Usnesení k jednotlivým bodům programu 258. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. října 2010

Usnesení k jednotlivým bodům programu 258. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. října 2010

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 258. zasedání s tím, že bod B0 bude projednán na závěr zasedání.

2. Zápis z mimořádného zasedání Rady
3. Zápis z 257. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z mimořádného zasedání Rady a zápis z 257. zasedání a bere na vědomí ústní informaci stálého hosta Ing. Očka k programu TIP s tím, že bude zaslána dopisem ministra průmyslu a obchodu na předsedu vlády a předsedu Rady.

I. Body pro informaci a k projednání

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení vlády ze dne 22. 9. 2010 č. 675 k Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně výdajů na VaV
2. Zápisy z jednání předsednictva mezi 257. a 258. zasedáním Rady
3. Součásti materiálu pro jednání vlády, které Rada neschvaluje
a) Návrh na stanovení odměn členů RVVI za rok 2010
b) Návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2010
c) Zpráva o činnosti předsednictva GA ČR (součást materiálu Zpráva o činnosti předsednictva GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2010)
d) Zpráva o činnosti předsednictva TA ČR (součást materiálu Zpráva o činnosti předsednictva TA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva TA ČR za rok 2010)
4. Zápis z jednání OK ŽP dne 30. 9. 2010
5. Smlouva mezi ÚV ČR a TC AV ČR
6. Informace o průběhu hodnocení 2010 – 3. etapa
7. Informace o výdajích na VaVaI – usnesení vlády č. 675 ze dne 22. 9. 2010
8. Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI

Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 8 určené pro informaci.

B) K PROJEDNÁNÍ

1. Programové prohlášení vlády – témata pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada přerušuje projednávání tohoto bodu do 259. zasedání Rady, kdy bude projednáván:
- návrh KHV, který zpracuje kontext názorů KHV a ostatních odborných komisí na základní zásady, principy a dopady hodnocení VaV ve vztahu nejen na institucionální financování, ale i ve vztahu k principielnímu vymezení dlouhodobé platnosti takových pravidel hodnocení;
- návrh upraveného Postupu při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, podle usnesení z 257. zasedání Rady k bodu B2;
- ukládá místopředsedkyni Rady PhDr. Kopicové, aby projednala s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dobešem zajištění financování prací na přípravě projektu IPN týkajícího se hodnocení a financování výzkumu a vývoje.

2. Návrh postupu přípravy „Návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Návrh postupu přípravy „Návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“;
2. ukládá postupovat při přípravě státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2012 - 2014 podle schváleného postupu;
3. ukládá zpravodaji pro státní rozpočet Ing. Aimovi a členům pracovní skupiny, aby zpracoval návrh principů přípravy návrhu výdajů na VaVaI a předložil ho do 10. listopadu 2010 tak, aby mohl být po vnitřním připomínkovém řízení předložen na 259. zasedání Rady dne 26. listopadu 2010.

3. Stav Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace k 15. října 2010
a) Pozměňovací návrh předsednictva Rady ze dne 18. října 2010, 16,01 hod.
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o dosavadních jednáních předsednictva o stavu přípravy OP VaVpI od mimořádného zasedání Rady dne 17. září 2010 do 258. zasedání Rady dne 22. října 2010;
2. žádá svého předsedu, premiéra P. Nečase, aby na základě podkladů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a předsednictva Rady požádal ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeše o doplnění podkladů a zejména o návrh způsobu řešení problémů souvisejících s financováním a udržitelností OP VaVpI v termínu do 5. listopadu 2010 s tím, že tyto údaje již nyní Rada nezbytně potřebuje pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014.

4. Termíny zasedání Rady v roce 2011 a harmonogram přípravy podkladů na zasedání v roce 2011
Usnesení:
Rada schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2011 a harmonogram přípravy podkladů na zasedání Rady v roce 2011.

5. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010;
2. ukládá sekretariátu Rady, aby zaslal materiál do meziresortního připomínkového řízení s termínem připomínek do 8. 11. 2010;
3. ukládá sekretariátu Rady, aby po vypořádání mezirezortních připomínek předložil kompletní materiál na 259. zasedání Rady.

6. Zprávy o činnosti Rady a jejich poradních orgánů a materiál pro jednání vlády
a) Zpráva o činnosti RVVI za rok 2010
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady
c) Materiál pro jednání vlády
Usnesení:
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti RVVI za rok 2010 s úpravou dle připomínky Ing. Aima, zprávu o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR a TA ČR a členů VR TA ČR;
2. schvaluje materiál pro jednání vlády;
3. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad 258/A3, B6) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

7. Návrh na jmenování zpravodajů Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada jmenuje zpravodaji pro agendy / úkoly v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, navržené v tabulce 258/B7, Ing. Zbyňka Frolíka a doc. Ing. Jiřího Ciencialu s tím, že členem pracovní skupiny pro SR VaVaI jmenuje Ing. Zbyňka Frolíka.

0. Reakce na otevřený dopis premiéru Nečasovi od Fóra Věda žije
Usnesení:
Rada ukládá předsednictvu Rady, doc. Olivovi a prof. Opatrnému dopracovat podklad pro odpověď premiéra k otevřenému dopisu Fóra Věda žije a zaslat ji členům Rady ke schválení procedurou per rollam.

C) Různé

1. Národní strategický rámec v oblasti vzdělání, výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení:
Rada ukládá místopředsedkyni PhDr. Kopicové na 259. zasedání Rady předložit zprávu o přípravě Národního strategického rámce v oblasti vzdělání, výzkumu, vývoje a inovací.

Sdílejte na: