Usnesení k jednotlivým bodům programu 260. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 17. prosince 2010

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program 260. zasedání s tím, že bod 260/B3 bude projednán před bodem 260/B2.

2. Zápis z 259. zasedání
Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 259. zasedání.

I. Body pro informaci a k projednání

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení vlády ze dne 1. prosince 2010 č. 866 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady….
2. Zápisy z jednání předsednictva mezi 259. a 260. zasedáním Rady
3. Zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI
4. Výstupy z veřejné zakázky Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci NP VaVaI
5. Zápis z jednání OK ŽP ze dne 2. 11. 2010
6. Zápis z jednání Rady pro konkurenceschopnost - část výzkum a vývoj (Brusel 26. 11. 2010)
7. Usnesení 108. zasedání Pléna České konference rektorů (2. 12. 2010)


Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 7 určené pro informaci.

B) K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

B1. Směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014
Usnesení:

Rada:
1. schvaluje dokument „Směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ (dále jen „Směrnice“);

2. ukládá předsedovi Rady a předsedovi vlády dr. Nečasovi jím podepsanou „Směrnici“ rozeslat všem poskytovatelům podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do 23. 12. 2010;

3. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem Ing. Aimem a pracovní skupinou pro rozpočet zpracovat na základě schválených principů a „Směrnice“ první návrh výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na r. 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ a předložit na 261. zasedání Rady dne 28. ledna 2011.

B2. Vyřazení výsledků IS VaVaI (Patenty)
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného ze dne 14. 12. 2010, 21,00 hod.
Usnesení:

Rada
1. revokuje své usnesení k bodu B2 z 259. zasedání s tím, že nebude snižovat podporu podle §14 u důvodu č. 11 „Odlišný majitel / přihlašovatel patentu od předkladatele údajů do RIV“;

2. schvaluje vyřazení 700 záznamů týkajících se výsledku druhu „P-patent“ z IS VaVaI;

3. ukládá sekretariátu ve spolupráci se zpravodajem Ing. K. Aimem promítnout schválené snížení do návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na r. 2012 s výhledem na roky 2013 a 2014, který bude předložen na 261. zasedání Rady.

B3. 3. etapa Hodnocení 2010 – vypořádání vyjádření poskytovatelů
Usnesení:

Rada schvaluje vypořádání vyjádření poskytovatelů ke 3. etapě Hodnocení 2010.


C) K PROJEDNÁNÍ - bez rozpravy

C1. Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace – aktualizace říjen 2010 a návrh stanoviska Rady
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska Rady ve znění připomínek z 260. zasedání Rady;

2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

C2. Zpravodajové Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:

Rada jmenuje zpravodaje pro „Spolupráci Rady s podnikatelským sektorem, SP ČR aj. a spolupráci akademického a podnikatelského sektoru“ prof. Hronovou, pro „Technický a průmyslový VaV, OK NŽP RVVI“ prof. Pospíšila a pro „Inovace“ dr. Kopicovou.

Sdílejte na: