ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Jednání se konalo dne 6. 5. 2009 od 13:00 na CERGE-EI

Přítomni: Prof. Ing. Stanislava Hronová, Ph.D.; Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Omluveni: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; MSc., doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Zapisovatelem ustanoven D. Münich, ověřovatelem M. Potůček. Jednání zahájil předseda OK D. Münich.

Schválený program
1. Schválení zápisu z minulé schůze.
2. Informace předsedy a místopředsedy.
3. Diskuse doporučení ohledně případného doplnění OK SHV o nového člena.
4. Diskuse k materiálu Ad_Seznam_nakladatelstvi_Navrh_Oliva_Padevet.doc
5. Diskuse finálních připomínek k materiálu Aplikace_SHV_12_02_2009_Oliva.doc
o výsledcích aplikovaném výzkumu v oblasti SHV
6. Dopis zástupců z oblasti humanitních věd o hodnocení výsledků (prof. Hronová)
7. Nové kolo zařazování do Seznamu recenzovaných časopisů (prof. Hronová)
8. Diskuse a připomínky k Thesaurus_v2_Potucek_Munich.doc
9. Různé

Ad 1: Zápis z minulé schůze OK SHV byl schválen beze změn.

Ad 2: Informace předsedy: o základních událostech v období od poslední schůze (jednání o Metodice 2009, schválení novely zákona 130/2002 SWb., zveřejnění pozitivního seznamu recenzovaných časopisů).

Ad 3. Diskuse doporučení ohledně případného doplnění OK SHV o nového člena.
OK diskutovala pro a proti doplnění a shodla se, že se tímto bodem bude zabývat na příštím jednání. Mezidobí využijí členové OK k identifikaci případných vhodných kandidátů k doporučení. Bylo připomenuto, že OK má v tomto pouze poradní hlas vůči RVV.

Ad 4. Diskuse k materiálu Ad_Seznam_nakladatelstvi_Navrh_Oliva_Padevet.doc
K. Oliva představil písemně předložený návrh. OK diskutovala jeho vhodnost. OK se shodla na tom, že v systému hodnocení odborných knih je třeba začít zohledňovat jejich kvalitu, a to jiným způsobem než zavedením pozitivního seznamu nakladatelství. Kvalitu knih je třeba posuzovat uvnitř oborů. Dále je žádoucí výrazně posílit ohodnocení skutečné excelence v oblasti knih, podobně jako se to zavádí u článků v impaktovaných časopisech. Podpora formou publikačních grantů je v oblasti základního výzkumu publikovaného v oblasti řady vědních oborů SHV důležitou podmínkou vzniku rozsáhlých kvalitních děl bez ohledu na způsob, jak bude realizováno hodnocení VaV.

Ad 5. Diskuse finálních připomínek k materiálu Aplikace_SHV_12_02_2009_Oliva.doc o výsledcích aplikovaném výzkumu v oblasti SHV
OK projednala předložený materiál.
Úkol: K. Oliva na základě připomínek připraví finální dokument, aby mohl být předložen spolu se zápisem pro informaci RVV (do 13. 5.). Dokument bude doplněn o úvodní paragraf vysvětlující souvislosti.

Ad 6. Dopis zástupců z oblasti humanitních věd o hodnocení výsledků (prof. Hronová)
OK SHV se seznámila s dopisem a shodla se na tom, že reformu VaVaI je třeba intenzivně vysvětlovat a komunikovat přitom s akademickou obcí a širší veřejností i z úrovně členů OK SHV. Je třeba objasňovat skutečně problematická místa reformy a závažnost problémů.
Úkol: OK pověřila předsedu požádat sRVV o zajištění prezentace zásadnějších dokumentů připravených OK SHV a vzatých na vědomí RVV na veřejně přístupné stránce sekce OK (včetně specifikace technických možností a formálních podmínek).

Ad 7. Nové kolo zařazování do Seznamu recenzovaných časopisů (prof. Hronová)
OK diskutovala možný nesoulad mezi původními a uplatněnými kritérii v letošním kole.
Úkol: S. Hronová připraví formální dotaz, který předseda zašle na sRVV.

Ad 8. Diskuse a připomínky k Thesaurus_v2_Potucek_Munich.doc
OK projednala předložený materiál. OK se mimo jiné shodla, že RVV a vláda nesou politickou zodpovědnost za oborové rozdělení prostředků na VaVaI, které se nemohou vzdát a vše ponechat pouze na metodice hodnocení.
Úkol: D. Münich a M. Potůček zakomponují klíčové připomínky do materiálu.

Úkol: OK pověřila Š. Jurajdu, aby vedoucím projektu tlumočil vstřícnost a otevřenost OK k různým formám odborné komunikace a diskuse s projektem Auditu VaVaI v ČR.

9. Různé
OK se shodla na tom, že jako svého kandidáta na cenu Národní cena vlády Česká hlava opětovně předloží loňského kandidáta, prof. Jiřího Musila, pokud do konce května nebude předložen a OK schválen jiný kandidát.
Úkol: předseda a L. Rabušic předloží návrh v požadovaném formátu dle vyhlášení.

OK diskutovala procedurální a kriteriální nejasnosti přípravy pozitivního seznamu recenzovaných časopisů.
Úkol: L. Rabušic bude od členů OK přijímat konkrétní připomínky a dotazy tak, aby mohl být výsledný kompaktní materiál předán sRVV .

OK se shodla, že v nejbližší budoucnosti bude pro její práci dostačovat elektronická komunikace. Pokud některý člen nevyzve ke konání příštího jednání OK SHV do konce května, předseda zkoordinuje příští jednání na první polovinu října 2009.

zapsal: D. Münich
ověřil: M.Potůček

Sdílejte na: