Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 17. září 2010

I. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program mimořádného zasedání s tím, že souhlasí, aby návrh prof. Hampla, doplňující text návrhu usnesení předsednictva Rady uvedený v bodu B1 –b), byl projednán a hlasován před tímto bodem.
Rada souhlasí, aby návrh prof. Drahoše z 15. 9. 2010 9:19 hod. byl nahrazen návrhem prof. Drahoše z 16. 9. 2010 23:15 hod.

II. Body k projednání

B) K PROJEDNÁNÍ

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013)
a) rekapitulace dosavadní přípravy návrhu rozpočtu
b) návrh stanoviska Rady předkládaný předsednictvem Rady (14. 9. 2010 12:44 hod.)
c) pozměňovací návrhy – prof. Haňka (14. 9. 2010 16:47 hod.)
- prof. Drahoš (15. 9. 2010 9:19 a 9:39 hod.)
- prof. Drahoš (16. 9. 2010 23:15 hod.)

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Stanovisko Rady k materiálu Ministerstva financí „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011“, včetně jeho závěrů:


a) Rada konstatuje, že vázání prostředků státního rozpočtu v r. 2010 se ve výzkumu, vývoji a inovacích projevilo negativně zejména u výdajů MŠMT, kde společně s krácením výdajů na vzdělávací činnost dochází u vysokých škol k celkovému snížení prostředků o více než 2,5 mld. Kč. Toto krácení se projeví v dalších letech a přímo ohrožuje plnění jedné z pěti priorit programového prohlášení vlády – reformu terciárního vzdělávání. Rada současně upozorňuje, že většina výsledků základního výzkumu je tvořena na vysokých školách.


b) Rada zásadně nesouhlasí s ministrem financí navrženým zvýšením výdajů AV ČR v r. 2011 o 400 mil. Kč (tj. o 173 mil. Kč více než požadovala) a se snížením výdajů MPO a MK, o 400 mil. Kč, které postihne zejména méně rozvité regiony ČR a vysoké školy (projekty MK). Rada současně upozorňuje, že nebyly naplněny předpoklady uvedené v předmětném prohlášení vlády ze dne 9. října 2009.


c) Rada žádá svého předsedu, premiéra P. Nečase, aby na jednání vlády dne 22. 9. 2010 prosazoval stejný přístup ke všem výzkumným institucím a navrhl vzhledem k nutným úsporám ve výši 1,2 mld. Kč na r. 2011 oproti již přijatým závazkům vlády krácení ve stejné výši 4,55 %.


d) Rada zásadně nesouhlasí s ministrem financí navrženou změnou střednědobého výhledu výdajů na VaVaI na roky 2012 a 2013.


e) Rada žádá svého předsedu, premiéra P. Nečase, aby na jednání vlády dne 22. 9. 2010 prosazoval střednědobý výhled výdajů na r. 2012 a 2013 v Radou navržené struktuře (podle bodu III usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 č. 563). Budoucí úpravy střednědobého výhledu musí vycházet z nezbytných změn celého českého výzkumu a jeho struktury podle programového prohlášení vlády a nemohou tyto změny finančně i věcně předurčovat.


2. ukládá sekretariátu obratem zveřejnit Stanovisko Rady k materiálu Ministerstva financí „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011“ na web stránkách Rady www.vyzkum.cz.


2. Situace v realizaci Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) a její dopady na rozpočet na výzkum, vývoj a inovace na roky 2011 – 2013 (stav k 15. září 2010)
Usnesení:

Rada
1. vyjadřuje své znepokojení nad situací, která nastala v personálními změnami na MŠMT jako řídícím orgánu Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace;


2. žádá MŠMT o předložení závazného věcného a časového harmonogramu čerpání prostředků Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace na 257. zasedání Rady a o pravidelné informování o jeho plnění na každém dalším řádném zasedání Rady.


Sdílejte na:

Přílohy