Zápis z 39. jednání KHV

Zápis z 39. jednání Komise, konaného dne 9.5. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Josef Psutka, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Komise byla usnášeníschopná. Z jednání byl omluven RNDr. Miloslav Frýzek.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 28.4. a 3.5. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Informace z 264. zasedání Rady
3. Metodika 2012
4. Různé
5. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl jednomyslně odsouhlasen.

ad 2) Informace z 264. zasedání Rady
Ústní informaci ze zasedání Rady přednesl prof. Opatrný, který se zaměřil na vystoupení premiéra a předsedy Rady k průběhu auditu výzkumu (MŠMT). Informoval o jeho vystoupení, ve kterém zdůraznil, že zpráva Technopolisu je kritická ke způsobu hodnocení výsledků, ale jedná se o průběžnou zprávu, nikoliv závěrečné doporučení.
Dále informoval, že v rámci předkládaných změn v M 2011, Rada projednala návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení, který byl Radou odsouhlasen a vlastní návrh upraveného znění M 2011 byl předložen vládě ČR k projednání.
Na závěr prof. Opatrný informoval o schůzce zpravodaje a předsedy KHV s předsednictvem Rady k stanovení rozsahu změn v M 2012, která se uskutečnila dne 6. května 2011, na základě závěrů Komise z jejího 38. zasedání (viz zápis z 38. zasedání, bod 3). Zároveň informoval o časovém termínu pro předložení návrhu M 2012 Radě k projednání.
Informaci o jednání Rady a předsednictva Rady doplnil předseda informací o projednávání návrhu státního rozpočtu, resp. projednání a vypořádání připomínkového řízení.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci o 264. jednání Rady a informaci o výsledcích schůzky zpravodaje a předsedy s předsednictvem Rady na vědomí.

ad 3) Metodika 2012
K jednotlivým principům změn Metodiky 2012 oproti M 2011 a jejich rozsahu byla zahájena diskuse, která měla tyto hlavní témata:
- jemnější dělení skupin oborů;
- alokace finančních prostředků na skupiny oborů, případně na jejich jemnější dělení;
- kontrola výsledků druhu B – odborná kniha a jak tyto kontroly zajistit;
- jakým způsobem budou hodnoceny aplikované výsledky.

Usnesení:
Komise ukládá:
1. sekretariátu Rady předložit přehled 10-ti leté řady počtu výsledků RIV seskupených podle druhu výsledku a podle stanovených oborových skupin (použity budou údaje o uplatněných výsledcích RIV);
2. prof. Hozákovi dopracovat pro hodnocení výsledků druhu Jimp příklady a modelové výpočty;
3. sekretariátu Rady předložit návrh definic výsledků, tak aby odpovídaly zákonu č. 130/2002 Sb. a návrh stanovení kontrolních principů odvozených od evidovaných údajů o výsledcích v RIV, a to z hlediska nezpochybnitelnosti splnění nebo nesplnění stanovených definic a kontrolních principů.

Pozn.: Vzhledem k určení vlastního materiálu přípravy Metodiky 2012 jako podkladu pro schválení vládou ČR, nejsou diskuse ani návrhy z průběhu jednání Komise určeny k zveřejnění v souladu s čl. 4, bodu 8. Statutu a s čl. 4, bodem 5 Jednacího řádu Komise.

ad 4) Různé
V této části programu nebyly projednávány žádné body.
ad 5) Závěr
Příští 40. jednání Komise, se bude konat dne 6. 6. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 9. 5. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: