ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 21. 10. 2010 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Program zasedání:
1. Úvod – seznámení s programem
2. Závěrečné hodnocení kontroly výstupu v RIV
3. Závěry mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR
4. Náměty KHV pro metodiku hodnocení 2012 (oborová metodika)
5. Priority výzkumu, vývoje a inovací v ČR - náměty
6. Aliance univerzit a AV ČR v.v.i.
7. Různé


Ad 1)
Jednání zahájil a členy komise uvítal předseda prof. Moos a seznámil s programem zasedání.

Ad 2)
Proběhla diskuse o kontrole výsledků hodnocení, obzvláště k problematice výsledků kategorie Z; v situaci, kdy nebyly zpřístupněny výsledky od zadavatelů je nesnadné ohlídat, aby někdo nebyl poškozen. Pokud výsledek neodpovídá tomu, co je definováno metodikou, tedy nemá všechny náležitosti, je vyřazen. Metodika pro r. 2009 byla stoprocentně aplikovatelná, to nelze tvrdit o metodice pro r. 2010-2011. Výsledky typu J –problematiku zpracovává prof. Hábová z KHV, připraví návrh, jak je pojednávat.

Závěr: OK NŽP se domnívá, že hodnocení výsledků VVI za rok 2009 předaných komisi ke kontrole bylo provedeno v souladu s Metodikou hodnocení pro rok 2009. Výsledky, které byly vyřazeny, byly vyřazeny oprávněně pro konkrétní nedostatky (tj.nesplnění zadání dané metodikou, např. neuvedení ceny, za kterou se výsledek bude realizovat – viz metodika str. 22), proto komise na svém postoji trvá.
S ohledem na rozsah a komplexnost předložených výsledků OK NŽP považuje za nemožné výsledky korektně zkontrolovat a proto se domnívá, že Metodiku je nutné revidovat.
Komise upozorňuje na přetrvávající systémové problémy ve zpracování výsledků (výsledky typu J, duplicity). Protože je považuje za velmi naléhavé, vyzvala svého předsedu, aby tuto záležitost prezentoval předsednictvu RVVI.

Ad 3)
Prof. Moos informoval o výsledcích auditu. V diskusi zaznělo, že není nutné věnovat příliš detailní pozornost retrospektivě, ale naopak by bylo vhodné vyjádřit také inspiraci pro budoucnost, aby bylo možné kvalitně formulovat vědní politiku. „Kafemlejnek“ nelze chápat pejorativně, je to určitá kontrola podle kritérií, ale je ji potřeba doplnit dalšími posuzovatelskými technikami (tedy vedle scientometrie také peer review apod.). Celkově je činnost auditu účinná.

Závěr: Komise přijala výsledky mezinárodního auditu organizovaného firmou Technopolis a považuje jej za přínosnný. Domnívá se, že současný systém hodnocení neposkytuje výzkumným organizacím zpětnou vazbu a nevede ke zlepšování českého výzkumu, vývoje a inovací ve srovnání se zahraničím. Komise se dále domnívá, že hodnocení výzkumných organizací by mělo být multikriteriální a obsahovat mimo jiné i peer review. Navrhuje zorganizovat v následující fázi auditu společný workshop odborných komisí Rady s realizátory auditu.

Ad 4)
Návrhy pro tvorbu metodiky 2012 - OK NŽP projednala návrh hodnocení výsledků výzkumných organizací, zpracovaný členem Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů prof. Ing. Josefa Psutky, CSc. V diskusi se vyjádřila k jednotlivým kategoriím, zdůraznila, že za výzkumný výsledek je možné považovat jen to, co se může prodávat a platí zde rovný přístup. Patent by měl být přijímán jako výsledek, je přijímán OECD (míněn patent aplikovaný, ne jen vymyšlený). Ke kategorii J – časopisy znovu upozorněno na to, že software špatně vyhodnocuje, dělají se duplikáty. KHV navrhuje udělovat sankce za nekvalitu. O duplicitách se bude rozhodovat v prosinci, kdy se předkládají data. Je špatně, že revize lze dělat jen prostřednictvím zadavatelů.
Závěr: Variantu III návrhu prof. Psutky považuje OK NŽP za nejvhodnější a nejkomplexnější (např. se zde zavádí také individuální hodnocení), zároveň však považuje za nutné ji dopracovat. Prof. Ripka byl pověřen organizací připomínkového řízení k této variantě v rámci OK NŽP, s termínem pro zaslání námětů do pátku 29.10.2010. Výsledné připomínky budou předány KHV.

Ad 5) + Ad 6)
Vzhledem k dlouhé předcházející diskusi byly tyto body odročeny na příští jednání.

Ad 7)
Příští schůze komise se uskuteční dne 25.11. 2010 ve 14:00 hod v zasedací místnosti Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, Praha 8.


Zapsali: J. Homola, M. Dosoudilová
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na: