Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody


Jednání se konalo dne 2. listopadu 2010 ve 13.00 hod. v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Přítomni: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. RNDr. Jan Kirschner, CSc., prof. RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

Omluveni:doc. Ing. Martin Faljšhans, Dr.rer.agr., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

V úvodu předseda komise uvítal nově přítomné členy a seznámil s programem zasedání, s kterým členové vyslovili souhlas.

Program zasedání:

1. Vzájemné seznámení nově přítomných členů OK ŽP

2. Pověření zapisovatelem

3. Upřesnění rámcového plánu činnosti komise, určení zodpovědných členů komise za přípravu obsahové náplně jednotlivých zasedání

4. Ověření technických způsobů komunikace v rámci OK (Google, Skype…)

5. Současné zásady hodnocení výstupů VaVaI-Ing. Matějka

6. Diskuse ke stanovení kritérií pro nový hodnotící systém výsledků VaV (viz materiály uložené na pracovním adresáři Gogole). Výstup pro nastavování kritérií Metodiky 2012.
a) stanovení otázek k diskusi-návrhy vepište prosím přímo do souboru na Googlu
b) diskuse k jednotlivým otázkám
c) závěry diskuse

7. Různé

Ad 1)
Jednotliví členové se vzájemně představili, předseda shrnul poslání OK.

Ad 2)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová.

Ad 3)
Odpovědnost za jednotlivé oblasti práce OK NŽP rozdělena následovně:
hodnocení VaVaI: prof. Hozák
evropský výzkumný prostor: prof. Hozák, prof. Mayer, dr. Sychrová
aplikační sféra, programy VaVaI: prof. Kocourek
propojení výzkumu a VŠ, PhD systém: prof. Mayer
grantový systém: dr. Sychrová
Další garance za oblasti budou dohodnuty i s těmi členy, kteří nebyli jednání přítomni.

Ad 4)
Členové se vyjádřili, že s Googlem mohou pracovat, výhrady měli k jeho pomalému načítání. Skype zpochybnili, protože na většině pracovišť je to technický problém.

Ad 5)
Vzhledem k omluvě ing. Matějky se toto téma přesouvá na příští jednání.

Ad 6)
Příprava nového hodnotícího systému VaVaI probíhá ve 2 etapách:
1) aktualizace „kafemlejnku“
2) nově vytvářený systém, který bude fungovat po r. 2012
Postoj OK je, že pro hodnocení mají být stanoveny výstupy, které mají zásadní význam. Zásadní je impakt faktor a oborovost. Dnes je 10 oborových skupin. Je otázka, zda pro vědy živé přírody stačí jedno hodnocení nebo je třeba zpracovat pro různé oborové skupiny různý typ hodnocení. Z diskuse vyplynulo, že by patrně mělo být hodnocení na podobory biologické, medicínské a zemědělské.
Upozornění, že v zemědělských vědách se 100 % firemní podporou se výsledky nesmí prodávat (patent, licenční smlouvy, odrůda – to jsou výjimky, na které se vztahuje jiná legislativa).
Zásadní klíč je, kam výsledky hlásí poskytovatel. Kafemlejnek se týká pouze institucionálních prostředků.
Impakt faktor –hodnocení publikovaných výsledků může být i u podoborů stejné.
Aplikovaný výzkum – body RIV destruují aplikační sféru, pro aplikace musí být jiné bodování

Závěr: je nutno vydefinovat, co bude společné a co odlišné v kritériích hodnocení. Systém musí používat impakt faktor z toho roku, kdy bylo publikováno.U nových časopisů, kde ještě nelze předpokládat vývoj impakt faktoru, se navrhuje hodnotit je jako neimpaktované. Hodnocení časopisů uvnitř oborů matematicky závisí na pořadí časopisu uvnitř oboru.
Dotaz na ing. Matějku-obory nejsou sladěny s web of science, přitom se ale počítá podle web of science. Co s tím?

Návrh: zabudovat nějakou korekci do impakt faktoru – např. hodnotit poměr impakt faktoru k mediánu dané kategorie. Zlepšit výpočet funkce pro výpočet bodů RIV podle impakt faktoru, aby bodově byly potlačeny výsledky pod mediánem kategorie dle J. Významnost časopisu je dobře dokumentována impakt faktorem, což se navrhuje využít pro stanovení bodového systému. Prosté pořadí časopisu není dostatečnou výpovědní hodnotou. Hyperbolický průběh funkce nekoreluje s rozdíly ve významnosti časopisu. Vliv pořadí časopisu versus impakt faktor vyjadřuje graf (viz přílohu). OK ŽP doporučuje posílit úlohu hodnoty impakt faktoru pro nastavení průběhu křivky, podle níž se stanovuje bodové hodnocení.
Materiál připomínky k Zásadám a harmonogramu přípravy návrhu metodiky 2012 v KHV, který předložil prof. Kocourek, je doporučeno předat jako podklad k diskusi přímo KHV a v OK ŽP se jím zabývat na příštím zasedání.

Ad 7)
Členové OK ŽP žádají vysvětlení k poskytování cestovného.
Příští zasedání: 25.11.2010 ve 13 hod. v ÚMG AV ČR.

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Hozák

Příloha: příklady různého chování funkce Jimp vůči IF:Sdílejte na: