Usnesení k jednotlivým bodům programu 245. zasedání Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace dne 11. září 2009

0. Schválení programu
Rada schvaluje program 245. zasedání.

1. Zápis z 244. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 244. zasedání.

2. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
2. Rada schvaluje vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 29. 6. 2009 č. 838 k Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012
     b) ze dne 13. července 2009 č. 880 k návrhu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
     c) ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
     d) ze dne 17. srpna 2009 č. 1022 k návrhu programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II
     e) ze dne 31. srpna 2009 č. 1133 k resortnímu programu VaV Ministerstva zdravotnictví III
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 29. 6. 2009 č. 838 k Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012;     
     2. ze dne 13. července 2009 č. 880 k návrhu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity;
     3. ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
     4. ze dne 17. srpna 2009 č. 1022 k návrhu programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II;
     5. ze dne 31. srpna 2009 č. 1133 k resortnímu programu VaV Ministerstva zdravotnictví III.

A2) Informace k prezentaci sjednocených výsledků na webu
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí informaci k prezentaci sjednocených výsledků na webu.

A3) Novela zákona o veřejných zakázkách – slučitelnost výjimky pro VaVaI s právem ES
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí informaci o Novele zákona o veřejných zakázkách – slučitelnost výjimky pro VaVaI s právem ES.

A4) Vyhodnocení dopisů zaslaných premiérovi týkajících se rozpočtu AV ČR
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí vyhodnocení dopisů zaslaných premiérovi týkajících se rozpočtu AV ČR.

B1) Návrh změn Statutu Rady
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje materiál návrh Statutu Rady;
     2. ukládá sekretariátu materiál rozeslat do meziresortního připomínkového řízení;
     3. ukládá sekretariátu projednat s Legislativní radou vlády správný název Rady na základě právního stanoviska předaného AV ČR.

B2) Návrh změn Statutu GA ČR a výsledky meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B2. Rada
     1. souhlasí s materiálem „Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky“ včetně výsledků meziresortního připomínkového řízení;
     2. ukládá sekretariátu předložit materiál vládě.

B3) Návrh na jmenování předsednictva a předsedy TA ČR a výsledky meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje výsledek tajného hlasování o návrhu na členy předsednictva a předsedy TA ČR, kde byli zvoleni nadpolovičním počtem hlasů členů Rady za členy předsednictva TA ČR - Ing. Miroslav Janeček, CSc., Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., za předsedu byl zvolen v druhém kole vyšším počtem hlasů Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA;
     2. ukládá sekretariátu dopracovat návrh materiálu podle výsledku hlasování a předložit jej vládě.

B4) Závěry z jednání předsednictva mezi 244. a 245. zasedáním Rady
Usnesení:
B4. Rada schvaluje závěry z jednání předsednictva mezi 244. a 245. zasedáním Rady.

B5) Informace o stavu prací na projektu „Analýza VaVaI 2009“ a upřesnění harmonogramu na II. pololetí 2009
Usnesení:
B5. Rada
     1. bere na vědomí informaci o stavu prací na projektu „Analýza VaVaI 2009“;
     2. schvaluje upravený harmonogram na II.pololetí 2009.

B6) Národní cena vlády Česká hlava 2009 a Cena předsedy Rady 2009
Usnesení:
B6. Rada
     1. navrhuje na 1. a 2. místo NCV Česká hlava 2009 kandidáty Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. a Prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc., na 1. a 2. místo Ceny předsedy Rady 2009 kandidáty RNDr. Jiřího Grygara, CSc. a Prof. RNDr. Vojtěcha Novotného, CSc.;
     2. ukládá sekretariátu zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání předložit vládě.

B7) Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
Usnesení:
B7. Rada
     1. k projektu Metodika 2010 schválila varianty A 1), B 3), C 2) a přerušila jednání k bodům D, E a F do 246. zasedání Rady, kdy přihlédne k návrhům zainteresovaných orgánů a institucí předloženým k 30. září 2009;
     2. ukládá Komisi pro hodnocení výsledků postupovat podle schválených částí projektu.

B8) Návrh Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:
B8. Rada
     1. schvaluje předložený materiál „Návrh Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“;
     2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál k projednání vládě.

B9) Kulatý stolu premiéra ČR o budoucnosti českého VaV, který se konal dne 31. 8. 2009
Usnesení:
B9. Rada bere na vědomí „Informaci o diskuzi u kulatého stolu“ a "Vyjádření členů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, kteří se účastnili kulatého stolu premiéra o budoucnosti české vědy konaného dne 31. srpna 2009 k prezentaci jeho výsledků".

B10) Návrh na změnu závazného ukazatele rozpočtové kapitoly 333-MŠMT a závazného ukazatele rozpočtové kapitoly 361-AV ČR v souvislosti s přípravou projektu ELI v roce 2009
Usnesení:
B10. Rada souhlasí se změnou závazných ukazatelů rozpočtových kapitol MŠMT a AV ČR.

Sdílejte na: