ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 18. 4. 2011 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Program zasedání:
1. Úvod a kontrola zápisu
2. Informace ze zasedání RVVI a KHV
3. Příprava kontroly hodnocení výsledků VaVaI za r. 2010
4. Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
5. Různé

Ad 1)
Jednání zahájil a všechny uvítal předseda prof. Moos a seznámil s programem zasedání. Zápis byl schválen bez připomínek.

Ad 2)
Předseda informoval o stanovisku zpravodaje prof. Haasze k Memorandu OK SHV k přípravě verifikací výsledků v rámci hodnocení v r. 2011 a k Dotazu ohledně základního modu hodnocení výsledků VaV pro oblasti SHV v metodice 2012. Protože členové OK NŽP původní materiál neměli k dispozici, odmítli se ke stanovisku vyjadřovat a vzali pouze informaci na vědomí.
K návrhu provozovatele IS VaVaI na postup kontrol výsledků RIV – II. etapa Hodnocení 2011 bylo konstatováno, že v roce 2011 (pro který už nelze měnit Metodiku 2011) bude kontrola probíhat na základě stejných pravidel (ale jiným způsobem). Dále OK navrhovala v průběhu celé své dosavadní činnosti změny pro proces hodnocení. Materiál byl vzat na vědomí.
Usnesení: OK NŽP naléhavě doporučuje provést změny v podkladech pro kontrolu výsledků tak, jak jsou popsány v bodě ad 3)

Ad 3)
Proběhla detailní diskuse k přípravě kontroly hodnocení, kterou budou všichni členové odborné komise provádět. Konstatováno, že při kontrole cca 26 000 měkkých výsledků (tak tomu bylo vloni) lze pracovat pouze namátkově. Je nutné připravit podklady následovně (zformuloval prof. Bittnar):
Motto: Zachovat „kafemlýnek“, který není špatný a dokázal motivovat řadu lidí k vyšší aktivitě. V rozumných krajích se vyhýbají skokovým změnám. Lze nalézt rovněž ve zprávě Technopolis.
Co je dobré: Kategorie výsledků postihují téměř vyčerpávajícím způsobem různé typy výsledků a není je třeba měnit.
Co vyžaduje zpřesnění: Hodnocení na principu nic nebo vše velmi nevhodným způsobem popisuje skutečnost. Drtivá většina výsledků má nějakou hodnotu. Jen malá část je vážným kandidátem na vyřazení a naopak pouze výjimečné výsledky si zaslouží maximální ohodnocení.

Návrh (pro přípravu Metodiky na r. 2012):
1. Zavést povinnost uvádět v ročních zprávách o řešení projektů seznam všech výsledků, které budou uplatněny v RIVu.

2. Řešitel projektu ve zprávě prohlásí, že výstupy splňují všechny požadavky (smlouvu apod.)
3. Zpravodaj projektu (eventuálně v součinnosti s oponenty projektu) posoudí úroveň výstupu a ohodnotí výstup patřičným počtem bodů mezi nulou a maximem.
Co může být na základě zkušeností a diskuse dále upřesněno: Maximální počet bodů, které lze za kategorii výsledku získat.
Co je třeba okamžitě odstranit: Příkrý nesoulad mezi požadavkem na software, kdy je třeba doložit smlouvu o úspoře 1 mil. Kč., zatímco u uplatněné technologie, která je hodnocena 2,5 násobkem bodů, není třeba dokládat z hlediska finančního přínosu nic.
Pozn.:
Pokud jde o VZ, i zde mělo MŠMT hodnotitelské komise, které prováděly hodnocení (i když podle jiné metodiky).

Předseda OK NŽP rozešle se zápisem také tabulku kódů důvodů k vyřazení; bude moderovat celou interakci práce OK a sekretariátu Rady.

Ke kontrole výsledků v r. 2011
Dále OK NŽP vymezila své požadavky podle návrhu prof. Ripky a zpracovala harmonogram vlastní práce při kontrole výsledků:
A.
OK NŽP žádá IS VaVaI o provedení strojového náhodného předvýběru záznamů typu Z,F,G,H,N,R a V v následujícím rozsahu:
U výzkumných organizací provést v hodnocení 2010 výpočet podílu bodu z "tvrdých výsledků" (J+B+D+P) na celkovém počtu bodů
1. Uorganizací, které mají tento podíl menší než 50% vybrat 0,5 % měkkých výsledků (Z,F,G,H,N,R)
2. U organizací, které mají tento podíl větší než 50% vybrat 0,1 % měkkých výsledků (Z,F,G,H,N,R)
Počty vybraných výsledků u každé organizace celočíselně zaokrouhlit nahoru.
U výsledků vybraných dle bodu 1 a 2 provede OK NŽP hloubkovou kontrolu v měsíci červenci. Za tím účelem sekretariát Rady vyžádá od poskytovatelů v elektronické formě popis daného výsledku, který umožní ověření souladu s definicí. Součástí popisu by měla být technická nebo fotografická dokumentace. V popise bude také uveden emailový a telefonický kontakt pro účely fyzického ověření existence výsledku na místě.
Výsledky od poskytovatelů budou vyžádány do 1.7. (pokud možno ale nejméně o týden dříve) a dodány všem členům OK NŽP nejpozději do 15.7. (pokud možno ale alespoň část materiálů dříve).
Doporučujeme sekretariátu Rady, aby zároveň od poskytovatelů vyžádal funkční kontakty přímo na kontaktní pracovníky výzkumných organizací. Jinak v prázdninovém období hrozí nedodržení předepsané lhůty!
B.
Další skupinu výsledků ke kontrole vyberou pověření členové komise do 10.7.a předseda komise tento seznam dne 11.7. předá pověřenému pracovníkovi sekretariátu Rady.
Tato kontrola se bude týkat všech typů výsledků.
U těchto výsledků sekretariát Rady vyžádá od poskytovatelů v elektronické formě popis do 28.7. a tohoto dne je rozešle členům OK NŽP (pokud možno ale alespoň část materiálů dříve).

Komise na svém zasedání dne 9.8. zhodnotí výsledky kontrol a vyjasní případné sporné body. Do 12.8. pak její předseda zašle sumarizované výsledky sekretariátu Rady.
Při dodržení navrženého postupu a harmonogramu lze letos zajistit alespoň základní úroveň kontroly. Pro efektivní komunikaci je v prázdninovém období třeba zajistit zástupnost pověřených pracovníků.
Poznámka:
Místo rozesílání objemných dat doporučujeme zřídit centrální úložiště a rozesílat jen odkazy.
Ad 4)
Návrh národních priorit VaVaI považuje komise za centrum své práce. Předseda doporučil sledovat v této otázce návrhy NERVu (Národní ekonomická rada vlády); rozešle tzv. karty opatření, které zpracovává NERV.Obdobně také OK NŽP bude formulovat své návrhy opatření pro konkurenceschopnost v oblasti techniky a infrastruktury, přičemž se bude zabývat následujícím vytýčením stavu a směřováním podle osnovy:
• východiska (co umíme, jaké máme zdroje atd.)
• jaké jsou naše ambice a cíle v rámci evropského i světového kontextu
• jaké strategické kroky má VaVaI udělat, aby bylo dosaženo definovaného cíle
• jak získat pro strategické kroky, veřejnost, finance ad.
• jak celkovou strategii uvést do života
Materiál o principech přípravy národních priorit VaVaI schválila Rada na svém 263. zasedání Rady a postoupila ho k projednání ve vládě. Zpracováním priorit je pověřeno Technologické centrum AV ČR. Předseda OK NŽP nominoval do koordinační rady expertů prof. Ing. Pavla Ripku, CSc.

Termíny příštích zasedání: 30.5.2011, 1.7.2011, 9.8.2011Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na: