Zápis z 26. jednání Komise konaného dne 18.02. 2010

Zápis z 26. jednání Komise konaného dne 18.02. 2010

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 9 z 14 členů. Z jednání se omluvil RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., Ing. Miroslav Janeček, CSc., doc. RNDr. František Ježek, CSc., prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o výsledcích 250. zasedání Rady ze dne 12. února 2010
3. Informace o možnosti využití systému ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací) provozovaného AV ČR
4. Metodika hodnocení výsledků VO a hodnocení výsledků ukončených programů 2010 až 2012
Pozměňovací návrhy:
- Kapitola II. HARMONOGRAM - změny či doplnění termínů podbarveno šedě
- Příloha č. 3 VÝSTUPY Z HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2010 AŽ 2012 - upřesnění obsahu jednotlivých tabulek na základě připomínek
- IV.2.2. VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ - doplněný text je uveden kurzívou
- Příloze č. 1 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků - doplnění definice výsledku druhu R-software
- Příloha č. 6 - změna je navrhována vzhledem k úpravě údajů uváděných v tabulkách
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. M. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 18. února 2010. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Informace o výsledcích 250. zasedání Rady ze dne 12. února 2010
K uvedenému bodu podal předseda podrobnější ústní informaci o:
- Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 – vypořádání detailních připomínek k výstupům z I. etapy Hodnocení – u všech konkrétních připomínek k jednotlivým výsledkům bylo dosaženo vzájemné schody mezi Radou a jednotlivými poskytovateli (MŠMT, AV ČR, GA ČR, MPO, MK. MZd a MŽP) ve smyslu, že výsledky vyřazené z Hodnocení 2009, lze opravit, resp. nově předat záznamy do RIV;
- Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 2010 – aktualizace byla schválena;
- Návrhu na uplatnění ustanovení § 14 odst. 5) zákona č. 130/2002 Sb., o snížení výdajů na VaVaI poskytovatelům, kteří neodpovídající údaje předali a současně poskytují příslušným výzkumným organizacím institucionální podporu, snižuje podporu na rok 2011 o 50%, poskytovatelům, kteří poskytují podporu, ale údaje předaly jiné orgány, snižuje podporu na rok 2011 o 10%;
- Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008 – materiál byl Radou schválen a zaslán do meziresortního připomínkového řízení.
Závěr: Komise
- bere na vědomí přednesenou informaci o závěrech jednání Rady.

ad 3) Informace o možnosti využití systému ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací) provozovaného AV ČR
K uvedenému bodu nebyl členům Komise postoupen žádný materiál.
Informaci přednesl prof. Ráb ústně. Informoval, že žádná z knihoven neprovozuje systém sledování citačních ohlasů a dále informoval o připraveném jednání mezi AV ČR a MŠMT k možnostem využití systému ASEP.

ad 4) Metodika hodnocení výsledků VO a hodnocení výsledků ukončených programů 2010 až 2012
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [26-4]. Dále bylo členům komise e-mailem zasláno všech pět pozměňovacích návrhů.
Materiál předložil Komisi její předseda, který informoval členy Komise o zapracování jednotlivých vznesených připomínek v e-mailové diskuzi či jejich předložení jako pozměňujících návrhů k textu Metodiky.
Předseda dále stručně informoval členy Komise o obsahu jednotlivých kapitol Metodiky.
Průběh diskuse:
- RIV – hodnocené výsledky, které generují finanční prostředky nelze měnit, hodnocené výsledky budou mít stále stejnou bodovou hodnotu;
- definice výsledků – upřesnění definic především z hlediska možností provádění kontrol s cílem zamezení nárůstu „měkkých výsledků“;
- institucionální výdaje – nastavení pravidel (koeficientů) z důvodu zamezení meziročního nárůstu počtu výsledků tak, aby byly zabezpečeny relace rozdělení institucionálních podpor mezi VO, než dojde k hodnocení podle oborových metodik;
- upřesnění výše bodového hodnocení u výsledku druhu Jneimp pro jednotlivé kategorie databáze ERIH;
- výše bodového hodnocení u výsledku druhu B – v souvislosti s obory NRRE a ostatními obory, resp. dopad na společenské a humanitní vědy – tato diskuse byla uzavřena hlasováním peer rollam;
- pozměňovací návrhy – bylo diskutováno jejich zdůvodnění a dopad;
- úprava - zpřesnění názvů jednotlivých tabulek s výstupy z hodnocení.
Závěr: Komise
- rozhodla o usnesení k předloženému materiálu následovně:

- 1. Schvaluje předložený materiál ve znění pozměňovacích návrhů 26-4-a, 26-4-b, 26-4-c, 26-4-d a 26-4-e;
- 2. Dále Komise schvaluje změnu v definici pro druh výsledku D-článek ve sborníku, počet stran nutných pro hodnocení je 2, zároveň doplňuje ve stejném smyslu definici druhu Jrec- článek v recenzovaném časopise (Seznam ČR);
- 3. Schvaluje v kap. VI. PRAVIDLA ROZDĚLOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ VÝZKUMNÝM ORGANIZACÍM A STANOVENÍ FINANČNÍ HODNOTY BODU změny a ukládá sekretariátu Rady promítnutí následujících citovaných změn do Metodiky
„C) Posledním sledovaným ukazatelem je stanovení poměru institucionálních výdajů na skupiny druhů výsledků:
- u výsledků druhu Jneimp a Jrec (článek v odborném periodiku (časopise) dle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR), B (odborná kniha), C a D (kapitola v knize a článek ve sborníku), Z (poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno), F (výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor), G (technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek), H (poskytovatelem realizované výsledky), N (certifikované metodiky a postupy – léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem) a R (software)
- Poměr vychází z výsledků předchozího hodnocení (tj. pro hodnocení 2010 z hodnocení 2009 atd.) s tím, že maximální povolený nárůst počtu bodů u daného druhu výsledků je 1,5 násobek celkového nárůstu počtu výsledků všech druhů.“

- 4. Ukládá sekretariátu Rady provést v předloženém materiálu jazykové korekce;
- 5. Ukládá sekretariátu Rady předložit materiál ve znění schválených pozměňovacích návrhů k projednání Radou a doporučuje materiál k schválení;
- 6. Rozhodla o provedení peer-rollam hlasování o výši bodového hodnocení druhu výsledku B – odborná kniha.

Výsledky hlasování Komise k bodu 6. usnesení:
K doplnění definice a výši bodového hodnocení druhu výsledku B – odborná kniha, bylo vzneseno celkem těchto 5 pozměňovacích návrhů:
1. změna bodů u B - odborné knihy obory mimo NRRE, svět. jazyk na 20 a ostatní jazyky na 10;
2. změna bodů u B - odborné knihy obory mimo NRRE svět. jazyk u zahraničních nakl. na 40, svět. jazyk u tuzemská nakl. na 20 a ostatní jazyky na 10;
3. doplnění def. – „Hodnoceny nebudou knihy vydané veřejnou výzkumnou institucí či fakultou vysoké školy.“
4. doplnění def. – „Hodnoceny nebudou knihy vydané veřejnou výzkumnou institucí či fakultou vysoké školy (popř. vysokou školou, která se nedělí na fakulty).“
5. doplnění def. – „Za odbornou knihu se nepovažuje publikace vydaná veřejnou výzkumnou institucí s výjimkou nakladatelství Academia, fakultou či vysokou školou, která se nedělí na fakulty.“

Ze 14 členů Komise se hlasování zúčastnilo pouze 6 členů, nehlasovalo tedy 8 členů.
Podle jednacího řádu je tedy hlasování neplatné, protože nehlasovala nadpoloviční většina (min 8 členů), tj. bodové hodnocení zůstává na stejné hodnotě jako v Metodice 2009 a definice zůstává v platnosti v původní předložené podobě výchozího materiálu podstoupeného komisi pro její jednání.

ad 7) Různé
K tomuto bodu programu nebyl uplatněn žádný materiál ani žádný člen Komise nevystoupil.

ad 8) Závěr
Příští jednání Komise bude konat 18.3.2010 od 13:30 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.
Zapsal: Ing. Martin Matějka
V Praze dne 1. 3. 2010
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: