Zápis z 32. jednání KHV

Zápis z 32. jednání Komise konaného dne 4.10. 2010

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.,
prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Komise byla usnášeníschopná.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 23.9.2010 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Komise za rok 2010
3. Informace o výsledcích mimořádného a 257. zasedání Rady
4. Volba místopředsedy Komise
5. Jmenování tajemníka Komise
6. Termíny jednání Komise
7. Informace o možnosti využití interního webu Rady
8. Uvádění zápisů z jednání (interní a veřejný web)
9. Informace o stavu hodnocení 2010
10. Informace k auditu VaV MŠMT
11. Metodika 2012
12. Různé
13. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Nejprve seznámil členy s pozměňovacími návrhy k programu, a to zařadit jako bod 2. Zprávu
o činnosti Komise za rok 2010, jako bod 10 zařadit informaci k Mezinárodnímu auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a bod 10 přesunout jako bod 11.
Změny v programu byly jednohlasně odsouhlaseny.

ad 2) Zpráva o činnosti Komise za rok 2010
Komise schvaluje dodatečně předložený materiál [32-2] a bere na vědomí, že tento materiál bude zároveň sloužit jako podklad pro návrh odměn jednotlivým členům Komise
za jejich činnost v roce 2010.

ad 3) Informace o výsledcích mimořádného a 257. zasedání Rady
Informaci přednesl prof. Opatrný, který uvedl, že předmětem mimořádného zasedání Rady byl návrh rozpočtu na VaVaI na rok 2012. Tuto informaci doplnil doc. Baran a další,
ve vztahu k návrhu rozpočtu týkající se AV ČR.
Dále prof. Opatrný informoval o vybraných závěrech 257. zasedání Rady:
- informoval o usnesení RVVI přijatém na mimořádném zasedání, které se týkalo situace v operačním programu VaVpI po personálních změnách na MŠMT;
- o návrhu na zařazení nových institucí na seznam výzkumných organizací v roce 2012;
- o návrhu na jmenování zpravodajů Rady - pracovní skupina pro Metodiku hodnocení prof. Ing. R. Haňku, MA, PhD., doc. RNDr. K. Olivu, Dr. a prof. Ing. V. Haasze, CSc.;

Závěr:
Komise doporučuje Radě na základě podané informace k návrhu na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012, vycházet při přípravě rozpočtu z předpokladu, že:
- za rozhodnutí zda subjekt splňuje náležitosti VO podle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a Nařízení Komise (ES)
č. 800/2008, odpovídá poskytovatel.
- Rada nemusí subjektům označených poskytovateli jako VO, pokud rozhodnutí poskytovatele se jeví jako „problematické“, navrhnout institucionální podporu, resp. výše navržené podpory může být nulová, tj .samotnému poskytovateli nebudou
za výsledky těchto VO přiděleny prostředky.

ad 4) Volba místopředsedy Komise
Komise zvolila za svého místopředsedu doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D.

ad 5) Jmenování tajemníka Komise
Komise bere na vědomí jmenování tajemníkem pracovníka sekretariátu Rady Ing. Martina Matějku.

ad 6) Termíny jednání Komise
Komise rozhodla o termínech jednání podle uvedené tabulky. Začátky jednání jsou stanoveny na 14,00 hodin, místem jednání je zasedací místnost děkana Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na adrese Ke Karlovu 3, Praha 2.

2010
č jednání / datum
33 / 1. listopad
34 / 6. prosinec
2011
35. / 10. ledna

ad 7) Informace o možnosti využití interního webu Rady
Tajemník Komise informoval její členy o způsobu práce a využití interního webu www.vyzkum.cz, určeného pro činnost Komise. Dále vysvětlil způsob a zásady přístupu
na neveřejnou část internetových stránek a termíny pro zveřejňování podkladů a materiálů členům Komise.

ad 8) Uvádění zápisů z jednání (interní a veřejný web)
Komise se usnesla na uveřejňování plných zápisů z jednání na veřejně přístupném webu www.vyzkum.cz v sekci s názvem „Poradní orgány Rady pro výzkum, vývoj
a inovace“. Zápisy budou v uveřejněny vč. přijatých usnesení a doporučení po schválení jejich znění. Uveřejňováním je po schválení Zápisu pověřen tajemník Komise. Další postup
je stanoven platným Jednacím řádem Komise (čl. 3, bod 5).

ad 9) Informace o stavu hodnocení 2010
Komise bere předložený materiál [32-8] na vědomí a zároveň ustanovuje
PhDr. Martinu Hábovou koordinátorem pracovní skupiny pro problematiku formálního ověřování výsledků a návrh na stanovení principů a postupů sjednocení při konsolidaci záznamů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), které jsou předmětem hodnocení výsledků VO ve složení: PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., která předloží materiál na další jednání Komise. Předseda vyzval členy, aby byli práci skupiny nápomocni.
Komise u výsledků druhu Z – poloprovoz a ověřená technologie upozorňuje,
že u záznamů o výsledcích dodaných do RIV v roce 2010 došlo k chybnému uplatnění kritéria o ekonomickém využití výsledků při posuzování datového pole R38, při uvedení využití výsledku příjemcem nebo dalším subjektem podle kap. IV. platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné
pro léta 2010 a 2011). Pravidlo stanovuje, že:
1. V případě, že je uvedena cena 0 a výsledek nevyužívá příjemce – výsledek bude ponechán v hodnocení 2010, protože není Metodikou stanoveno, že ekonomický přínos má být vyšší než 0 cena.
2. V případě, že je uvedena cena 0 a výsledek využívá příjemce – výsledek má být zařazen
do hodnocení 2010.
Závěr:
Komise požaduje, aby provozovatel IS VaVaI provedl kontrolu zatřídění do Tabulky č. 3
a Tabulky č. 4 u výsledků Z – poloprovoz a ověřená technologie dodaných v roce 2010, v případě nalezeného nesouladu s výše uvedeným pravidlem, provést korekci zatřídění.

ad 10) Informace k auditu VaV MŠMT
a
ad 11) Metodika 2012
Komise rozhodla vzhledem k závažnosti a dopadu jejího rozhodnutí o přerušení projednávání obou bodů do jejího dalšího zasedání. Zároveň předsedové Odborných komisí podkladový materiál předloží na jednání jednotlivých komisí s cílem zpracovat rámcové vymezení principů institucionální podpory podle oborových metodik hodnocení a kritérií kontrol vykázaných výsledků a předložení připomínek Odborných komisí na dalším jednání Komise. K předloženým materiálům rozeslal 1.10.2010 doc. Münich členům Komise materiál s uvedenými komentáři. Tento materiál byl dodatečně jako další podklad pro jednání zveřejněn na interním webu Komise.
Závěr:
Komise bere na vědomí oba předložené materiály, jako výchozí podklady pro další diskusi
a jednání. Předseda pro potřeby Komise zpracuje dokument, který by narýsoval kroky dalšího postupu práce Komise na přípravě Metodiky 2012.

ad 12) Různé
prof. Opatrný se dotázal, zda je dostupná upozornil, že Metodika hodnocení používaná
pro přerozdělení institucionálních finančních prostředků AV ČR. není veřejně dostupná. Podle zákona č. 130/2002 Sb., § 7 odst. 6) pokud poskytovatel rozděluje institucionální podporu odlišně od celostátní metodiky, musejí být výsledky jeho hodnocení a pravidla přerozdělení předem zveřejněny. Nikde se mu však nepodařilo Metodiku AV ČR dohledat.

ad 13) Závěr
Komise
1. Požaduje předložení materiálu podle usnesení k bodům 9) PhDr. Martinou Hábovou,
10) a 11) předsedy Odborných komisí na příštím zasedání Komise.
2. Příští monotématické jednání Komise, věnované informaci o předběžných výsledcích Auditu VaV MŠMT a přípravě principů Metodiky 2012 se bude konat dne 1. 11. 2010 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Martin Matějka
V Praze dne 4. 10. 2010
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: