Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 15. února 2011 ve 13.00 hod. v Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
v.v.i.

Přítomni: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. RNDr. Jan Kirschner, CSc., prof. RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Omluveni: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Hosté: RNDr. Jiří Janáček, Fyziologický ústav AV ČR, PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Program zasedání:

1. Pověření zapisovatelem

2. Schválení zápisu z minulého zasedání OK

3. Diskuse k pracovnímu materiálu Metodiky 2010-2011 pro stanovení kritérií hodnocení systému výsledku VaVaI –východisko pro nastavení Metodiky 2012

4. Diskuse a návrhy pro nastavování kritérií hodnocení Metodiky 2012, připravované na KHV. a) podrobná diskuse k hodnocení publikačních výstupů typu Jimp b) diskuse ke způsobu nastavení bodového hodnocení u jednotlivých výstupů

5. Připomínky k materiálům na 262. jednání Rady

6. Různé

Ad 1)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová

Ad 2)
Zápis z jednání dne 27.1.2011 byl schválen a postoupen do materiálů pro informaci na jednání 262. zasedání Rady.

Ad 3+ 4)
Předseda uvítal hosta RNDr. Jiřího Janáčka z Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i, který modeloval grafy průběhu křivky podle návrhu hodnocení publikačních výstupů typu Jimp. (viz příloha). Komise dlouze diskutovala o nastavení kritérií a jejich vlivu na průběh křivky za účelem rozhodnutí, jak upravit ještě parametry v Metodice platné do r. 2012. Jeden ze zásadních problémů byl shledán v nevyváženosti možností počtu citací u malých oborů v kontrastu k velkým oborů a hledána cesta k odstranění extrémních výkyvů. Impakt faktor je definován jako průměrný počet citací v daném roce článků publikovaných ve dvou předchozích letech. (Vychází se z impakt faktoru, jak je znám pro časopisy vybrané kolekce Thomson Reuters (= Thomson Reuter´s Journal Citation Reports). Jako vhodnější se zdá být křivka dvousložková (impaktfaktor/medián), nikoliv jednofaktorová (jen podle, pořadí) – nicméně potřebuje další analýzu. Viz přílohu. Dále byly diskutovány principy pro Metodiku oborovou, platnou od r. 2013. Souhrn: předseda požádal, aby členové podle svého oborového zastoupení

a) vyzkoušeli sami modelové křivky dvoukomponentních systémů a zaslali svá zjištění do 1 týdne předsedovi, zároveň potvrdili, co bude chtít změnu bodového hodnocení

b) k problematice hodnocení výsledků v oborech: ověřit, které kategorie výsledků mají být v každém oboru skutečně hodnoceny a jakými body (sdělit do14 dnů). Předseda rozešle aktuální tabulku k Metodice s vyznačením změn, navržených na předchozích zasedáních komise.
Byla vznesena připomínka, aby byla zachována dokumentační statistická hodnota databáze RIV a údaje nezmizely při vnášení změn. Předseda OK slíbil přednést tento požadavek jak v KHV, tak v Radě.

Komise se usnesla, že do Metodiky platné po r. 2011 žádá:
Usnesení: formulovat zásady pro zařazení výsledků do skupiny oborů podle informačního systému za skupinu zemědělských oborů zachovat procentuální zastoupení alokovaného podle druhu výsledů 15% ku 85% podle Metodiky z r. 2010 (místo nyní navrhovaného 65%,20%, 15% v materiálu kap. V-odůvodnění změn, druhá odrážka)
- zrušit fixaci alokovaného procentuálního zastoupení podle druhu výsledků jednotného pro všechny skupiny oboru; nastavení by mělo zohledňovat specifické poměry každého ze skupiny oboru

Ad 5)
Komise diskutovala k materiálům na 262. zasedání Rady a usnesla se na následujících připomínkách, které byly zaslány do vnitřního připomínkového řízení Rady: Usnesení: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

• Bod V.2.4: OK VŽP navrhuje upravit nesprávné zařazení oborů v tabulce „Kódy oborů podle číselníku IS VaVaI“. Obor DO „Ochrana krajinných území“ je nesprávně řazen do lékařských věd, má být zařazen ve vědách biologických.Obor DN „Vliv životního prostředí na zdraví“ je zařazen do biologických věd, ale je vhodnější, aby byl zařazen do lékařských věd.

• IV.4. – Způsob provedení kontrol a kritéria ověřitelnosti - harmonizovat kritéria ověřitelnosti bodově ohodnocených výsledků typu Z, G a N v Tabulce č. 1 definicemi výsledků typu Z,G a N v Příloze č. 2. Řešením by mělo být doplnění těchto kritérií ověřitelnosti i do definic výsledků v Příloze č. 2. Zdůvodnění: V popisu použití vyřazujícího kritéria jsou uvedeny požadavky pro vyplnění datových polí R37 a R38, které nejsou uvedeny v definicích výsledků.

Usnesení
: Statuty OK
OK ŽP navrhuje ve statutu odborné komise ŽP určit poměr zastoupení oborů takto: biologické vědy 5 členů, lékařské vědy 2 členové, zemědělské vědy 2 členové. Navržený poměr zohledňuje reálný rozsah a členitost jednotlivých oborů a komise považuje za účelné poměr zafixovat.

Ad 7)
Členům OK byla předána potvrzení o zdanění odměn za výkon veřejné funkce za r. 2010. Příští zasedání: 31.3.2011 ve 13 hod. v ÚMG AV ČR. v.v.i.
Zapsala: M. Dosoudilová Ověřil: P. Hozák

Sdílejte na: