Usnesení k jednotlivým bodům programu 250. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. února 2010

1. Schválení programu
Usnesení:
1. Rada schvaluje program 250. zasedání.

2. Zápis z 249. zasedání
Usnesení:
2. Rada schvaluje zápis z 249. zasedání.

3. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
3. V rámci vnitřního připomínkového řízení Rady nebyly vzneseny žádné připomínky.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 25. ledna 2010 č. 80 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. prosince 2009
     b) ze dne 8. února 2010 č. 109 k návrhu programu "Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace"
     c) ze dne 8. února 2010 č. 121 k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA"
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 25. ledna 2010 č. 80 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. prosince 2009;
     2. ze dne 8. února 2010 č. 109 k návrhu programu "Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace";
     3. ze dne 8. února 2010 č. 121 k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA".

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 249. a 250. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 249. a 250. zasedáním Rady.

A3) Stručný záznam ze slavnostního aktu předání dopisů k procesu výběru umístění ESS ve Švédsku a z diskuse u kulatého stolu se švédským státním tajemníkem Peterem Honethem
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí stručný záznam ze slavnostního aktu předání dopisů k procesu výběru umístění ESS ve Švédsku a z diskuse u kulatého stolu se švédským státním tajemníkem Peterem Honethem.

A4) Veřejná soutěž SCOPUS
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informace o veřejné soutěži SCOPUS.

A5) Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2.

A6) Návrh opatření nezbytných k zajištění provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury po přistoupení a Dohody mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení ČR k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách po vstupu v platnost a připomínky Rady
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí návrh opatření nezbytných k zajištění provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury po přistoupení a Dohody mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení ČR k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách po vstupu v platnost a připomínky Rady.

A7) Výzva děkanů VŠ k financování VaV
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí výzvu děkanů VŠ k financování VaV.

A8) Shrnutí výsledků pracovních kulatých stolů o změně struktury a financování VaVaI
Usnesení :
A8. Rada bere na vědomí shrnutí výsledků pracovních kulatých stolů o změně struktury a financování VaVaI.

A9) Možnost spolupráce v rámci The Global Grand Scheme – Litva
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informaci o možnostech spolupráce v rámci The Global Grand Scheme – Litva.

B1) Návrh na uplatnění ustanovení § 14 odst. 5) zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění
Usnesení:
B1. Rada
     1. souhlasí s předloženým materiálem s tím, že:
          a) poskytovatelům, kteří neodpovídající údaje předali a současně poskytují příslušným výzkumným organizacím institucionální podporu, snižuje podporu na rok 2011 o 50%,
          b) poskytovatelům, kteří poskytují podporu, ale údaje předaly jiné orgány, snižuje podporu na rok 2011 o 10%;
     2. ukládá sekretariátu při přípravě návrhu státního rozpočtu na roky 2011 až 2015 uplatnit návrh na snížení výdajů v návrhu rozpočtu pro VaVaI,
     3. ukládá sekretariátu zveřejnit materiál upravený podle připomínek dle jednání Rady na portálu www.vyzkum.cz.

B2) Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 – vypořádání detailních připomínek k výstupům z I. etapy Hodnocení
Usnesení:
B2. Rada
     1. souhlasí s předloženým materiálem;
     2. ukládá sekretariátu promítnout konkrétní poznatky z vypořádání připomínek do návrhu připravované Metodiky 2010.

B3) Provozní řád IS VaVaI – platný od roku 2010
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje Provozní řád IS VaVaI;
     2. ukládá sekretariátu zveřejnění Provozního řádu IS VaVaI na www.vyzkum.cz.

B4) Návrh na poskytování podpory pro účelovou dotaci velkých infrastruktur výzkumu podle §4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje návrh Stanoviska k návrhu,
     2. ukládá sekretariátu zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B5) Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje návrh Stanoviska k návrhu, s tím, že doporučuje zkrátit dobu aktualizace na jeden rok;
     2. ukládá sekretariátu zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B6) Harmonogram projednávání návrhů výdajů SR VaVaI na rok 2011-13 se zástupci rozpočtových kapitol
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje návrh Harmonogramu;
     2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat harmonogram zainteresovaným poskytovatelům.

B7) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008
Usnesení:
B7. Rada
     1. schvaluje Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008;
     2. ukládá předsedovi Rady předložit materiál na jednání vlády.

B8) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – 2010
Usnesení:
B8. Rada
     1. schvaluje aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – 2010;
     2. pověřuje sekretariát vyhlášením aktualizace podle harmonogramu obsaženého v materiálu.

B9) Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje
Usnesení:
B9. Rada
     1. schvaluje předložený materiál pro vládu;
     2. ukládá sekretariátu předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

Sdílejte na: