Zápis z 35. jednání KHV

Zápis z 35. jednání Komise, konaného dne 10.01. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Komise byla usnášeníschopná.
Jednání Komise se k bodu 6. Dlouhodobé principy hodnocení, části týkající
se projektu oborových metodik, na pozvání předsedy Komise zúčastnil i náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jan Koucký, Ph.D.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny postupně podle data doručení na interním webu Komise. Komise se dohodla
na změně programu jednání v pořadí projednávání jednotlivých bodů uvedeném níže:

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Statut a jednací řád Komise
3. Plán práce Komise
4. Termíny jednání
5. Informace z 260. zasedání Rady
6. Dlouhodobé principy hodnocení
7. Metodika 2012
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). V rámci schvalování programu došlo ke změně a zpřesnění rozdělení projednávaných bodů programu podle výše uvedeného.
Předseda informoval o pozvání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Jana Kouckého, Ph.D., k diskusi na téma projektu oborových metodik, v souvislosti s projednávaným bodem 6. programu.
Změny v programu byly jednohlasně odsouhlaseny.

ad 2) Statut a jednací řád komise
Komisi byl předložen návrh nového upraveného Statutu a Jednacího řádu k vyjádření.

Diskuse:
- prof. Opatrný – upozornil, že statut i jednací řád je předkládán k vyjádření komisi dříve, než bude předložen Radě k rozhodnutí; dále upozornil na otázku k omezení členství v komisi týkající se předsedů dalších odborných komisí Rady
- doc. Münich – vznesl otázku kdo a proč návrhy předkládá a proč není materiál předložen klasickým způsobem v korekčním režimu vůči v součastné době platnému statutu a jednacímu řádu.

Závěr:
Komise zásadně nesouhlasí s navrhovaným zněním Statutu a Jednacího řádu, z následujících důvodů:
- materiál nebyl předložen komisi v dostatečném předstihu, byl předložen bez důvodové zprávy;
- materiál nebyl předložen ve standardní formě (korekční režim původního znění);
- omezení členství předsedů odborných komisí je zásadně nevhodné, tj. komise doporučuje zachování současného stavu, kdy předsedové odborných komisí jsou členy KHV;
- neslučitelnost člena Rady s členstvím v KHV je zásadně nevhodné, tj. komise doporučuje zachování současného stavu, kdy členství v KHV je možné i pro členy Rady;
- předseda komise by měl být zastupitelný i pro jednání Rady;
- formulační úpravy jednacího řádu především čl. 2, bod 8, ve smyslu pokud požaduje člen KHV zařazení nového bodu na jednání, musí nový bod programu předkládat min. dva členové komise.

ad 3) Plán práce komise
V souvislosti s navrhovaným Statutem byl komisi předložen návrh plánu práce pro rok 2011. Na základě diskuse byl tento návrh upřesněn, kdy je za úkol odpovědná Komise a kdy úkol plní sekretariát Rady.

Závěr:
Komise souhlasí s upraveným návrhem plánu práce pro rok 2011.

Ad 4) Termíny jednání
V souladu s čl. 2 odst. 1 platného Jednacího řádu Komise schvalují členové termíny jednání vždy minimálně na tři měsíce dopředu. Podle uvedeného ustanovení se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíce července a srpna.

2011

č. jednání     datum
36.              7. únor
37.              7. březen
38.           11. duben
39.             9. květen - předběžně
40.             6. června - předběžně

Závěr:
Komise schvaluje výše uvedené termíny jednání.

Ad 5) Informace z 260. zasedání Rady
Informaci přednesl prof. Opatrný, který uvedl, že hlavním bodem jednání Rady byla Směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014, dále výsledky 3. etapy Hodnocení 2010 – vypořádání vyjádření poskytovatelů a Vyřazení výsledků z IS VaVaI, týkající se výsledků druhu P-patent.

Ad 6) Dlouhodobé směry hodnocení výzkumu
Jednání se zúčastnil na pozvání předsedy náměstek ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy Ing. Jan Koucký, Ph.D., který Komisi informoval o postupu prací v souvislosti s přípravou veřejné zakázky „oborových metodik“ ministerstvem. Uvedl, že vzhledem k termínům byla svolána pracovní porada s AV ČR, na které došlo ke shodě stanovisek pro zadání předmětu řešení. Dále pan náměstek uvedl, že počítá nejen s konzultací členů Komise, ale i s jejich přímou účastí na řešení předmětu veřejné zakázky.
Doc. Münich informoval o výsledcích jednání s AV ČR k dopracování Dlouhodobých principů hodnocení, kdy uvedl, že bylo dosaženo shody nad základními myšlenkami materiálu. Prof. Opatrný upozornil, že přesto přetrvávají rozpory v některých principiálních otázkách.

Diskuse:
Diskuse se zúčastnili aktivně všichni přítomní členové komise, z tohoto důvodu nejsou uvedeny diskusní příspěvky adresně, ale je zachyceno jejich hlavní téma:

- problematika jednoročního hodnocení výzkumných organizací, k čemu bude sloužit;
- jak zohlednit v hodnocení způsob ocenění nadstandardních mezinárodně uznávaných výsledků při dosažení „nadlimitního definovaného počtu“ z hlediska kvantitativního;
- způsob alokace finančních prostředků mezi poskytovatele institucionálních podpor z hlediska oborů, tj. rozdělení oborové kompetence mezi jednotlivými poskytovateli;
- problematika přerozdělení finančních prostředků na úrovni poskytovatel → výzkumná organizace;
- který ze dvou systémů hodnocení je vhodnější: 5-ti roční hodnocení mezinárodními komisemi nebo 5-ti roční hodnocení mezinárodními komisemi a zároveň roční hodnocení výzkumných organizací.

Závěr:
Komise se neshodla na jednoznačných závěrech k dopracování materiálu s názvem „Dlouhodobé principy hodnocení“ předloženého na 259. zasedání Rady, zejména vzhledem k dosavadním výstupům z projektu „Audit stavu výzkumu v ČR“. Proto předkládá Radě variantní návrh, který by měl být zohledněn v předmětu řešení veřejné zakázky zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), v části „oborové metodiky“. Na základě tohoto projektu, jehož výsledkem by měla být preference jedné z variant, bude teprve navržena Metodika hodnocení pro následující období.

Návrh variantního řešení pro dlouhodobé směry hodnocení VaV:

Návrh A – Původně předložený návrh KHV z listopadu 2010 doplněný o tři nerozporné principy, zohledňující požadavky Rady. Upravený návrh je přílohou zápisu.
Návrh B – Tato varianta se zrodila během diskuse o zapracování připomínek AV ČR,
ke kterému byla KHV vyzvána Radou. Její základní obrysy je možno charakterizovat jako přiblížení se k návrhu způsobu hodnocení předloženého AV. V této variantě by bylo prioritní mezinárodní hodnocení s delší periodou (pracovně 5 let), které by alokovalo prostředky nejen na oborové skupiny (jak předpokládá návrh A), ale nově i mezi poskytovatele. Každoroční hodnocení výsledků by v této variantě hrálo pomocnou roli, která nebyla v diskusi specifikována. Současně bylo dohodnuto, že konkretizaci této varianty dopracuje a rozešle členům komise doc. Münich. Formálně je možno tuto variantu považovat za upřesnění bodů 13 a 14 návrhu A, ale hodnocení by probíhalo principiálně odlišným způsobem.

Komise doporučuje, aby Rada přihlédla k těmto návrhům při zpracování doporučení Rady ministerstvu k zadání řešení veřejné zakázky projektu „oborových metodik“. Pouze dostatečně fundované analýzy, zpracované v rámci projektu, mohou pomoci rozhodnout kterým směrem se má metodika modifikovat. Tyto analýzy se musí soustředit na technickou proveditelnost a způsob hodnocení a nesmí pominout organizační, technické a finanční aspekty. Jedním z podkladů by mělo být i vyhodnocení zkušeností s právě dokončovaným vnitřním hodnocením AV.

ad 7) Metodika 2012
K tomuto bodu předseda uvedl, že Metodika 2012 (z důvodu časové tísně pro její zpracování) bude muset vycházet z platné Metodiky 2010 a 2011 a cílem Komise je provést její úpravu tak, aby byly odstraněny nejzásadnější chyby v hodnocení výsledků a dále specifikovat kritéria kontroly záznamů o výsledcích. Doc. Münich upozornil, že právě z časového hlediska je na takové úpravy čas maximálně během 3 příštích zasedání Komise, dále apeloval na uplatnění pravidla, aby kromě kritiky každý člen komise zároveň navrhnul řešení daného problému.

Závěr:
Komise s výše uvedeným vyjádřila souhlasné stanovisko a uložila svým členům zpracovat
do příštího zasedání konkrétní náměty na opravu či doplnění Metodiky 2010 a 2011. Zodpovídají vedoucí skupin, schválení na minulém jednání.

ad 8) Různé
V této části pozměněného programu jednání Komise nebyl přednesen žádný bod k projednání. Pouze doc. Münich upozornil na nepřehlednost zveřejnění materiálů pro jednání Komise na jejím interním webu v souvislosti se zveřejněním materiálů jím zaslaných pro
35. jednání Komise.

ad 9) Závěr
Komise
Příští jednání Komise, se bude konat dne 7. 02. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 12. 01. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: