Usnesení k jednotlivým bodům programu 257. zasedání

Usnesení k jednotlivým bodům programu 257. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. září 2010

I. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 257. zasedání, s tím, že bod B10) – Volba členů Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace bude projednán před bodem B1).

II. Zápis z 256. zasedání
a) Návrh prof. Opatrného na změnu formulace usnesení k bodu B10 z 256. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 256. zasedání.

III. Body pro informaci a k projednání

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení vlády
a) ze dne 4. srpna 2010 č. 555 o Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
b) ze dne 11. srpna 2010 č. 563 k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011
c) ze dne 11. srpna 2010 č. 577 k návrhům na jmenování předsedy, místopředsedy a členů výzkumné rady TA ČR
d) ze dne 1. 9. 2010 č. 628 k Návrhu na jmenování předsedy RVVI
e) ze dne 15. 9. 2010 č. 650 o jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR
2. Závěry z jednání předsednictva mezi 256. a 257. zasedáním Rady
3. Zápis z jednaní OK NŽP dne 25. 8. 2010
4. Zápis z jednání OK SHV dne 30. 8. 2010

Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 4 určené pro informaci.

B) K PROJEDNÁNÍ

1. Zpráva MPO o důvodech změn rozhodnutí v přijatých projektech TIP
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného
Usnesení:
Rada
1. nepovažuje vysvětlení postupu MPO při rozhodování o financování výzkumných projektů programu TIP na r. 2010 za dostatečně transparentní;
2. ukládá 1. místopředsedkyni prof. Hronové jednat s ministrem průmyslu a obchodu s cílem sjednání nápravy.

2. Návrhy na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného
b) Materiály k FN jako VO Ing. Frolíka

Usnesení:
Rada
1. vyjadřuje pochybnosti nad věcnou správností dosavadního postupu při zařazování nově navržených subjektů na seznam výzkumných organizací do hodnocení výsledků, na jehož základě je poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace. Tento postup neměl zcela jednoznačná pravidla, odborná kritéria byla značně benevolentní a měl za následek, že na tento seznam byly zařazeny také subjekty, u nichž oprávněnost tohoto zařazení vzbuzuje pochybnosti;
2. konstatuje, že v souvislostí s plněním programového prohlášení vlády („Vláda zavede systém hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje (VaV), který nahradí stávající institucionální financování za výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIVu) kombinací kvantitativního a kvalitativního hodnocení s výrazným zapojením zahraničních expertů“) navrhne zpřísnění odborných kritérií pro všechny výzkumné organizace, kterým bude poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace;
3. ukládá předsednictvu, zpravodaji a sekretáři Rady, aby podle bodů 1 a 2 navrhli úpravy „Postupu při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.“, projednali je s ÚOHS a výsledný návrh obratem předložili na zasedání Rady k projednání a schválení společně s návrhem harmonogramu, zajišťujícího do konce roku 2010 prověření všech stávajících výzkumných organizací z hlediska upraveného „Postupu“;
4. souhlasí, aby na seznam výzkumných organizací, kterým má být v roce 2012 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace na základě jimi dosažených výsledků, byly zařazeny tyto subjekty:
a) Výzkumné centrum SELTON, s. r. o.
OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o.
ENKI, o.p.s.
a to z toho důvodu, že splňují zákonné podmínky pro zařazení na tento seznam, zejména že výzkum a vývoj jsou jejich hlavním účelem a že tento účel svou dosavadní činností podle předložených dokumentů a veřejně přístupných údajů skutečně naplňují;
b) Institut umění – divadelní ústav
Památník národního písemnictví
a to z toho důvodu, že splňují zákonné podmínky pro zařazení na tento seznam, zejména že infrastruktura výzkumu a vývoje je jejich hlavním účelem a že tento účel svou dosavadní činností podle předložených dokumentů a veřejně přístupných údajů skutečně naplňují;
c) Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Olomouc
z toho důvodu, že podpora vědecké činnosti univerzit je účelem fakultních nemocnic a vzhledem k tomu, že podle dosavadního „Postupu“ musí být s ohledem na rovnost podmínek s ostatními fakultními nemocnicemi považovány za výzkumnou organizaci.
5. Rada nesouhlasí, aby na seznam výzkumných organizací, kterým má být v roce 2012 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace na základě jimi dosažených výsledků, byly zařazeny tyto subjekty:
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Bankovní institut Vysoká škola, a. s.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Škoda Auto, a.s. vysoká škola,
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
a to z toho důvodu, že podle jejího názoru nesplňují zákonné podmínky pro zařazení na tento seznam, zejména že výzkum a vývoj sice formálně jsou jejich hlavním účelem, ale že tento účel svou dosavadní činností podle předložených dokumentů a veřejně přístupných údajů v dostatečné míře nenaplňují.

3. Jednací řád Rady pro výzkum, vývoj a inovace - návrh úprav
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený návrh nového Jednacího řádu Rady ve znění schválených pozměňovacích návrhů;
2. ukládá sekretariátu dopracovat návrh Jednacího řádu Rady a předložit jeho konečné znění předsednictvu Rady k odsouhlasení;
3. žádá předsedu Rady o podpis konečného znění Jednacího řádu Rady.

4. Národní cena vlády Česká hlava 2010
Usnesení:
Rada
1. schvaluje kandidáta na udělení Národní ceny vlády Česká hlava v r. 2010 prof. RNDr. Jana Svobodu, DrSc. a dalšího kandidáta prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.;
2. schvaluje materiál Národní cena vlády Česká hlava za r. 2010;
3. ukládá předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání k projednání ve vládě.

5. Nominace zástupců Rady do monitorovacích výborů Operačních programů
Usnesení:
Rada
1. schvaluje nominaci do monitorovacího výboru OP VaVpI jako dalšího člena Ing. Aima;
2. schvaluje nominaci do společného monitorovacího výboru OP PK a OP PA jako člena doc. Ciencialu a jako náhradníka prof. Fialu;
3. ukládá sekretariátu informovat o těchto nominacích příslušné řídící orgány operačních programů.

6. Nominace zástupce Rady do pracovní skupiny Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU
Usnesení:
Rada
1. schvaluje pro nominaci do Pracovní skupiny Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU jako členku PhDr. Kopicovou a jako náhradníka RNDr. Blažku;
2. ukládá sekretáři Rady informovat o nominacích Ministerstvo pro místní rozvoj.

7. Programové prohlášení vlády – témata pro Radu
Usnesení:
Rada
1. žádá ty své členy, kteří dosud nezaslali své návrhy na plnění programového prohlášení vlády, aby tak učinili do 27. 9. 2010 do 8,00 hod.;
2. ukládá svému předsednictvu zpracovat návrhy na plnění těch bodů Programového prohlášení vlády, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací a předložit je na 258. zasedání Rady.

8. Výzkumná rada TA ČR (výsledky jednání s resorty)
Usnesení:
Rada
1. souhlasí s vypořádáním připomínek;
2. schvaluje materiál o jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky;
3. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení materiálu na jednání vlády.

9. Jmenování zpravodaje Rady pro TA ČR
Usnesení:
Rada jmenuje zpravodajem Rady pro spolupráci s TA ČR PhDr. M. Kopicovou.

10. Volba členů Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbách do Bioetické komise Rady;
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích, na základě kterých byli zvoleni členové Bioetické komise - prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.;
3. ukládá předsedovi jmenovat zvolené členy do Bioetické komise Rady.

11. Započtení finanční spoluúčasti průmyslových partnerů v rámci společných projektů s pracovišti Regionálních center VaVpI do monitorovacího indikátoru „objem smluvního výzkumu“
Usnesení:
Rada
1. doporučuje Řídícímu orgánu OP VaVpI provést úpravu definice monitorovacího indikátoru „Objem smluvního výzkumu“ v navrženém znění v nejbližším možném termínu;
2. ukládá sekretáři Rady informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o doporučení Rady na změnu definice monitorovacího indikátoru.

12. Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MZe „Komplexní udržitelné systémy“ a stanovisko Rady
a) Pozměňovací návrh prof. Pospíšila
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska Rady;
2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanovisko Ministerstvu zemědělství.

13. Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2009
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného
Usnesení:
Rada
1. konstatuje, že Ministerstvo zemědělství nestanovilo svůj komplexní systém hodnocení VaV, který mělo vypracovat s termínem do 30. 6. 2009 podle vládou schválené „Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“;
2. žádá Ministerstvo zemědělství, aby s ohledem na programové prohlášení vlády („Vláda v návaznosti na zákon o podpoře výzkumu a vývoje přijme jednotnou metodiku poskytování institucionální podpory výzkumných organizací ze strany jednotlivých poskytovatelů.“) svou Koncepci v tomto směru aktualizovalo;
3. ukládá sekretáři Rady informovat Ministerstvo zemědělství o závěrech Rady uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení.

14. Návrh na jmenování zpravodajů Rady
Usnesení:
Rada
1. jmenuje zpravodaje navržené v tabulce 257/B14, s výjimkou Ing. Frolíka, který společně s doc. Ciencialou oznámí rozdělení agend/úkolů;
2. jmenuje zpravodajem pro „Výzkum živé přírody, OK ŽP RVVI“ prof. Hampla;
3. jmenuje členy pracovní skupiny pro Metodiku hodnocení prof. Ing. R. Haňku, MA, PhD., doc. RNDr. K. Olivu, Dr. a prof. Ing. V. Haasze, CSc.;
4. vyzývá své členy, aby se přihlásili na neobsazené agendy/úkoly Rady nejpozději do 1. října 2010 a své návrhy zaslali sekretariátu ke zpracování.

15. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů – dovolba zástupce MŠMT
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup hlasování;
2. zvolila RNDr. Miloslava Frýzka, jako zástupce MŠMT za člena Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

C) Různé

1. Mezinárodní audit / hodnocení
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o výsledku první etapy projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR

2. Operační programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení:
Rada
1. konstatuje, že závazný věcný a časový harmonogram čerpání prostředků Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace MŠMT na 257. zasedání Rady nepředložilo;
2. ukládá předsednictvu Rady, aby v této věci jednalo s MŠMT a harmonogram obratem zaslalo se svým komentářem členům Rady.

Sdílejte na: