Zápis z jednání Komise dne 12. 6. 2009

Jednání se konalo od 13:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 13 ze 14 členů. Z jednání se omluvil doc. Münich. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Metodika 2009 – doručené připomínky
3. Revize a redukce číselníku vědních oborů
4. Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
5. Návrh zásad přípravy dalších verzí metodiky hodnocení výsledků VaV
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 10. 6. 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Metodika 2009 – doručené připomínky
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [20-2].
Jedná se o připomínky, které vznesla připomínková místa k Metodice 2009. Rada uložila Komisi zabývat se jimi v dalším období.
Předseda informoval o průběhu projednávání a o výsledku 244. zasedání Rady ve vztahu k Metodice 2009 – byla schválena 8 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
K Metodice 2009 Rada přijala usnesení: „Rada (1) souhlasí s návrhem na vypořádání připomínek; (2) schvaluje Metodiku 2009 ve znění schváleného vypořádání připomínek; (3) žádá svého předsedu, aby svým podpisem Metodiku 2009 schválil; (4) ukládá sekretariátu RVV, aby po 244. zasedání RVV byla připomínková místa o jejich vypořádání informována písemně; (5) vyzývá připomínkující a ukládá členům Rady, aby předložili do 30. září 2009 svoji ucelenou koncepční představu o způsobu hodnocení výsledků VaV a popř. rozdělování institucionální podpory VaV mezi jednotlivé poskytovatele; (6) ukládá Komisi pro hodnocení výsledků VaV, aby se podrobně zabývala všemi došlými připomínkami a předložila na 245. zasedání Rady návrh projektu přípravy Metodiky 2010 tak, aby do konce roku 2009 (kdy dojde k obměně komisí Rady), byla ukončena první ucelená část a do 31. března 2010 předložen návrh Metodiky 2010 Radě.“
Rada zejména požadovala, aby se Komise připomínkami důsledně zabývala a aby případně uvedla důvod, proč připomínku odmítá.

ad 3) Revize a redukce číselníku vědních oborů
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [20-3]. Materiál předložil prof. Zrzavý.
Materiál navazuje na úkol z jednání Komise dne 10. 4. 2009, podle kterého bylo k bodu 5 jednání uloženo: „Závěr: Komise (1) pověřuje prof. Zrzavého řízením e-mailové diskuse k revizi a redukci číselníku vědních oborů pro IS VaV, (2) ukládá prof. Zrzavému zpracovat a předložit závěry z e-mailové diskuse na jednání Komise konané dne 12. června.“
Předložený materiál se vztahuje pouze k hodnocení výsledků Jimp. Další verzi materiálu, která bude splněním úkolu ze dne 10. 4. 2009 bude prof. Zrzavým předložen do e-mailové diskuse členům Komise do konce června 2009. Následně bude tento návrh součástí projektu k Metodice 2010.

ad 4) Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
ad 5) Návrh zásad přípravy dalších verzí metodiky hodnocení výsledků VaV

Body 4 a 5 sloučeny a projednávány společně
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [20-4] a [20-5]. Materiály předložili předseda Komise ([20-4]) a doc. Münich ([20-5]).
Podle závěrů z jednání Komise z 15. 5. 2009 měli členové Komise předložit návrhy, co by měl projekt obsahovat a na čem se konkrétně oni sami budou podílet – návrh předložil pouze doc. Münich a předseda komise (běžící obecné e-mailové diskuse na toto téma neobsahovaly žádný konkrétní návrh)
Předseda uvedl, že členové Komise mají předkládat konkrétní odůvodněné návrhy na doplnění či odstranění nebo na variantní řešení, a to do konce června. Poté budou doručené návrhy zpracovány a předloženy Komisi pro případná vyjádření. Do 25. srpna 2009 se musí návrh předložit Radě.
Upozornění: nepsat ideové náměty, ale konkrétní připomínky a návrhy, možné jsou i variantní a alternativní návrhy k původnímu textu, tj. k materiálu [20-4].
Prof. Matějů: KHV je kritizována za špatné hodnocení výsledků, přitom není úkolem KHV provádět hodnocení VaV ale připravit návrh na rozdělní podpory podle kvantifikace, tedy důsledně se musí v nové Metodice uvést, že toto není primární úkol Metodiky (hodnocení VaV), ale Metodika stanoví návrh na rozdělení podpory; dále je třeba zdůraznit, že Metodika nenahrazuje hodnocení, které má dělat poskytovatel. Dále je KHV vytýkáno, že v jiných zemích postupují jinak, ale jiné země mají obvykle specializovanou instituci na hodnocení a mohou rozdělovat prostředky až na úroveň jednotlivých institucí, což nelze v ČR použít, protože u nás je dle zákona systém jiný (rozdělování prostředků VaV je nikoliv na instituce, ale na poskytovatele podpory VaV).

ad 6) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 7) Závěr
Příští jednání Komise bude konat 17. 9. 2009 od 13:30 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 16. 6. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: