Zápis z 38. jednání KHV

Zápis z 38. jednání Komise, konaného dne 11.4. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Josef Psutka, CSc. Komise byla usnášeníschopná. Z jednání byla omluvena prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 25. 3. a 7. 4. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Informace z 263. zasedání Rady
3. Metodika 2011
4. Metodika 2012
5. Různé – Národní úložiště šedé literatury
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl jednomyslně odsouhlasen.

ad 2) Informace z 263. zasedání Rady
Ústní informaci ze zasedání Rady přednesl prof. Opatrný, který se zaměřil zejména na projednávání materiálů předkládaných Komisí Radě. Jednalo se o návrh úprav Metodiky 2011, její zaslání do meziresortního připomínkového řízení a návrh Dlouhodobých principů hodnocení. Informoval, že oba materiály byly Radou schváleny.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci o 263. jednání Rady na vědomí.

ad 3) Metodika 2011
a) Ing. Matějka informoval, že dosud byly zaslány připomínky pouze od 6 připomínkových míst. Pouze dvě připomínková místa uplatnila připomínky (MPO, MS), zásadní připomínky dosud nebyly vzneseny. Dále uvedl, že konečným termínem pro ukončení připomínkového řízení je datum 12. dubna 2011 a případný termín pro dohadovací řízení o zásadních připomínkách podle Jednacího řádu vlády ČR byl stanoveno na 19. dubna 2011. Dohadovacího řízení se zúčastní jako zpravodaj Rady prof. Opatrný.
b) Dále byly projednány předložené materiály provozovatele IS VaVaI s názvem Návrh provozovatele IS VaVaI na postup kontrol evidovaných výsledků v RIV a Číselník důvodů vyřazení. Komise konstatovala, že zákon neupravuje možnost odborného posouzení konkrétních výsledků odbornými poradními orgány Rady, tato kontrola má oporu pouze ve schválené Metodice 2010.
c) Dále byla vedena obsáhlá diskuse k předloženému materiálu s názvem Memorandum OK SHV verifikace výsledků.

Diskuse k bodům b) a c):
- v široké diskusi byly podrobně probírány jednotlivé možnosti vlastního provedení kontrol;
- členové KHV konstatovali, že není zřejmé, kdo je vlastně oprávněn vyřadit konkrétní výsledek na základě provedených kontrol;
- doc. Munich - poukázal na nutnost podpory Rady při zajištění kontrol (personální obsazení) a nutnost vyčlenit z rozpočtu na výzkum i finanční prostředky, které by byly takto použity (smlouvy o provedení práce, dohody, zajištění technické spolupráce např. s NTK, atd.);
- doc.Münich a Dr.Baran připomněli, že obory SHV se v důsledku abnormálně velkého podílu externě nekontrolovaných výsledků (typu B, C Jneimp a Jrec) a v důsledku absence možnosti bibliometrického rozlišení kvality (na rozdíl od Jimp) nutně potřebují do M2012 zakomponovat alespoň jistou míru hodnocení formy peer-review těchto druhů výsledků; této otázky se týká materiál OK SHV předložený 236. Radě ohledně základních módů hodnocení v Metodice 2012;
- prof. Moos - uvedl, že je nutné zvážit, zda provádět kontroly pouze náhodně, nebo kontrolovat 100% nově evidovaných výsledků v RIV zařazených do aktuálního hodnocení (tj. kontrolovat pouze přírůstky RIV);
- prof. Opatrný - navrhl využít možnost spolupráce při verifikaci výsledků s institucemi např. VŠ, resp. jejich fakultami, kdy by za takovou spolupráci mohla být spolupracující instituci „odpuštěna“ část sumy z návrhu na snížení rozpočtu za neoprávněně vykázané výsledky do RIV;
- prof. Psutka - vyslovil názor, že by bylo možné spolupracující instituci poskytovat bonifikaci za objem zkontrolovaných výsledků, poskytovat tuto bonifikaci za objem vyřazených výsledků však nedoporučuje;
- dr. Baran – navrhl, aby pro kontrolu výsledků druhu B – odborná kniha byl vytvořen „orgán gestorů“, který by zahrnoval spektrum oborů a gestory by byly lidé, kteří již aktivně ve výzkumu nepůsobí, avšak mají bohatou praxi ve VaV;
- prof. Hozák - navrhl, aby byly zveřejňovány důvody, které povedou k návrhu na snížení rozpočtu;
- dále byla zmíněna otázka, zda by nebylo potřebné a účelné zřídit pro kontrolu nezávislý správní orgán (to ale vyžaduje novelu zákona č. 130/2002 Sb.);
- za trvalý problém KHV považuje finanční zajištění verifikací výsledků a to jak v součastné době tak v budoucnu (není jasné kdo resp. z jaké finanční kapitoly má být toto zajištěno).

Usnesení:
a) Komise vzala předloženou informaci vědomí.
b) Komise:
- schvaluje materiály Návrh provozovatele IS VaVaI na postup kontrol evidovaných výsledků v RIV a Číselník důvodů vyřazení předložené sekretariátem;
- považuje za nezbytné, aby kontroly výsledků v hodnocení 2011 byly vyvážené pro všechny obory a druhy výsledků a žádá předsedy OK Rady, aby vzájemně koordinovali tuto svoji činnost;
- žádá předsednictvo Rady, aby komisi poskytlo přesnější informaci týkající se odpovědnosti za vyřazování výsledků;
- ukládá svým členům – předsedům OK Rady, aby do 18.4.2011 předali předsedovi a tajemníkovi komise svoje požadavky týkající se přípravy datových podkladů pro kontroly výsledků v hodnocení 2011 v rámci II. etapy hodnocení;
- žádá provozovatele IS VaVaI, aby seznamy výsledků určených pro kontrolu byly poskytnuty odborným poradním orgánům Rady ve formě dokumentů, které jdou jednoduše otevřít a lze s nimi dále pracovat (slučovat, filtrovat apod.);
- požaduje seznamy pro kontrolu připravit tak, aby neobsahovaly knihy, které NK ČR neeviduje;
- požaduje vytvoření seznamu knih vydaných v ČR z databáze RIV, které nebyly předány NK.
c) Komise souhlasí s námětem dr. Barana pro provádění kontrol a pověřuje ho vypracováním podrobnějšího postupu a návrhu na jeho realizaci tak, aby bylo možno takový systém zahrnout do Metodiky 2012.

ad 4) Metodika 2012
K tomuto bodu jednání byly Komisi zveřejněny podkladové materiály na interním www dne 25. 3 a 7. 4. 2011.

Usnesení:
Komise se jednomyslně usnesla, že hodnocení aplikovaných výsledků bude vycházet z předloženého materiálu prof. Psutky a bude zapracováno do Metodiky 2012.
Komise pověřuje svého předsedu a prof. Opatrného, zpravodaje pro metodiku, k projednání principů hodnocení základního a aplikovaného VaVaI na předsednictvu Rady.
Komise pověřuje výše uvedené členy přípravou podkladů tak, aby mohly být prodiskutovány na 38. zasedání Komise. Komise doporučuje formulovat znění Metodiky 2012 (ve smyslu textových úprav) tak, aby jednotlivá ustanovení byla srozumitelnější a neumožňovala různé variantní výklady.
Komise souhlasí s použitím modelových křivek předložených prof. Hozákem pro výpočet bodové hodnoty výsledků Jimp v Metodice 2012;
Komise žádá na interním webu Komise o zveřejnění tabulky s porovnáním údajů „IF“ databází SCOPUS a WOS pro vybrané obory tak, jak byla připravena pro její 39. jednání.
Komise pověřuje tajemníka zpracováním návrhu těchto částí Metodiky 2012: harmonogram, definice výsledků, kritéria pro vyřazování a hodnocení programů.
Komise pověřuje prof. Opatrného a prof. Psutku zpracováním návrhu kapitoly V. Metodiky 2012.
Komise pověřuje svého předsedu zpracováním návrhu základního textu Metodiky 2012 s výjimkou částí uvedených výše.

Pozn.: Návrhy textu Metodiky 2012 (i jejích částí) nejsou určeny k zveřejnění v souladu s čl. 4, bodu 8. Statutu a s čl. 4, bodem 5 Jednacího řádu Komise.

ad 5) Různé
a) V této části byl projednáván bod týkající se nominace na členy koordinační komise expertů. Informaci podal předseda a dále ji doplnil prof. Opatrný. Celkový počet členů této komise je 12.
b) Návrh týkající se zřízení Národního úložiště šedé literatury, byl předán pro informaci Komisi na základě rozhodnutí předsednictva Rady ze dne 1.04.2011 (viz bod B 2). Materiál byl zaslán Radě NTK, která informuje o projektu IPN (zadavatel MŠMT). NTK požádala Radu o spolupráci při řešení projektu a zároveň tak nabízí využití pro uplatnění tohoto úložiště pro VaVaI.

Usnesení:
a) Komise doporučuje do koordinační komise expertů následující pracovníky:
obor chemie – dr. Zdeněk Havlas
obor fyzika – prof. V. Sechovský
vědy o živé přírodě – prof. Hozák
humanitní obory – PhDr. Baran
společenskovědní obory – prof. Eliáš
CV jmenovaných kandidátů budou zaslány do 14. dubna 2011 předsedovi tak, aby mohl jmenované jménem Komise oficiálně souhrnně navrhnout.
b) Komise předložený materiál vzala na vědomí s tím, že bude dále využit při přípravě Metodiky 2012.

ad 6) Závěr
Příští 39. jednání Komise, se bude konat dne 9. 5. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 11. 4. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: