Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Přítomni:
RNDr. Alena Blažková, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Ing. Josef Fulka, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.,(sRVVI)

Omluveni: Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Doc. PhDr. Josef Kuře, PhD., MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVVI.

Jednání řídil: Doc. Bohuslav Svoboda

Program jednání

1) Prezence: omluveni pp. Drobník, Hach, Kuře, Payne
2) Určení zapisovatele
3) Schválení programu
4) Schválení zápisu o průběhu jednání 13th Forum of National Ethics Councils v Praze
5) Projednání návrhu odborného stanoviska k žádosti o povolení VLEKB
6) Formulace a usnesení hlasování ke stanovisku
7) Různé, závěr

Ad 1
Členy Bioetické komise přivítal předseda doc. Svoboda a vyjmenoval omluvené.

Ad 2
Z důvodu nepřítomnosti doc. Kuře byla zapisovatelem určena dr. Dosoudilová.

Ad 3
Navržený program byl schválen.

Ad 4
Zápis o průběhu jednání NEC fora byl schválen a zároveň vyjádřena pochvala nad obsahovou i organizační úrovní NEC fora.

Ad 5
Členové komise se seznámili s odbornými stanovisky k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, podané Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., se statutárním zástupcem prof. Václavem Hořejším, CSc. Komise v obsáhlé diskusi probrala jednotlivá odborná stanoviska a projednala souhrnný návrh odborného stanoviska k předložené žádosti. Jednotlivá odborná stanoviska vyzněla celkově pozitivně.

Ad 6
Po výzvě předsedy komise o vyjádření střetu zájmů členové komise deklarovali absenci střetu zájmů. Poté proběhlo hlasování o návrhu odborného stanoviska k podané žádosti. Pro stanovisko doporučující udělit Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách hlasovalo 9 členů komise, jedno kladné vyjádření bylo zasláno písemně, jeden člen pro pozdní příchod nehlasoval.
Ve svém zdůvodnění komise konstatovala, že předložená žádost celkově splňuje ustanovení zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů.
Odborné stanovisko, připravené Bioetickou komisí RVVI pro 251. jednání Rady, je nezveřejňovanou součástí přílohy tohoto zápisu.

Ad 7
Mezi členy proběhla diskuse o stavu trestního zákona v otázce nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským geonomem. Jelikož se již dříve touto problematikou komise zabývala, byla dr. Dosoudilová pověřena zjistit současný stav věci.
Dr. Pohunková upozornila na stránku CDBI k 10. výročí Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a o nejnovějších akcích v bioetice - www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/.
V Evropě existují etické komise při různých vládních orgánech a institucích. Shrnula proměnnost situace etické komise na Ministerstvu zdravotnictví. Zdůraznila, že v ČR chybí přijetí protokolu o biomedicínském výzkumu.
Dr. Drozenová informovala o konferenci Etika vědy v České republice, pořádané Filozofickým ústavem AV ČR, v.v.i, jíž se zúčastnili také někteří členové Bioetické komise.
Prof. Vonka navrhl, aby se na některém z příštích jednání věnovala pozornost problematice personalizované medicíny.
Doc. Svoboda sdělil, že se zúčastní XV. NEC Fora v Madridu.
Poděkoval komisi za práci.

Příloha: Odborné stanovisko k žádosti o povolení VLEKB, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Zapsala: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Schválil: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Sdílejte na: