Usnesení k jednotlivým bodům programu 264. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. dubna 2011

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 264. zasedání.

B) K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

B1) Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2011 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání připomínek k Metodice 2011 a kompletní materiál pro jednání vlády „Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro rok 2011“ se zapracovanými připomínkami;
2. žádá předsedu Rady o předložení materiálu k projednání vládě ČR.

B2) Návrh SR VaVaI 2012 - 2014 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
a) Pozměňovací návrh prof. Opatrného ze dne 27. 4. 2011, 8,57 hodin
b) Hlasování o projednání pozměňovacího návrhu prof. Hampla ze dne 27. 4. 2011, 11,55 hodin
c) Pozměňovací návrh prof. Hampla ze dne 27. 4. 2011, 11,55 hodin
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložení variantního návrhu SR VaVaI 2012 – 2014 vládě ČR
a) bez zapracování zásadní připomínky č. 2 MŠMT,
b) se zapracováním připomínky č. 2 MŠMT;
2. žádá MŠMT o předložení algoritmu výpočtu jeho návrhu bez zbytečných odkladů;
3. ukládá předsednictvu Rady zpracovat variantní návrh SR VaVaI 2012 – 2014 podle bodu 1.;
4. žádá předsedu Rady o předložení materiálu k projednání vládě ČR.

B3) Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010“, která byla vypracována podle závazné osnovy;
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B4) Volba a jmenování koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup voleb a jmenování do koordinační rady;
2. jmenuje
a. prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, PhD., předsedou koordinační rady,
b. PhDr. Miroslavu Kopicovou členkou koordinační rady jako další zástupkyni Rady,
c. RNDr. Jana Hrušáka, CSc., členem koordinační rady jako zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
3. schvaluje výsledky voleb a za členy koordinační rady dále jmenuje PhDr. Pavla Barana, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., Ing. Jaroslava Doležala, CSc., prof. RNDr Libora Grubhoffera, CSc., RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., Ing. Pavla Komárka, prof. RNDr. Bedřicha Moldana, dr.h.c., Ing. Luďka Niedermayera, doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc. a doc. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc.;
4. ukládá 1. místopředsedkyni Rady zaslat jmenovaným členům koordinační rady jmenovací dopisy.

B5) Žádost MŠMT o připomínky RVVI k materiálu Inovační strategie
Usnesení:
Rada
1. konstatuje, že Inovační strategie se nezabývá problematikou inovací a nedefinuje v této oblasti žádné nové cíle a opatření; z 37 definovaných strategických cílů jsou pouze 3 nové, ostatní jsou převzaty z vládou schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015;
2. schvaluje připomínky Rady k materiálu Inovační strategie;
3. ukládá 1. místopředsedkyni Rady zaslat připomínky na MŠMT.

C) K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C1) Předkládání materiálů předsednictvu, členům Rady, stálým hostům a předsedům komisí a KHV a podávání připomínek
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Předkládání materiálů předsednictvu, členům Rady, stálým hostům a předsedům komisí a KHV a podávání připomínek“;
2. ukládá sekretariátu Rady zpřístupnit materiál na interním webu Rady. 

C2) Zápis z 263. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 263. zasedání Rady.

A) PRO INFORMACI

A1) Usnesení vlády
a) ze dne 6. dubna 2011 č. 244 k Principům pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
b) ze dne 13. dubna 2011 č. 267 ke Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2012 – 2015
c) ze dne 13. dubna 2011 č. 268 k Návrhu na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky
A2) Zápisy z jednání předsednictva mezi 263. a 264. zasedáním Rady
A3) Zápis z jednání
a) OK ŽP dne 31. 3. 2011
b) KHV dne 11. 4. 2011
A4) Usnesení 110. zasedání Pléna České konference rektorů
A5) Mezinárodní audit VaVaI ČR - druhá zpráva
Usnesení:
Rada bere na vědomí body určené pro informaci.

D) RŮZNÉ

D1) Ústní informace o pokračování programu INFOZ v r. 2012
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o pokračování programu INFOZ v roce 2012.

Sdílejte na: