Usnesení k jednotlivým bodům programu 259. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. listopadu 2010

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program 259. zasedání s tím, že z důvodu zasedání Tripartity bude toto zasedání ukončeno v řádném čase, tj. do 12,00 hod. a s tím, že původně navržený bod B4-d) byl předkladatelem stažen ze zasedání Rady.

2. Zápis z 258. zasedání
Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 258. zasedání.

I. Body pro informaci a k projednání

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení vlády

a) ze dne 20. října 2010 č. 734 k návrhu na jmenování členů Akademického sněmu AV ČR z řad zástupců státní správy
b) ze dne 20. října 2010 č. 735 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2010
c) ze dne 27. 10. 2010 č. 760 k návrhům na jmenování předsedy, místopředsedy a členů výzkumné rady TA ČR

2. Zápisy z jednání předsednictva mezi 258. a 259. zasedáním Rady

3. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu na stanovení odměn…“

4. Zápisy z jednání


a) OK SHV dne 18. 10. 2010
b) OK NŽP ze dne 21. 10. 2010
c) KHV ze dne 1. 11. 2010

5. Zápis z jednání Rady pro konkurenceschopnost (Lucemburk 11. – 12. října 2010)

6. Seznam zpravodajů RVVI včetně zástupců v Monitor. výborech OP

7. Informace MPO o stavu realizace OPPI

8. Vyjádření MPO k projektu „Pasivní detekce a lokalizace člověka za překážkou“

9. Výzva na kandidáta na člena do VR TA ČR za společenské a humanitní vědy

10. Informace o demisi Ing. Frolíka z členství v Radě

11. Jak hodnotit a financovat výzkumné organizace - návrh AV ČR

12. Odpověď MPO k programu TIP


Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 12 určené pro informaci.

B) K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:

Rada:
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2. ukládá sekretariátu Rady předložit kompletní materiál k projednání vládě České republiky.

B2) Kontroly výsledků IS VaVaI
Usnesení:
Rada:
1. schvaluje výsledky kontroly druhu výsledku „P-patent“, které jsou součástí Hodnocení 2010;
2. ukládá zpravodaji Ing. Aimovi a pracovní skupině pro rozpočet ve spolupráci se sekretariátem Rady na základě zjištěných chyb uplatnit snížení podpory dle §14 odst. 5 o:
- 100% u důvodů č. 1, 3, 4, 5, 7, 9 a 13;
- 50% u důvodů č. 2 a 11;
- o 0% u důvodů č. 6, 8, 10, 12, 14 až 18.

B3) Návrhy na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012 – poskytovatel MPO a MO
Usnesení:

Rada souhlasí, aby na seznam výzkumných organizací, kterým má být v roce 2012 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace na základě jimi dosažených výsledků, byly zařazeny tyto subjekty:
a. MemBrain, s. r. o.,
b. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
c. Ústřední vojenská nemocnice,
d. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
z důvodu rovného přístupu k zařazování subjektů na seznam výzkumných organizací, kterým má být v roce 2012 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací.

B4) Programy VaV TA ČR
a1) Centra kompetence – návrh programu
a2) Návrh stanoviska Rady
b1) Beta – návrh programu
b2) Návrh stanoviska Rady
c1) Omega – návrh programu
c2) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrhy stanovisek Rady;
2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanoviska předsedovi Technologické agentury ČR.


B5) Program VaV GA ČR
a) Projekty na podporu excelence v základním výzkumu - návrh programu
b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska Rady;
2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanovisko předsedovi Grantové agentury ČR.

B6) Program VaV MZe
a) KUS - návrh programu
b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska Rady;
2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanovisko na Ministerstvo zemědělství.

B7) Předkládání materiálů předsednictvu a členům Rady a podávání připomínek
Usnesení:

Rada schvaluje materiál „Předkládání materiálů předsednictvu a členům Rady a podávání připomínek“ s úpravou podle zasedání Rady.

B8) Informace o zahájení činnosti Technologické agentury České republiky v souladu s novelou zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:

Rada:
1. schvaluje materiál „Informace o zahájení činnosti Technologické agentury České republiky v souladu s novelou zákona č. 130/2002 Sb.“;
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení materiálu pro informaci členům vlády.

C) K PROJEDNÁNÍ - s rozpravou

C1) Návrh principů přípravy „Návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“
Usnesení:

Rada:
1. schvaluje návrh principů přípravy návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014;
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem Ing. Aimem a pracovní skupinou pro rozpočet zpracovat na základě schválených principů „Směrnici pro přípravu návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na r. 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ a předložit ji na 260. zasedání Rady dne 17. 12. 2010.

C2) Postup přípravy Metodiky 2012 a podrobnější principy hodnocení
a) Pozměňovací návrh usnesení doc. Olivy ze dne 23. listopadu 2010 21,14 hod.
b) Připomínka prof. Drahoše k bodu 2 pozměněného návrhu usnesení doc. Olivy ze dne 23. listopadu 2010 23,26 hod.

Přerušení projednávání bodu, Rada veřejným hlasováním rozhodla o prodloužení zasedání do 13,00 hod.

Usnesení:
Rada:
1. schvaluje materiál "Postup přípravy Metodiky 2012";
2. ukládá zpravodaji, pracovní skupině a KHV na základě připomínek upravit a dopracovat předložený materiál "Dlouhodobé principy hodnocení", využít při dopracování materiál "Jak hodnotit a financovat VO - návrh AV ČR" a předložit upravený materiál Radě na její 261. zasedání.

C3) Principy postupu při posuzování výzkumných organizací
Usnesení:

Rada:
1. souhlasí s postupem dle předloženého materiálu Principy postupu při posuzování výzkumných organizací s tím, že při porovnávání podílu výzkumných činností na celém profilu činností organizace je podíl činnosti dle textu Rámce „…a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií“ akceptovatelný jen tehdy, pokud na provádění výzkumu bezprostředně navazuje či s ním bezprostředně souvisí;
2. ukládá zpravodaji a sekretáři Rady postupovat podle schváleného materiálu a o dalším vývoji informovat Radu na jejím 261. zasedání.

C4) Plnění programového prohlášení vlády
Usnesení:

Rada přerušuje projednávání tohoto bodu do doby, kdy budou schváleny dílčí materiály se vztahem k hodnocení VaVaI, ke koncepčním otázkám podpory VaVaI a kdy bude možné posoudit plnění programového prohlášení vlády v souvislosti s plněním opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015.

C5) Stav financování a udržitelnosti OP VaVpI k 5. 11. 2010
a) Dopisy premiéra P. Nečase a ministra Dobeše k OP VaVpI
b) Souhrn údajů o financování a udržitelnosti OP VaVpI k 5. 11. 2010
c) Návrh Stanoviska Rady ke stavu financování a udržitelnosti OP VaVpI k 5. 11. 2010
Usnesení:

Rada:
1. bere na vědomí žádost premiéra P. Nečase ze dne 29. 10. 2010 a odpověď ministra J. Dobeše ze dne 5. 11. 2010 ke stavu přípravy operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ (OP VaVpI);
2. schvaluje návrh Stanoviska Rady ke stavu financování a udržitelnosti OP VaVpI k 5. 11. 2010 s úpravou bodu 8 podle zasedání Rady;
3. žádá MŠMT jako řídící orgán OP VaVpI, aby respektovalo návrhy Rady na řešení rizik ve financování a udržitelnosti OP VaVpI, které jsou uvedené v jejím stanovisku a o stavu OP VaVpI ji pravidelně jednou měsíčně informovalo.

Sdílejte na: