Informace z 250. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 12. února 2010

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Návrh na uplatnění ustanovení § 14 odst. 5) zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá provozovateli IS VaVaI povinnost v případech, kdy jsou do IS VaVaI předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, takové údaje ze systému odstranit a upozornit na to Radu. Rada přerušila projednávání této problematiky na minulém lednovém 249. zasedání Rady a požádala provozovatele, aby na únorové 250. zasedání Rady předložil návrh na uplatnění sankcí tak, aby poskytovatelé mohli podle § 14 odst. 5 zákona snížit podporu příjemci, který mu nepravdivé údaje předal. Cílem tohoto opatření je přimět poskytovatele a příjemce k zodpovědnému přístupu při plnění zákonných povinností.
Rada odsouhlasila předložený materiál s tím, že poskytovatelům, kteří neodpovídající údaje předali a současně poskytují příslušným výzkumným organizacím institucionální podporu, snižuje podporu na rok 2011 o 50%, a poskytovatelům, kteří poskytují podporu, ale údaje předaly jiné orgány, snižuje podporu na rok 2011 o 10%.
Dále Rada uložila sekretariátu při přípravě návrhu státního rozpočtu na roky 2011 až 2015 uplatnit návrh na snížení výdajů v návrhu rozpočtu pro VaVaI a zveřejnit materiál upravený podle připomínek dle jednání Rady na portálu www.vyzkum.cz.

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 – vypořádání detailních připomínek k výstupům z I. etapy Hodnocení
V návaznosti na usnesení z 249. zasedání Rady a na schválený postup stanovený v druhé etapě hodnocení výsledků, byli jednotliví poskytovatelé požádáni dopisem sekretáře Rady o vyjádření a případně o konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení těch výsledků, které byly Radou navrženy k vyřazení, v termínu do 4. prosince 2009.
Vyhodnocení obecných připomínek bylo schváleno na 249. zasedání Rady dne 15. ledna 2010, konkrétní připomínky k jednotlivým záznamům byly projednány s poskytovateli v následném období do 8. 2. 2010. Veškeré připomínky byly vyřešeny a jejich vypořádání bylo Radě předloženo bez rozporu.
Rada odsouhlasila předložený materiál a uložila sekretariátu promítnout konkrétní poznatky z vypořádání připomínek do návrhu připravované Metodiky 2010.

Provozní řád IS VaVaI – platný od roku 2010
Vzhledem k novele zákona č. 130/2002 Sb., vyhlášením zákona č. 110/2009 Sb., bylo vydáno nové Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2010. Vzhledem k nabytí účinnosti prováděcího předpisu pro IS VaVaI je nutno aktualizovat i Provozní řád IS VaVaI. Formulační úpravy Provozního řádu byly provedeny tak, aby byly v souladu s právními předpisy.
Rada schválila Provozní řád IS VaVaI a uložila sekretariátu jeho zveřejnění na www.vyzkum.cz.

Návrh na poskytování podpory pro účelovou dotaci velkých infrastruktur výzkumu podle §4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. a návrh stanoviska Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo ke stanovisku Radě „Návrh na poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež“.
Radě byl předložen návrh stanoviska, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy materiál předložit vládě ve znění se zapracovanými připomínkami Rady a vládě doporučuje materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami“. Rada tento návrh stanoviska schválila a uložila sekretariátu zaslat stanovisko k tomuto materiálu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace a návrh stanoviska Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo ke stanovisku materiál Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.
Radě byl předložen návrh stanoviska, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy materiál předložit vládě a doporučuje vládě materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami“.
Rada schválila návrh Stanoviska k návrhu, s tím, že doporučuje zkrátit dobu aktualizace na jeden rok, a zároveň uložila sekretariátu zaslat stanovisko k tomuto materiálu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Harmonogram projednávání návrhů výdajů SR VaVaI na rok 2011-13 se zástupci rozpočtových kapitol
Každoročně předkládaný Harmonogram projednávání návrhů rozpočtu na VaVaI na rok 2011 - 2013 mezi zástupci Rady a poskytovatelů je navržen v termínu od 8. do 16. března 2010, aby mohl být na rozdíl od předchozího období návrh výdajů předložen vládě již v květnu.
Rada schválila návrh Harmonogramu a uložila sekretariátu Rady rozeslat ho elektronicky jednotlivým poskytovatelům.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008
Další každoročně předkládaný materiál „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008“ byl zpracován podle usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků, a podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Radě byl předložen kompletní materiál určený pro jednání vlády.
Rada schválila tento materiál a uložila předsedovi Rady předložit materiál na jednání vlády.

Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – 2010
V roce 2008 podle schválených a zveřejněných podmínek v „Postupu přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“ bylo Radou deklarováno, že Seznam bude mít platnost 5 let, tj. do 31. prosince 2012. Dále bylo deklarováno, že seznam bude veden jako otevřený systém, kdy v ročních intervalech bude prováděna jeho aktualizace, při využití stejných hodnotících principů a kritérií.
Seznam po aktualizaci 2009 zahrnuje celkem 467 periodik. Tento poměrně vysoký počet zařazených periodik zapříčiňuje ztrátu exkluzivity seznamu a pravděpodobně jsou hodnoceny i „popularizace“ vlastních výsledků, jako odborných článků.
Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje proto doporučuje provést poslední aktualizaci Seznamu v roce 2010, ale pouze po provedení fyzické kontroly již zařazených titulů periodik. Aktualizace Seznamu v roce 2010 je tak rozšířena i o kontrolu vybraných cca 10% titulů zařazených periodik v předešlých letech.
Rada schválila aktualizaci seznamu a pověřila sekretariát vyhlášením aktualizace podle harmonogramu obsaženého v materiálu.

Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje
Důvodem zrušení tohoto usnesení vlády je skutečnost, že administrativní postupy uvedené v materiálu schváleném tímto usnesením již nejsou v souladu s novou právní úpravou v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. V rámci uvedeného usnesení bylo uloženo předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrh legislativních změn nezbytných ke zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje. Tento úkol byl splněn předložením a schválením návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů (zákon č. 110/2009 Sb., nařízení vlády č. 397/2009 Sb.).
Rada schválila předložený materiál pro vládu a uložila sekretariátu předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

Sdílejte na: