Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 28. dubna 2011 ve 13.00 hod. v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Přítomni: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Jiří Fajkus. CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer.agr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Omluveni: doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc.
Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.; doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Program zasedání:

1) Pověření zapisovatelem
2) Problematika Ph.D. v kontextu současné vědní a vzdělávací struktury v ČR. Témata k diskusi a návrhu opatření:
i) financování doktorských studií včetně financování specifického výzkumu doktorandů
ii) doktorandská studia pro frekventanty ze zahraničí
iii) budování společných pracovišť výzkumných organizací +univerzit/vysokých škol
Zvaní hosté: doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D.
3) Diskuse k pracovnímu materiálu Metodiky 2012 pro stanovení kritérií hodnotícího systému výsledků VaVaI – nastavení Metodiky 2012, informace ze zasedání KHV k materiálům, předloženým OK ŽP
4) Různé

Ad 1)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová a byl schválen zápis z 31.3.2011
Ad 2)
Předseda představil hosty k diskusnímu tématu - členy Koordinační rady doktorských studijních programů v biomedicíně, člena Akademické rady AV ČR, proděkana Přírodovědecké fakulty UK. Diskuse byla zaměřena na problémy vysokých škol/univerzit a výzkumných organizací v systému doktorandského studia. Zápis zde postupně odráží různé stránky problémů, se kterými se sestkávají studenti, školitelé, oborové rady a školy.

Problémy:
Příprava VŠ zákona-existuje pracovní verze věcného záměru, hotov má být do konce r. 2011; velmi doporučujeme zabudovat do zákona i moderní přístupy k PhD studiu.
Identifikované problémy:
• není dobré dělení na český a anglický doktorandský program, přičemž anglický si musí adept platit
• otázka zahraničních studentů není jednoznačně dořešena
• návrh, aby vědecká výchova byla precedentem pro studium v angličtině
• finance jsou vyčerpávané příliš extenzivním Ph.D. studiem, protože není strop na počet studentů
• není správné odměňování VŠ za vysoký počet Ph.D. studentů bez vazby na výsledek studia

Doporučení: VŠ zákon by měl obsahovat možnost akreditovat Ph.D. studium v angličtině, je třeba definovat kvalitu Ph.D. a smysluplnou kvantitu. Návrh: vytvořit celonárodní standardy požadavků na absolventy Ph.D., požadovat výsledky, např. prvopublikace

Návrh zákon tyto věci nedefinuje, rozhodnutí ponechává na fakultách, počítá také se školným.

Zásadním problémem je fungování oborových rad (které jsou součástí VŠ), ale mají různé pořžadavky na absolutorium OphD studia na různých školách.
Dotace na Ph.D. studium je malá a nelze z ní nic náročnějšího udělat; doktorandy je třeba zaměstnávat na částečné úvazky, ve výsledku jsou levnou pracovní silou, projevuje se hodně v medicínských oborech.
Školitel specialista (např. z výzkumné organizace) by neměl mít za povinnost být zároveň docentem atd., to vede ke školitelům pouze z VŠ prostředí. Pro uplatnění je dobrá zkušenost i s aplikovaným výzkumem.
Mobilita studentů-neusilovat jen o mobilitu mezinárodní, ale také mezi domácími univerzitami.
Doporučení: nutnost hodnocení kvality výstupu! Diskutována byla i možnost studia bez primární návaznosti na školitele, aby si student sám vybíral a získával školitele, orientoval se v nabídce (to by ale vyžadovalo hlubokou systémovou změnu a názor nezískal větší podporu).
Dnes řada kvalitních absolventů magisterských studií odchází n PhD studium do zahraničí, protože naše Ph.D. není dostatečně atraktivní; tento odliv je možno vyvážit přijímáním dobrých zájemců ze zahraničí. Pro absolventy Mgr. Studia je na druhé straně prospěšné, když pro PhD studium změní prostředí. Na výzkumných pracovištích se osvědčilo udělat den otevřených dveří a představit projekty. Je potřebné kompetitivní prostředí.

Shrnutí:
- současný systém umožňuje velmi rozdílnou kvalitu studentů a disertačních prací 
- na školách narůstá počet Ph.D. studentů, školy získávají dotace na PhD studenty bez vazby na dokončení studia 
-  je třeba formulovat náplň Ph.D. studia i vzhledem k možnosti uplatnění, zejména ve vazbě na aplikovaý výzkum 
-  zásadní nutností je vyvinout tlak na kvalitu absolventů, je kontraproduktivní, že školy jsou financovány podle kvantitativních hledisek 
-  odstranit uzavřenost a překážky v Ph.D. studiu pro zahraniční kvalitní studenty 
-  zvýšit atraktivitu a kompetitivnost nabídky 
-  formalizace existujících toků finančních prostředků v rámci doktorandského studia s jasnou definicí pedagogického zapojení studentů do Mgr. a Bc. výuky 
-  nerovnost pro školitele z VŠ a neškolských výzkumných institucí 
-  systém akreditací není funkční, je bez tlaku na kvalitativní kriteria

Další téma:
Vztah školského a neškolského pracoviště 
-  problém afiliace a dělení výsledků a získávání prostředků (diskutabilní pravidla např. používá GAUK =grantová agentura UK) 
-  současný systém hodnocení působí nevhodně konfrontačně mezi VŠ a AV 
-  jako vzdělávací instituce se počítají univerzity, nutno ale vzít v úvahu, že i další instituce významně vzdělávají (problém začal tím, že AV ztratila právo školit CSc.)

Možná cesta - vyjednat si podmínky pro rozšířenou akreditaci. Když ústav školí, měl by mít i práva. Tedy aby AV a celý systém měl lepší účinnost a podmínky. Lépe také definovat podmínky výzkumných organizací v rámci akreditace a financování školících pracovišť. Bylo by žádoucí prodiskutovat stav skutečných toků peněz, mandatorní výdaje (pro zajištění pedagogické výuky) + budget studenta + na vědu a výzkum. Dále podnítit vznik dohody na úrovni VŠ + AV (příkladem pro základ diskuse může sloužit dohoda mezi UK a AV pro biomedicínu). Pokud by byla definice v zákonu, jak se finance na PhD studium budou rozdělovat a že budou vázány na místo výkonu studia (což by zvyšovalo i kompetitivnost vzdělávacích institucí), zvýšilo by to samoregulací kvalitu studia. Podpořit vznik a provozování společných pracovišť a laboratoří mezi VO+VŠ+AV je velmi žádoucí.
Existuje velký dluh akreditační komise v kultivaci vysokoškolského prostředí.
Usilovat o srovnatelnost jmenovacího habilitačního řízení.
EU právo je nadřazené; slovenské VŠ u nás nemusí akreditovat, mohou založit v Čechách jakoukoliv pobočku.

Usnesení: Pánové Černý, Hozák, Mayer, Otáhal zpracují na základě této diskuse shrnutí a návrh k řešení zmíněných problémů, který bude předán k další diskusi a rozhodnutí RVVI (s doporučením poté komunikovat s ředitelem odboru vysokých škol na MŠMT, AV ČR, školským výborem parlamentu, sněmovny, senátu).

Ad 3)
Podána informace, že návrh dvoufázové křivky k hodnocení od OK ŽP byl na KHV kladně přijat. Je třeba ještě vytvořit konkrétní matematickou podobu. Přitom akceptováno, že publikace, které jsou v časopisech na mediánu, budou počítány na hodnotu 150 bodů.

Příští zasedání se uskuteční 26. května 2011

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Hozák


Sdílejte na: