Informace z 245. zasedání Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, které se konalo dne 11. září 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Návrh změn Statutu Rady
V souladu se schváleným postupem po přijetí zákona č. 110/2002 Sb., novelizujícím zákon č. 130/2002 Sb. a na základě principů schválených Radou na jejím 244. zasedání byl předložen návrh Statutu Rady, který obsahuje změny stanovených tímto zákonem, které mj. zahrnují i změnu názvu Rady. Rada schválila tento materiál, který bude následně rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Návrh vypořádání připomínek bude předložen na 246. zasedání Rady a po jejich schválení předložen vládě.

Návrh změn Statutu GA ČR a výsledky meziresortního připomínkového řízení
V souvislosti s zákonem č. 110/2002 Sb., novelizujícím zákon č. 130/2002 Sb. zpracovala také Grantová agentura ČR „Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky“.
Ve statutu jsou v návaznosti na novelu zákona zpřesněné formulace úkolů a činností GA ČR, nově formulované pojetí činnosti Kontrolní rady GA ČR, formulace názvosloví změněné novelou zákona a nová ustanovení ohledně nové vědecké rady, která bude koncepčním orgánem GA ČR. Materiál Rada po meziresortním připomínkovém řízení odsouhlasila a bude předložen vládě.

Návrh na jmenování předsednictva a předsedy TA ČR a výsledky meziresortního připomínkového řízení
V souladu s Radou schváleným postupem po přijetí zákona č. 110/2002 Sb., novelizujícím zákon č. 130/2002 Sb.byl předložen návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva TA ČR.
Materiál byl zpracován z podkladů pro nominaci kandidátů zaslaných na základě veřejné výzvy, kdy předsednictvo Rady zpracovalo návrh jmen 5 kandidátů na členy předsednictva a předsedu TA ČR, včetně odůvodnění návrhů. Spolu s návrhy vzešlými z meziresortního a vnitřního připomínkového řízení byly na zasedání předloženy všem členům Rady návrhy všech 66 nominovaných k tajnému hlasování.
Rada schválila ve svém usnesení výsledek dvojkolového tajného hlasování o návrhu na členy předsednictva a předsedy TA ČR, kde byli zvoleni nadpolovičním počtem hlasů členů Rady za kandidáty na členy předsednictva TA ČR - Ing. Miroslav Janeček, CSc., Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., za kandidáta na předsedu byl zvolen v druhém kole vyšším počtem hlasů Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA.
Materiál bude předložen vládě.

Národní cena vlády Česká hlava 2009 a Cena předsedy Rady 2009
Z došlých návrhů na každoročně udělované Národní cenu vlády Česká hlava 2009 a Cenu předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 2009 předsednictvo Rady vybralo pro každou cenu 1. a 2. kandidáta, které předložilo Radě ke schválení.
Rada schválila návrh předsednictva Rady a to na 1. a 2. místo NCV Česká hlava 2009 Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. a Prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc., na 1. a 2. místo Ceny předsedy Rady 2009 RNDr. Jiřího Grygara, CSc. a Prof. RNDr. Vojtěcha Novotného, CSc. Tyto návrhy budou následně zaslány do meziresortního připomínkového řízení a po jejich vypořádání předloženy vládě.
Slavnostní předávání cen České hlavy je plánováno na 16. listopad 2009 a proběhne v aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Záznam z předávání cen bude odvysílán na ČT 1 21. listopadu 2009.

Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
Rada na svém zasedání v červnu 2009 při projednávání Metodiky 2009 uložila Komisi pro hodnocení výsledků VaV, aby se zabývala došlými připomínkami všech resortů a uložila jí předložit na toto zasedání Rady návrh projektu přípravy Metodiky 2010 s využitím těchto připomínek. Projekt je odvozen jednak ze znění § 35 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb., dále z požadavků - připomínek poskytovatelů mj. na vypracování oborových metodik se specifickými kvantitativními i kvalitativními kritérii hodnocení a na zamezení „inflace“ některých druhů výsledků aj. připomínek. Navrhovaný materiál byl předložen v 7 možných variantních úpravách (A - G), tak, aby Rada mohla přijmout své rozhodnutí a bylo vytvořeno jasné rámcové zadání pro přípravu Metodiky 2010.
Rada po dlouhé diskusi k projektu Metodika 2010 schválila varianty A 1), B 3), C 2) a přerušila jednání k bodům D, E a F do 246. zasedání Rady, kdy přihlédne k návrhům zainteresovaných orgánů a institucí předloženým k 30. září 2009.

Ocenění mimořádných výsledků ve VaV
Na základě nyní platných obecných podmínek stanovených vládou je možné udělit pouze finanční ocenění za mimořádné výsledky výzkumu a vývoje jako cena Národní cena vlády Česká hlava a finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje jako Cena předsedy Rady. Dosavadní možnost udělit obdobné ocenění i jednotlivými poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací byla zákonem č. 110/2009 Sb. zrušena. V uvedené novele se však se zachováním této možnosti počítalo a ze strany poskytovatelů byly opakovaně vznášeny požadavky na její umožnění.
Proto se v souladu s důvodovou zprávou k zákonu č. 110/2009 Sb. navrhuje upravit dosavadní podmínky pro ocenění udělované vládou tak, aby jej mohl udělit i jiný subjekt, kterým je ministerstvo, AV ČR, GA ČR či nově zřízená TA ČR.
Předložený návrh vychází věcně z dosavadní úpravy, avšak vzhledem k rozsahu změn, které se týkají zejména změny pojmů, názvu Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace a spojení s podmínkami doposud upravenými jinou formou, se navrhuje nezpracovávat změnu podmínek dosavadních, ale schválit podmínky nové.
Návrh bude na základě výjimky udělené předsedou vlády předložen vládě k projednání bez provedení meziresortního připomínkového řízení, neboť udělování cen jednotlivými poskytovateli je připraveno návazně na minulé roky v termínech, které by bylo obtížné zajistit ještě v tomto roce. Se zainteresovanými orgány byl návrh projednán bez rozporů v pracovním pořádku.

Kulatý stůl premiéra ČR o budoucnosti českého VaV, který se konal dne 31. 8. 2009
Dne 31. srpna 2009 se zástupci Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, představitelé Akademie věd ČR, vysokých škol a průmyslu sešli s panem premiérem společně u Kulatého stolu k diskuzi o budoucnosti výzkumu a vývoje. Toto setkání se uskutečnilo v Lichtenštejnském paláci. O průběhu tohoto jednání byla zveřejněna řada článků, z nichž některé byly předloženy na tomto zasedání Rady. Současně bylo Radě předloženo vedle podrobné informace z tohoto jednání i vyjádření členů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, kteří se účastnili kulatého stolu.

Návrh na změnu závazného ukazatele rozpočtové kapitoly 333-MŠMT a závazného ukazatele rozpočtové kapitoly 361-AV ČR v souvislosti s přípravou projektu ELI v roce 2009
MŠMT se aktivně již dva roky účastní na jednáních o umístění projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) z ESFRI Roadmap na území ČR. Vzhledem k tomu, že při přípravě projektu pro výzvy z OP VaVpI došlo v AV ČR k finančním potížím, MŠMT navrhlo podpořit implementaci změnou závazných ukazatelů rozpočtové kapitoly MŠMT a AV ČR a požádalo Radu o stanovisko. Rada na svém zasedání odsouhlasila snížení institucionálních výdajů výdajů MŠMT a zvýšení institucionálních výdajů na činnost AV ČR o 28 mil. Kč.

Sdílejte na: