ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo dne 18. 10. 2010 v zasedací místnosti CERGE-EI v Praze.

Přítomni: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Program:
1) Schválení zápisu z minulé schůze
2) Určení zapisovatele
3) Informace předsedy z KHV a RVVI, případně dalších členů
4) Příprava Metodiky 2012
5) Připomínky k 1.průběžné zprávě projektu Audit českého systému VVI a případné závěry pro KHV-RVVI
6) Schválení plánu práce OK SHV
7) Návrh změny statutu OK
8) Schválení finální zprávy o kontrolách výsledků RIV
9) Různé

1) Schválení zápisu z minulé schůze
Schválení proběhlo již dříve per rollam.

2) Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl určen doc. Machula, kontrolu zápisu provede PhDr. Dosoudilová a doc. Münich

3) Informace: předsedy z KHV a RVVI
Předseda uvedl, že hlavním pracovním tématem je nyní příprava Metodiky 2012. Dalším důležitým bodem je aktualizace seznamu výzkumných organizací, s nárokem na institucionální financování.
Informace dalších členů
Iniciativa Věda žije vyzvala k rozpuštění RVVI – na stránkách RVVI jsou členům OK SHV dostupné informace k postoji k dané výzvě.

4) Příprava Metodiky 2012:
a) harmonogram prací KHV a koordinace s KHV
Předseda informoval o tom, že příprava Metodiky je zatím ve fázi přípravy Principů a Harmonogramu pro schválení Radou.
b) diskuse k problematice hodnocení knih a dohoda o dalším postupu
Prof. Frömel prezentoval východiska a možné přístupy k hodnocení knih, jak je připravil.
Doc. Münich stručně avizoval materiál návrh z FF UK k hodnocení knih – bude rozesláno.
Usnesení: pracovní skupina „hodnocení odborných monografií“ pod vedením garanta před příštím jednáním předloží pokročilejší verzi návrhu přístupu k hodnocení, která bude reflektovat diskusi k první verzi návrhu.

Rozdělení témat – garanti (bez titulů)
Došlo k rozdělení tématických okruhů mezi členy komise (na prvním místě uveden garant, další spolupracovníci jsou dále otevřeni změnám a doplňování)
ověřování výsledků (kontrola) – Hajič, Hájek
hodnocení knih – Frömel, Machula, Nový, Tureček
hodnocení JneimpPrůša, Sirovátka
hodnocení sborníků – Gabrielová, Nový
hodnocení JimpBlatný, Frömel, Münich
hodnocení jiných než publikačních výsledků – Hájek
rozdělení oborů, oborová specifika hodnocení – Tureček, Blatný, Münich
Usnesení: každá pracovní skupina pod vedením garanta před příštím jednáním předloží výchozí návrh ve struktuře vhodné k projednání dané problematiky.
Usnesení: Doc. Münich pověřen jednáním se sRVVI ohledně získání podkladových data a analýz pro práci OK SHV.

5) K 1.průběžné zprávě projektu Audit českého systému VVI a případné závěry pro KHV-Radu
Členové komise se pro další práci seznámí s materiály tohoto projektu.

6) Schválení plánu práce OK SHV
Viz bod 6 zápisu poslední schůze. Plán práce byl schválen.

7) Návrh změny statutu OK
Členové komise schválili návrh na změnu statutu OK, který předseda předloží Radě.

8) Schválení finální zprávy o kontrolách výsledků RIV
Členové komise schválili finální verzi zprávy k zaslání Radě a KHV.

9) Různé
Termín příští schůze v prosinci 2010 zkoordinuje místopředseda pomocí nástroje Doodle a termín vyhlásí předseda.

Zapsal: doc. Tomáš Machula
Ověřili: doc. Daniel Münich, PhDr. Milena Dosoudilová

Sdílejte na: