Zápis z jednání Komise dne 19. 11. 2009

Zápis z 23. jednání Komise konaného dne 19.11. 2009
Jednání se konalo od 14:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 12 ze 14 členů. Z jednání se omluvil doc. RNDr. F. Ježek, CSc. a doc. Ing. P. Ráb, DrSc.. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o výsledcích zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 9. října a 13. listopadu 2009
3. Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků programů ukončených v roce 2010, verze schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 11. září 2009
4. Návrh metodiky financování
5. Ověřitelnost vykazovaných výsledků
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. M. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 18. listopadu 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.
Dále předseda komisi informoval o změně v osobě pracovníka sekretariátu Rady, který je určen k technickému zabezpečení činností komise (Ing. J. Pecen za Dr. Ing. L. Sychru).

ad 2) Informace o výsledcích zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 11. září, 9. října a 13. listopadu 2009
K uvedenému bodu podal předseda ústní informaci:
- O dokončení hlasování k projektu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v roce 2010 – výsledky Rozhodnutí Rady je nutno respektovat jako zadání.
- Metodika hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací v roce 2010 – je nutno předložit její znění Radě nejpozději v březnu 2010.
- Vyřazení cca 72 tis. výsledků – informace o výsledku rozhodnutí Rady a podrobnější informace o důvodech vyřazení výsledků.
Závěr: Komise
• požaduje zpřístupnění seznamu vyřazených výsledků z Hodnocení 2009 na interním webu KHV do 7 dnů

ad 3) Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků programů ukončených v roce 2010, verze schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 11. září 2009 a 9. října 2009
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [23-3-A, 23-3-B].
Na základě projednání a rozhodnutí Rady, předseda Komise informoval o přijatých rozhodnutích a uložených úkolech pro KHV.
K bodům A až C Rada rozhodla:
• O změně názvu Metodiky na „Metodika rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím podle dosažených výsledků a hodnocení výsledků ukončených programů v roce 2010“.
• Do Metodik 2010 zapracovat rozdělení prostředků na základní a na aplikovaný VaVaI a na skupiny oborů popř. další podle politického rozhodnutí, a současně ihned zahájit práce na oborových metodikách.
• Platnost Metodiky 2010 v návrhu usnesení vlády v materiálu předkládanému v květnu 2010 vládě stanovit na léta 2010 až 2012.
• Poměr institucionálních výdajů výzkumným organizacím získaných za výsledky základního výzkumu a za výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje se v Metodice 2010 nezmění, zůstane 85:15.

a dále rozhodla o:
• Zavedení stanovení poměru institucionálních výdajů na skupiny druhů výsledků Jneimp, B (odborná kniha), Z (poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno), F (výsledky s právní ochranou), G (prototyp, funkční vzorek), H (poskytovatelem realizované výsledky), N (certifikované metodiky a postupy) a R (software). Poměr bude vycházet z výsledků hodnocení 2008 s max. povoleným nárůstem počtu bodů u daného druhu výsledků je 10 %.
• Stanovení poměru institucionálních výdajů výzkumným organizacím za výsledky podle skupin oborů (Superclusterů), které z původního počtu 15 snížila na 10.
Závěr: Komise
- odsouhlasila jako zpravodaje nadále prof. Zrzavého.
- prof. Zrzavý byl požádán, aby na 24. zasedání Komise (17.12.2009) předložil alternativní návrh na složení 10 Superclusterů (protinávrh rozhodnutí Rady), který bude odvozen z citační analýzy a oborové složení bude vycházet z logické provázanosti mezi jednotlivými obory, která zabezpečí fixace objemu peněz mezi obory.
(materiál bude rozeslán k e-mailové diskusi nejpozději 10.12.2009, aby mohl být projednán na 24. zasedání KHV)

ad 4) Návrh metodiky financování
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [21-4-A až D].
Původní materiál předložený doc. Mnichem nebyl při hlasování per rollam schválen (29-30.09.2009). Komise se shodla dále využít jako východisko materiál [21-4-B], tj. pracovní verzi č. 1.
Závěr: Komise
- rozhodla, že na základě proběhlé diskuse nebude materiál dále upravován.
- rozhodla o rozeslat pracovní verze č. 1 – k novému hlasování per rollam, bez možnosti připojovat další připomínky; termín pro ukončení hlasování 27.11.2009.
- v případě odsouhlasení materiálu, Komise souhlasí s poskytnutím materiálu jako podkladu jednání u „kulatého stolu“.

ad 5) Ověřitelnost výsledků
Úkol byl Komisi uložen na 246. zasedání Rady ze dne 9.10.2009, a to předložit do 15. prosince 2009 Radě materiál, ve kterém budou navrženy principy a metody ověřitelnosti jednotlivých druhů výsledků, tj. zásady kontrol pro ověření pravdivosti vykazovaných výsledků výzkumných aktivit. Materiál nemá být zaměřen na hodnocení vědecké úrovně jednotlivých výsledků, úroveň hodnotí jednotliví poskytovatelé prostřednictvím svých odborných poradních orgánů – komisí.
Cílem materiálu je navržení a stanovení nezpochybnitelných postupů pro ověřování pravdivosti dat v RIV a to z hlediska:
- splnění definice příslušného druhu výsledku;
- stanovení rozhodujících kritérií pro posouzení správného zařazení ke konkrétnímu druhu výsledku;
- způsobu ověřitelnosti rozhodujících údajů vykázaných v RIV, dle kterých se uplatňují jednotlivá kritéria.

Závěr: Komise
- rozhodla, že členové mohou uplatnit v termínu do 27. 11. 2009 k materiálu své připomínky.
- uložila tajemníkovi Komise zapracování zaslaných připomínek a následné rozeslání upraveného materiálu do e-mailové diskuse
(projednávání, vč. hlasování o materiálu musí být ukončeno nejpozději 4. 12. 2009, aby výsledný materiál mohl být předložen na 248. zasedání Rady, dne 11. 12. 2009)

ad 6) Různé
Ing. Holl – informoval o seznámení se s systémem financování finského leteckého VÚ. Zároveň nabídl prezentaci tohoto principu financování pro členy Komise.
dr. Albrecht – informoval o schůzce G8 z hlediska pohledu na hodnocení výsledků výzkumu (workshop o hodnocení výzkumu, srovnání metody RAE a REF (peer review hodnocením“). Dále informoval o nabídce poskytnutí konzultace se zástupcem G8, který se zabývá především hodnocením bibliografie.
dr. Blažka – sdělil informaci k obměně členů Rady, která bude odvozena podle výsledků jednání vlády ČR o změně statutu Rady.

ad 7) Závěr
K bodu ad 2):
• členové KHV požadují zpřístupnění seznamu vyřazených výsledků z Hodnocení 2009, podle rozhodnutí Rady z 13. listopadu 2009.

Příští jednání Komise bude konat 17. 12. 2009 od 13:30 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.
Zapsal: Ing. Martin Matějka
V Praze dne 19. 11. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: