Zápis z 31. jednání Komise konaného dne 23.08. 2010

Zápis z 31. jednání Komise konaného dne 23.08. 2010

Jednání se konalo od 9:30 hodin v Malé aule Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Malostranské náměstí 25, Praha 1.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.. Z jednání se omluvil prof. Ing. Petr Moos, CSc. Komise byla usnášeníschopná.
Pro vlastní jednání Komise nebyl předem stanoven program jednání, vzhledem ke skutečnosti, že celkově 31. zasedání KHV bylo prvním zasedáním po novém jmenování členů Komise Radou.

Projednávané tématické okruhy
1. Zahájení
2. Metodika hodnocení 2012 – ústní informace
3. Různé
4. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Nejprve seznámil členy s postavením a úlohou Komise. Dále předseda seznámil členy se způsobem zadávání úkolů Komisi Radou a o zpětné vazbě mezi závěry přijatými Komisí a rozhodnutím Rady.

ad 2) Metodika 2012
Předseda informoval o schválení Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 č. 555 (dále jen „Metodika“). Upozornil, že oproti návrhu předkládaného Radou je Metodika na základě tohoto usnesení platná pro roky 2010 a 2011.
Předseda dále pokračoval informací k přípravě Metodiky na rok 2012. V rámci přípravy této nové Metodiky byly následně diskutovány čtyři základní okruhy otázek:
- harmonogram přípravy Metodiky 2012;
- programové prohlášení vlády ČR a jeho dopad na systém hodnocení VaVaI;
- zavedení principů hodnocení podle oborových metodik;
- výhody a nevýhody srovnání výsledků mezi obory a dopadů tohoto srovnání na hodnocení a financování.

Průběh diskuse:
Členové Komise se následně vyjádřili k jednotlivým okruhům otázek. Především byly diskutovány otázky vztahující se na bodové hodnocení výsledků, vlivu hodnocení na institucionální financování, verifikaci výsledků, vč. možnosti využití ukazatelů vyjadřujících ekonomický přínos dosažených výsledků. Dále byly diskutovány způsoby verifikace jednotlivých druhů výsledků.
Členové diskutovali o součastné podobě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, použití jeho ustanovení pro hodnocení a dopadu na přípravu návrhu rozpočtu. Zároveň byla v této souvislosti diskutována i možnost novelizace zákona, která by umožnila uplatňovat metodiku i při rozdělování prostředků jednotlivými poskytovateli.
Dále byla diskutována role MŠMT jako největšího poskytovatele institucionální podpory především pro vysoké školy a možnosti vzájemného porovnání mezi nejvýznamnějšími poskytovateli (MŠMT a AV ČR).
Pro Metodiku 2012 byly diskutovány otázky zohlednění velikosti jednotlivých výzkumných organizací, možnosti objektivního stanovení finanční náročnosti oborů, určení hodnot excelence pro jednotlivé obory. Dále bylo diskutováno jakým způsobem rozhodnout o zatřídění výzkumných organizací do skupin oborů. S tímto okruhem otázek byl diskutovány způsoby hodnocení skupin oborů (přírodní, humanitní, společenské, lékařské vědy atd.).
Na základě diskuse o chybách, výhodách a čeho je možno využít ze stávající Metodiky, byla položena otázka, zda lze a zda je účelné upravovat Metodiku ještě pro rok 2011. V této souvislosti byla uvedena možnost využití srovnávací studie hodnocení výsledků v jiných státech EU.
Pro přípravu efektivní diskuse o návrhu nové metodiky byly ustaveny neformální pracovní skupiny pro přírodní, technické a společenské vědy. Každá z těchto skupin by měla připravit k diskusi na příští schůzi komise názor na následující problémové okruhy:
- kritéria hodnocení
- kvantifikace výsledků
- způsob verifikace výsledků
- možnosti převodu kvantifikovaných výsledků na finance s přihlédnutím ke specifice oboru.

ad 3) Různé
Na základě platného statutu Komise byla projednána četnost zasedání a způsob jednání Komise, vč. využití možnosti elektronického zasílání podkladů pro jednání. Termíny pro další zasedání nebyly zatím stanoveny (stanoven byl pouze termín následujícího zasedání) vzhledem k časovým možnostem jednotlivých členů Komise, které budou na dalším jednání upřesněny. Rámcově bude komise zasedat 1x měsíčně mimo prázdnin, tedy 10x do roka.

ad 4) Závěr
Komise
Dospěla k rámcové shodě na Plánu své činnosti pro přípravu Metodiky 2012:
- vypracovat návrh pro alokaci finančních prostředků mezi obory;
- rozhodnout o složení oborových skupin;
- rozhodnout o způsobech verifikace výsledků, vč. zásad pro provádění fyzické kontroly výsledků;
- stanovit zásady hodnocení s obecnou platností pro celou ČR;
- stanovit zásady pro hodnocení v jednotlivých oborových skupinách.

Příští jednání Komise se bude konat dne 4. 10. 2010 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Martin Matějka
V Praze dne 23. 08. 2010
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.


Sdílejte na: