zasedání Rady).
Nyní bude následovat meziresortní připomínkové řízení a vypořádání připomínek; o formě vypořádání bude na základě doručených připomínek rozhodovat předsednictvo Rady a následně Rada. Vypořádání připomínek bude v souladu s výsledkem zasedání Rady dne 15. 5. 2009.
V souvislosti s další činností Komise je třeba:
- zpracovat projekt přípravy Metodiky 2010 (vč. termínů prací) a stanovit, jaké zásady bude metodika obsahovat, stanovit úkoly pro komisi;
- předkládat věcné a konkrétní návrhy (nikoliv polemiky typu „mělo by se …“ apod.);
- Radě bude předložen projekt „Metodika hodnocení výsled výzkumu a vývoje“, který zpracuje Komise; schválením tohoto projektu bude Komisi dáno přesné a konkrétní zadání; celý projekt bude připraven tak, aby návrh nového textu metodiky byl připraven do konce roku;
- pro přípravu projektu jednotliví členové Komise navrhnou nejpozději do konce května (tj. nejpozději do 31. 5. 2009) náměty, které by chtěli sami rozpracovávat; předpokladem je, že projekt schválí Rada v září 2009 a první verze nové metodiky bude zpracována do konce roku 2009.
Další činnost Komise po nabytí účinnosti novely zákona o podpoře VaV: Předpokládá se obměna členů všech odborných komisí Rady ke konci roku 2009.

Závěr: Komise
     - bere na vědomí informaci o výsledcích zasedání Rady pro výzkum a vývoj;
     - souhlasí s přípravou projektu „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“;
     - ukládá
          o jednotlivým členům předložit své návrhy do konce května (tj. nejpozději dne 31. 5. 2009),
          o předsedovi návrhy jednotlivých členů zpracovat a předložit na další jednání Komise.

ad 3) Termíny jednání Komise pro druhé pololetí 2009
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [19-2].
Na druhé pololetí je navržen jako jednací den čtvrtek v tom týdnu, který následuje po týdnu, v němž se konají zasedání Rady pro výzkum a vývoj. Důvodem oproti současným termínům, kdy jednacím dnem je den shodný se dnem zasedání Rady, je to, že Komise nemohla dostatečně reagovat na požadavky a úkoly Rady. Na návrh prof. Zrzavého bude začátek jednání Komise ve 13:30.
Jednání se budou konat ve dnech: 17. 9. 2009, 15. 10. 2009, 19. 11. 2009 a 17. 12. 2009
Závěr: Komise schvaluje termíny jednání Komise na druhé pololetí roku 2009.

ad 4) Různé
Předseda Komise: pozvánka na přednášku Dr. Claire Donovan v AVČR dne 22. 5. 2009; pozvánka je součásti materiálů pro jednání Komise.
PhDr. Baran – požaduje v zápise uvést, že původní vzorec pro knihy (5+S/10) neodpovídá dle jeho názoru poslednímu rozhodnutí Komise ze dne 10. 4. 2009.

ad 5) Závěr
K bodu 2: Komise
     - bere na vědomí informaci o výsledcích zasedání Rady pro výzkum a vývoj;
     - souhlasí s přípravou projektu „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“;
     - ukládá
          o jednotlivým členům předložit své návrhy do konce května (tj. nejpozději dne 31. 5. 2009),
          o předsedovi návrhy jednotlivých členů zpracovat a předložit na další jednání Komise.
K bodu 3: Komise schvaluje termíny jednání Komise na druhé pololetí roku 2009.

Příští jednání Komise bude konat 12. 6. 2009 od 13:00 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 19. 5. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: