Usnesení k jednotlivým bodům programu 255. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. června 2010


1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 255. zasedání.

2. Zápis z 254. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 254. zasedání.

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení vlády
     a) ze dne 27. 4. 2010 č. 317 k Návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách
     b) ze dne 10. 5. 2010 č. 360 o odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2. Závěry z jednání předsednictva mezi 252. a 253. zasedáním Rady
3. Informace o European Innovation Scoreboard 2009
4. Výbor pro Evropský výzkumný prostor
5. Usnesení 105. zasedání Pléna České konference rektorů
6. Usnesení XXXVI. Zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 22. 4. 2010
7. Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci ČR s OECD
8. Grantová agentura ČR v roce 2010 - informace o implementaci nového systému hodnocení projektů
9. Vyhodnocení Národního programu výzkumu – průběžná zpráva za roky 2004-2009
Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 9 určené pro informaci.

B) K PROJEDNÁNÍ

1. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený materiál pro jednání vlády;
2. žádá předsedu Rady o předložení schváleného materiálu na nejbližší jednání vlády.

2. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (2010 – 2012)
Usnesení:
Rada schvaluje
1. předložené znění Metodiky s tím, že omezuje platnost ze tří let (2010 až 2012) pouze pro rok 2010;
2. ostatní doprovodné materiály a doporučuje kompletní materiál předložit ke schválení vládě ČR.
Rada žádá
svého předsedu o podepsání a předložení Metodiky ke schválení vládě ČR.


3. Volba členů odborných a poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě členů odborných a poradních členů Rady,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích, na základě kterých byli zvoleni:
     a) členy OK ŽP - Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc. + předsedou Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.;
     b) členy OK NŽP - Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr.Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Ripka a Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. + předsedou Prof. Ing. Petr Moos, CSc.;
     c) členy OK SHV - Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., Prof. PhDr. Frömel Karel, CSc., Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Martin Hájek, Ph.D., Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Prof. Ing. Ivan Nový, CSc., Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. a Prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. + předsedou byl zvolen Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.;
     d) členy KHV - PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, Doc. Ing. Michal Hocek, CSc., Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (předseda OK ŽP), Prof. Ing. Petr Moos, CSc. (předseda OK NŽP) a Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (předseda OK SHV) + předsedou Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.,
3. navrhuje předsedovi Rady jmenovat uvedené členy a předsedy odborných a poradních orgánů Rady.

4. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, výsledek aktualizace v roce 2010 a výsledek provedené kontroly zařazených titulů periodik v letech 2008 až 2009
Usnesení:
Rada schvaluje
1. Rozšíření Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v rámci aktualizace v roce 2010;
2. Výčet a odůvodnění nezařazení titulů přihlášených periodik v rámci aktualizace Seznamu v roce 2010;
3. Výčet a odůvodnění vyřazených kontrolovaných titulů periodik ze Seznamu;
Rada ukládá sekretariátu
1. zveřejnit aktualizovaný Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik na stránkách www.vyzkum.cz, v termínu do 30. června 2010;
2. informovat jednotlivé vydavatele periodik, která byla vyřazena nebo nebyla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik o důvodech jejich nezařazení nebo vyřazení z aktualizovaného Seznamu v roce 2010.


Různé

Rada schválila navržený termín dalšího zasedání Rady na pátek 30. července 2010.

Sdílejte na: