ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo dne 21. 2. 2011 v zasedací místnosti CERGE-EI v Praze.

Přítomni: doc. Ing. Daniel Münich, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: CSc. prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc; prof. Ing. Ivan Nový, CSc, Ph.D., prof. PhDr. Marek Blatný; Dr., doc. Ing. Ladislav Průša.

1. Schválení programu a odsouhlasení minulého zápisu a zapisovatele
2. Seznámení s postupem při proplácení cestovného
3. Informace předsedy
4. TAČR – prof. Hajič kandidoval na členství ve Výzkumné radě TA ČR. Obsazení místa za společenské vědy zatím není jasné.
5. Základní směry výzkumu – příprava nových, nyní pod označením „priority“ (viz materiály RVVI).
6. Projednání 2 návrhů textů: 

- Memorandum k přípravě verifikací. Materiál projednán s následujícími drobnými připomínkami: doplnit bod d) návrh shromáždit nebo elektronicky zpřístupnit materiály, kde se dají najít podrobnější informace k daným výsledkům; doplnit bod e) doplnit odhad 1,5 mil Kč na daný postup. 
Dotaz na mód - koncepci M2012. Materiál projednán s následujícími připomínkami: rozlišit v popisu módu podstatné body charakterizující mód a komentáře k důsledkům módu; doplnit odhady nákladů; jasněji vyjádřit preference OK SHV pro jednotlivé mody M3 > M2 > M1 (M1 pokud možno ne).

Usnesení: Oba dokumenty budou předsedou upraveny podle připomínek a předloženy OK SHV ke schválení per rollam a předloženy předsedou Radě.

Zapsal: Tomáš Machula
Zkontroloval: Daniel Münich

Sdílejte na: