ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ (OK NŽP)

Jednání se konalo dne 25. 8. 2010 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar

Program zasedání:
1. Vzájemné seznámení členů nově jmenované OK NŽP
2. Informace o dokumentech pro práci komise (statut, jednací řád)
3. Pověření zapisovatelem
4. Volba místopředsedy komise
5. Příprava rámcového plánu činnosti komise, určení termínů
6. Informace k realizaci kontroly výsledků hodnocení a diskuse
7. Informace k tvorbě priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
8. Různé

Jednání zahájil a všechny uvítal předseda prof. Moos a seznámil s programem zasedání.

Ad 1)
Jednotliví členové se představili a zároveň nastínili své cíle v práci komise.
Ad 2)
Předseda rozdal dokumenty (statut, jednací řád) členům a informoval , že jsou zveřejněny na
www.vyzkum.cz v části poradní orgány.
Ad 3)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová.
Ad 4)
Návrhy z pléna na místopředsedu komise: prof. Bittnar, ing. Kašpar, prof. Hořejší. V hlasování o jednotlivých kandidátech získal nejvíce hlasů prof. Hořejší a stal se tak místopředsedou OK NŽP.
Ad 5)
Předseda navrhl rámcový plán komise:
• jednání pořádat jednou za 2 měsíce, průběžně pracovat prostřednictvím mailové korespondence
• splnit zadaný úkol provedení namátkové kontroly výsledků hodnocení
• zásadním úkolem je tvorba priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti techniky
• hodnocení výsledků dle vhodnějších kriterií (postulovat je)
• koncepční doporučení pro RVVI jakožto výsledky práce komise
• mezinárodní spolupráce
Termíny příštích zasedání: 21.10.2010 na rektorátu ČVUT ve 14. hod., 16.12.2010 (místo bude upřesněno)


Ad 6)
Konstatováno, že úkol kontrolovat výsledky hodnocení v termínu do 30. srpna 2010 je v zásadě nesplnitelný a proto je kontrola provedena pouze namátkově a jako takovou je ji třeba posuzovat.
Prof. Ripka:
- navrhl 40 knih k vyřazení; pokud jeho pohled nebude akceptován a knihy nebudou vyřazeny, chce znát důvod
- upozornil na to, že mu nebyly požadované knihy ke kontrole dodány, přesto, že žádal vedoucího oddělení informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací o jejich zajištění
- kriteria k hodnocení jsou často špatná; je nutné mít data, která jsou kontrolovatelná
Prof. Hradil:
- v systému je zakotvena možnost , že je ho možno obelstít
Prof. Bittnar:
- náhodný výběr kontroly nemá mnoho smysl, má hodnotu pouze výstrahy, upozornění, že věci nejsou v pořádku
- bezchybné jsou pouze impaktované časopisy
- navrhl připravit metodiku pro hodnocení software
Prof. Hradil:
- proč jsou funkční vzory, technologie ad. dávány ke kontrole, když to nikdo není schopen zhodnotit?
Prof. Moos:
- má zkušenosti jak funkční vzory uvést v život; citační řetězec lze zorganizovat, proto nemusí být objektivní
Prof. Hořejší:
- objevil procesní chybu, v I. etapě dochází ke sjednocování výsledků; v softwaru se zřejmě sjednocují výsledky podle názvu článku, ale článek stačí nedopatřením nepatrně pozměnit a je to další položka; upozornil na tuto skutečnost předsedu Komise pro hodnocení výsledků prof. Němečka
- je třeba dát podnět, aby toto bylo opraveno
Ing. Kašpar:
- prototypy, funkční vzory, technologie atd., výběrově kontroloval, znamená to každý výsledek hledat, zda skutečně existuje; 90 % výsledků podle metodiky je k zamítnutí, proto navrhl, aby se komise shodla na tom, že podle metodiky 2010 jsou tyto věci nehodnotitelné
Prof. Moos:
- v této etapě je nutno úkol přijmout
Ing. Kalbáč:
- peníze se mají vázat na myšlenku, ne na patent
Prof. Moos:
- jak se postavit k návrhu ing. Kašpara? Podívat se jen na výsledky Zet, vyhodit ty výsledky, které nemají realizaci podloženou smlouvou a ty, které nejsou pod výzkumnou organizací; ing. Kašpar tyto výsledky dodá do úterý 31. srpna 2010
- přílohou k zápisu bude seznam chyb

Závěry komise:
6.1 Komise požaduje, aby v případě, že některý její návrh nebude akceptován, byla neprodleně informována spolu se zdůvodněním, proč se tak stalo a který orgán tak rozhodl.Toto pravidlo navrhujeme vtělit do předpisů RVVI.
6.2 Komise nepovažuje za možné hodnotit dle Metodiky 2010 retroaktivně. K hodnocení proto použila metodiku platnou v době zařazení daného záznamu do RVVI
6.3 Komise považuje Metodiku 2010 za natolik vadnou, že je nutno ji upravit. V současném stavu jsou mnohé typy výstupů nehodnotitelné a nekontrolovatelné nebo špatně hodnotitelné či kontrolovatelné. Jako příklad uvádíme naléhavou potřebu uvádět v databázi webovskou adresu, na které budou podrobné technické informace o funkčním vzorku.
6.4 Komise považuje tabulky, které ji byly předloženy ke kontrole, za nekvalitně zpracované. Obsahují množství duplicit a evidentních chyb (technických i věcných), které bylo možno vyhledat a označit buď automaticky nebo rutinním způsobem.
6.5 Přílohou zápisu jsou tabulky záznamů komisí navržených k vyřazení.

Ad 7)
Prof. Moos seznámil s materiálem Svazu průmyslu a obchodu s názvem Agenda 10, což je návrh 10 priorit v oblasti techniky. Tato témata rozešle v elektronické formě členům komise. On sám navrhuje vznik pilotního projektu managementu znalostního systému, aby ČR měla větší přístup ke znalostem produktů. Celou problematikou se bude komise zabývat obšírněji na příštím jednání.

V závěru jednání prof. Moos přislíbil, že náměty z diskuze o Metodice hodnocení předá jak Komisi pro hodnocení výstupů, tak tajemníkovi RVVI a bude je prezentovat i na zasedání RVVI. Změny v metodice, případně nová metodika by se měla uplatnit již v příštím roce, bude-li to legislativně schůdné. Prof. Moos též přislíbil, že náměty z diskuze uplatní při setkání s Dr. Blažkou na Úřadu vlády dne 31. srpna.

Ad 7)
7.1 Dohodnuto, že zápisy budou rozesílány k připomínkám do 7 dnů od zasedání
7.2. Předměty emailů, týkajících se činnosti komise, budou obsahovat řetězec "OK VNPI" , pro usnadnění jejich třídění v poště.
7.3. Materiály pro jednání komise budou rozesílány v elektronické podobě v předstihu před zasedánímZapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na: