ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ


Jednání se konalo dne 11. 1. 2011 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Pozorovatel RVVI: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

Host: prof. Ing. Josef Psutka, CSc., člen Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Omluveni: prof. Ing. Miloslav Frumar, prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., , prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.

Program zasedání:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání konaného 25.11.20110
2. Závěrečné poznámky k provedeným kontrolám v r. 2010
3. Poznámky a doporučení k metodice hodnocení za účasti člena KHV pana prof. Psutky
4. Plán práce odborné komise na rok 2011
5. Statut a jednací řád OK RVVI
6. Různé


Ad 1)

Jednání zahájil a členy komise uvítal předseda prof. Moos, který zvlášť přivítal pozorovatele RVVI pana prof. Pospíšila a hosta z KHV pana prof. Psutku. Poté seznámil přítomné s programem zasedání, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Dále byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání, ke které také nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

Ad 2)

Proběhla diskuse o kontrole výsledků v roce 2010 jak v obecné rovině, tak se zaměřením na shrnující materiál "Zkušenosti odborné komise OK VNPI z provedených kontrol výsledků a náměty na novou oborovou metodiku v RIV".

V materiálu v bodu 4) byla nalezena chyba v části věty "...typu Z, které byly dle názoru OK v souladu s platnou metodikou". Správné znění je "...typu Z, které nebyly dle názoru OK v souladu s platnou metodikou".

U poslední věty bodu 8) ve znění "Je nutné trvat na tom, aby takové výsledky byly vyřazeny v úvodním stadiu zpracování dat" bylo navrženo a jednomyslně akceptováno doplnění věty o znění " ... v úvodním stadiu zpracování dat samotným poskytovatelem".

Dále bylo navrženo a jednomyslně akceptováno doplnění nového bodu bodu 10) ve znění "Poskytovatel by měl při kontrole výsledků uplatnit odpovědnost za kvalitu hodnocení vůči zpravodaji a oponentům".
OK se domnívá, že pro větší transparentnost hodnocení výsledků v RIV i samotných VO je vhodné zajistit, aby byly veřejně dostupné nejen závěrečné výsledky hodnocení, ale také výsledky hodnocení průběžného.

Vzhledem k průběhu a obsahu hodnocení výsledků odbornou komisí v roce 2010 OK požaduje, aby v roce 2011 byly OK k hodnocení předloženy pouze sporné a problematické výsledky. Tedy, aby mohlo být provedeno skutečně odborné a kvalitativní posouzení a ne mechanická kontrola splnění formálních kritérií.

Ad 3)

Proběhla diskuze jejímž hlavním tématem bylo opětovné upozornění na škodlivost metodiky platné pro roky 2010 a 2011 a "akutní" potřebu schválení nové metodiky (nejlépe již pro hodnocení výsledků uplatněných v roce 2011), která bude v souladu s programovým prohlášením vlády zahrnovat kvantitativní i kvalitativní hodnocení s bonifikací spolupráce s aplikační sférou. Jako vhodná varianta pro další detailní rozpracování je i nadále považován návrh pana prof. Psutky (publikační výsledky bodovat a aplikované výsledky poměřovat penězi), který byl podrobně připomínkován na konci roku 2010. V rámci diskuze se ve větším detailu hovořilo o principu zahrnutí hodnocení účelových projektů, evropských projektů a smluvního VaV. OK se shodla na tom, že pro rozvoj VaVaI v ČR a neméně také pro státní rozpočet je velmi vhodné "bonifikovat" evropské projekty a spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou.

Ad 4)

Navržený Plán práce OK VNPI byl schválen.

V diskuzi zazněla potřeba dostávat materiály k projednání v dostatečném předstihu, tedy alespoň jeden týden před jednáním. Také se hovořilo o možných způsobech distribuce dokumentů.

Ad 5)

Členům OK byl předán nový "Statut odborných komisí RVVI" a "Jednací řád odborných komisí RVVI". Nebylo zřejmé, zda se jedná o RVVI již schválené dokumenty nebo byly předány k připomínkám. OK diskutovala především Status a to čl. 4 bod 8 (mlčenlivost) a čl. 5 bod 2 (prázdninový provoz).

Ad 6)

Předseda OK "ukázal" členům OK materiál "Národní program reforem ČR" - materiál bude členům zaslán elektronicky, spolu se zápisem z jednání.

Příští jednání OK se uskuteční dne 8. 3. 2011 ve 14:00 hod v zasedací místnosti Rektorátu ČVUT v Praze.

OK se dohodla, že v roce 2011 budou jednání probíhat zpravidla druhé úterky v měsíci od 14:00 hodin. Místo bude vždy stanoveno předem.

Zapsal: J. Kašpar
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na:

Přílohy