Usnesení k jednotlivým bodům programu 244. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 12. června 2009

0. Schválení programu
Rada schvaluje program 244. zasedání.

1. Zápis z 243. zasedání
     a) Návrh na změnu usnesení z 243. RVV v bodě 2.3
     b) Návrh na změnu Jednacího řádu RVV
Usnesení:
1. Rada
     1. schvaluje zápis z 243. zasedání;
     2. schvaluje návrh na změnu usnesení z 243. RVV v bodě 2.3;
     3. schvaluje navržené změny Jednacího řádu RVV;
     4. ukládá sekretariátu zapracovat změny do Jednacího řádu Rady a zveřejnit aktuální text na www.vyzkum.cz.

2. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
2. Rada schvaluje vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady.

3. Informace o průběhu předsednictví ČR v Radě EU
Usnesení:
3. Rada bere na vědomí Informaci o průběhu předsednictví ČR v Radě EU.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 25. 5. 2009 č. 651 o jmenování předsedy RVV
     b) ze dne 8. 6. 2009 č. 715 k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012
     c) ze dne 8. 6. 2009 č. 729 k NP VaVaI 
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 25. 5. 2009 č. 651 o jmenování předsedy RVV;
     2. ze dne 8. 6. 2009 č. 715 k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012;
     3. ze dne 8. 6. 2009 č. 729 k NP VaVaI.

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 243. a 244. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 243. a 244. zasedáním Rady.

A3) Zápis z jednání KHV dne 15. 5. 2009
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí zápis z jednání KHV dne 15. 5. 2009.

A4) Aktualizovaný seznam členů RVV, stálých hostů a předsedů OK
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí aktualizovaný seznam členů RVV, stálých hostů a předsedů OK.

A5) Informace k Národní ceně vlády Česká hlava a Ceně předsedy Rady pro výzkum a vývoj v roce 2009
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci k Národní ceně vlády Česká hlava a Ceně předsedy Rady pro výzkum a vývoj v roce 2009.

A6) Informace o průběhu zasedání European Group on Ethics in Science and New Technologies dne 3. června 2009 a 13th Forum of National Ethics Councils ve dnech 4. – 5. června 2009 v Praze
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci o průběhu zasedání European Group on Ethics in Science and New Technologies dne 3. června 2009 a 13th Forum of National Ethics Councils ve dnech 4. – 5. června 2009 v Praze.

B1) Návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012
     a) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
     b) Materiál do vlády
     c) Upřesněný materiál dle jednání předsedy Rady
     d) Pozměňovací návrh doc. Vlasáka k usnesení k bodu 244/B1
Usnesení:
B1. Rada
     1. neschvaluje upřesněný materiál dle předsedy Rady Ing. Fischera 244/B1 c) - (2 členové Rady pro, 4 proti, 6 se zdrželo hlasování);
     2. neschvaluje pozměňovací návrh doc. Vlasáka 244/B1 d) - (2 členové Rady pro, 10 proti, 0 se zdrželo hlasování);
     3. schvaluje Návrh výdajů SR VaVaI 2010-2012 244/B1 b), vč. vypořádání meziresortního připomínkového řízení; - (9 členů Rady pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování);
     4. ukládá zástupcům Rady projednat vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení se zástupci resortů, které uplatnily připomínky, dne 16. června 2009;
     5. ukládá sekretariátu Rady konečný materiál předložit k projednání vládě.

B2) Principy změn Statutu Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje základní principy změn Statutu Rady ve znění pozměňovacího návrhu ing. Nekvasila (11 členů Rady pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování);
     2. ukládá sekretariátu Rady zpracovat podle schválených principů návrh Statutu Rady do 31. 8. 2009.

B3) Návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o IS VaV
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje předložený návrh novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje;
     2. ukládá sekretariátu zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení.

B4) Návrh výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedu TA ČR
     a) Návrh výzvy
     b) Pozměňovací návrh ing. Janečka
Usnesení:
B4. Rada schvaluje text výzvy k podávání návrhů na členy předsednictva a předsedy TA ČR ve znění upraveného pozměňovacího návrhu ing. Janečka (12 členů Rady pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování).

B5) Metodika hodnocení výsledků VaVaI
     a) Došlé připomínky k Metodice
     b) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
     c) Materiál ke schválení
Usnesení:
B5. Rada
     1. souhlasí s návrhem na vypořádání připomínek;
     2. schvaluje Metodiku 2009 ve znění schváleného vypořádání připomínek;
     3. žádá svého předsedu, aby svým podpisem Metodiku 2009 schválil;
     4. ukládá sekretariátu RVV, aby po 244. zasedání RVV byla připomínková místa o jejich vypořádání informována písemně;
     5. vyzývá připomínkující a ukládá členům Rady, aby předložili do 30. září 2009 svoji ucelenou koncepční představu o způsobu hodnocení výsledků VaV a popř. rozdělování institucionální podpory VaV mezi jednotlivé poskytovatele;
     6. ukládá Komisi pro hodnocení výsledků VaV, aby se podrobně zabývala všemi došlými připomínkami a předložila na 245. zasedání Rady návrh projektu přípravy Metodiky 2010 tak, aby do konce roku 2009 (kdy dojde k obměně komisí Rady), byla ukončena první ucelená část a do 31. března 2010 předložen návrh Metodiky 2010 Radě
(8 členů Rady pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování).

B6) Návrh pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:
B6. Rada souhlasí se zněním návrhu pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, upraveného podle vypořádání vnitřního připomínkového řízení (11 členů rady pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování).


Sdílejte na: