Zápis z 37. jednání KHV

Zápis z 37. jednání Komise, konaného dne 7.3. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Komise byla usnášeníschopná. Z jednání se omluvil, prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 1. a 2. 3. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení a přehled úkolů Radou uložených KHV
2. Informace o personálním zajištění odd. IS VaVaI
3. Informace z 262. zasedání Rady
4. Statut a Jednací řád komise
5. Metodika 2011
6. Metodika 2012
7. Dlouhodobé principy hodnocení výsledků výzkumných organizací
8. Různé - SCOPUS index SRJ x SNIP
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl jednohlasně odsouhlasen, vč. doplnění bodu týkajícího se zavedení indexu v databázi SCOPUS k bodu programu 5. Metodika 2011.
Předseda upozornil, že je nezbytně nutné projednat body programu 5. Metodika 2011 a 7. Dlouhodobé principy hodnocení výsledků výzkumných organizací.

ad 2) Informace o personálním zajištění odd. IS VaVaI
Ústní informaci podal tajemník komise Ing. Matějka.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí.

ad 3) Informace z 262. zasedání Rady
Ústní informaci ze zasedání Rady přednesl prof. Opatrný, který se zaměřil zejména na projednávání bodů týkajících se Návrhu výdajů SR VaVaI 2012-2014. V této souvislosti upozornil na možnost dvojího přístupu k výkladu § 5a zákona č. 130/2002 Sb., v souvislosti s přechodnými ustanoveními čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 110/2009 Sb., při výpočtu výše institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací (vazba části IS VaVaI CEZ/institucionální podpora na rozvoj VO). Dále komisi informoval o předložení materiálu ke schválení vládou ČR, formulujícího stanovení závazných Principů pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Diskuse:
- prof. Hozák – informoval o schůzce se zástupci Technologického centra AV ČR a o výstupech z veřejné zakázky realizované na téma „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací“, s upozorněním, že výstupy nekorespondují s potřebami analýz nutných k plnění úkolů Komise;
- doc. Münich – konstatoval, že výstupy z veřejné zakázky podporují převážně pracovní aktivity Rady a jejího sekretariátu a nebylo počítáno s analytickou a rešeršní podporou OK a KHV při přípravě M2012;
- předseda a prof. Opatrný – navrhli vyčlenit cca 2 – 3 mil. Kč z finančních prostředků na dohody o provedení prací tak, aby mohly být zadány a kvalitně zpracovány konkrétní analýzy pro potřeby Komise;
- Ing. Matějka – upozornil, že je nutno z hlediska administrativního v takovém případě počítat s lhůtou pro uzavírání dohod v rozmezí cca 2 měsíců.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci o závěrech 262. jednání Rady na vědomí.
Komise se jednomyslně usnesla na nutnosti schůzky svého předsedy a prof. Opatrného s předsednictvem Rady k zajištění podpory práce komise, především k vyřešení otázky jakým způsobem realizovat zadávání a vytváření analýz potřebných k činnosti Komise, neboť stávající systém toto Komisi neumožňuje.
Komise žádá předsednictvo Rady o začlenění tohoto bodu na zasedání a přizvání výše jmenovaných.


ad 4) Statut a Jednací řád komise
Komise byla informována o schválení statutu a jednacího řádu Radou. Schválené znění obou materiálů bude uveřejněno po podpisu dokumentů předsedou Rady.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí.

ad 5) Metodika 2011
Předseda ve spolupráci s prof. Opatrným seznámil Komisi se zamítavým usnesením a jeho odůvodněním z 262. zasedání Rady k předloženým úpravám znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011). K tomuto bodu jednání byla zařazena problematika zavedení indexu v databázi SCOPUS.

Usnesení:
Komise se jednomyslně usnesla na základě proběhlé diskuse na navrhovaných úpravách znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platné pro rok 2011), s tím, že úpravy původně předkládaného znění budou použity pro Metodiku 2012. Finalizací úprav nového znění byl pověřen předseda ve spolupráci s prof. Opatrným.

Do navrhovaného znění Metodiky 2011 bude zapracováno:
- doplnění zásad konsolidace a oprav výsledků;
- upřesnění pojmu „domácí tvůrce“ pro účely provedení hodnocení, vč. úprav kap. II:3.4. Rozporů a nesrovnalostí;
- oprava koeficientu oborového členění u matematických a informatických věd;
- přeřazení oborů DN a DO;
- zapracování nového harmonogramu schváleného Radou;

Poznámka: V Příloze č. 1 Metodiky pro druh výsledku Jneimp je uvedena poznámka, že po zavedení obdoby IF v databázi SCOPUS, budou výsledky v následujícím období bodovány obdobně jako Jimp. Komise se shodla, že indikátory zavedené v lednu 2011 v databázi SCOPUS nemají povahu indikátoru obdobnému IF, který by bylo vhodné použít v Metodice 2011. KHV si vyžádá analýzy, které by umožnily rozhodnout o způsobu použití jednoho nebo obou indikátorů v Metodice 2012.

Komise žádá sekretariát Rady o textovou korekturu předloženého znění Metodiky 2011 a zapracování úprav v Příloze č. 7. „Harmonogram“ podle usnesení Rady na jejím 262. zasedání (bod 262/B2). Dále žádá o kompletaci celého materiálu ve formě určené pro jednání vlády ČR.
Komise pověřuje předsedu a prof. Opatrného (zpravodaj Rady pro Metodiku) osobním představením a odůvodněním navrhovaných úprav znění Metodiky 2011 předkládané Komisí předsednictvu Rady, a žádá o přizvání výše zmíněných na jednání předsednictva dne 11.3. 2011.

Pozn.: Vzhledem k určení vlastního materiálu pro jednání Rady a následné rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení, není návrh Komise určen ke zveřejnění v souladu s čl. 4, bodu 8. Statutu a s čl. 4, bodem 5 Jednacího řádu Komise.

ad 6) Metodika 2012
Předseda v úvodu vyzval pracovní skupiny Komise (viz Zápis z 34. jednání KHV dne 6.12. 2010, bod 5), aby předložily své návrhy a neprodleně zahájily odborné konzultace, a to jak mezi sebou, tak i s předními vědeckými pracovníky v jednotlivých skupinách oborů. Dále upozornil, že znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (2012), je nutno zpracovat do finální verze textu v termínu do května 2011 a veřejná komunikace má dle harmonogramu proběhnout v dubnu 2011. Komise by při návrhu znění měla vycházet z nejčastěji uplatněných připomínek a v souladu s předkládanými Dlouhodobými principy hodnocení na 263. zasedání Rady).

Usnesení:
Komise se jednomyslně usnesla, že výše uvedené členy pověřuje přípravou podkladů tak, aby mohly být prodiskutovány na 38. zasedání Komise. Komise upraví znění Metodiky ve smyslu textových úprav tak, aby jednotlivá ustanovení byla srozumitelnější a neumožňovala různé variantní výklady.
Komise se dohodla, že 38. zasedání bude monotématické se zaměřením na Metodiku 2012.

Pozn.: Vzhledem k určení vlastního materiálu pro jednání Rady a následné rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení, není návrh Komise určen ke zveřejnění v souladu s čl. 4, bodu 8. Statutu a s čl. 4, bodem 5 Jednacího řádu Komise.

ad 7) Dlouhodobé principy hodnocení výsledků výzkumných organizací
prof. Opatrný seznámil členy komise s další verzí materiálu a odůvodnil a vysvětlil všechny provedené úpravy navrhovaného znění. Materiál je koncipován již bez uvedení variant. Členové komise vzali materiál na vědomí.
V diskusi dále vyplynulo, že konečné znění materiálu, který by měl být nakonec předložen vládě ČR ke schválení, je silně závislé jak na stanovení národních priorit výzkumu, tak na výsledcích projektu IPN a výsledcích auditu VaV. Bylo konstatováno, že materiál bude muset reagovat na tyto očekávané výsledky, které ale v současné době nemůže předjímat.

Usnesení:
Komise pověřila prof. Opatrného předložením materiálu na jednání předsednictva Rady.
Komise žádá předsednictvo Rady o pracovní schůzku k problematice stanovení národních priorit výzkumu.


ad 8) Různé
V této části byl projednáván bod týkající se informací o projektu IPN (zadavatel MŠMT). Předseda informoval o sestavení pracovní skupiny a jmenování jejího vedoucího RNDr. Jana Hrušáka, CSc. Dále informoval o zvýšení alokace určených finančních prostředků na celkovou výši 100 mil. Kč. Doc. Münich zmínil, že dr. Hrušák připravuje formální návrh i rámcový popis projektu a že byl osobně požádán o zpracování návrhu rámcového popisu projektu.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí a vznesla výhradu, že materiál nebyl zaslán ze strany MŠMT k vyjádření Komisi tak, jak bylo předem avizováno.

ad 9) Závěr
Příští 38. jednání Komise, se bude konat dne 11. 4. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3. Komise se dohodla, že toto jednání bude monotématické se zaměřením na Metodiku 2012.


Zapsal: Ing. Matějka
V Praze dne 7. 3. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: