Zápis z mimořádného jednání KHV

Zápis z mimořádného jednání Komise, konaného dne 13.6. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin v suterénu budovy Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.
Jednání se účastnili prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Josef Psutka, CSc. Komise byla usnášeníschopná. Z jednání byl omluven a doc. Ing. Michal Hocek, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Pro vlastní jednání Komise byl předem stanoven program jednání, podklady byly zveřejněny dne 8. 6. 2011 na interním webu Komise.

Projednávané body:
1. Zahájení
2. Schválené termíny zasedání KHV v 2. pololetí roku 2011 – materiál pouze pro informaci
3. Metodika 2012
4. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Komise prof. Němeček (dále jen „předseda“). Program jednání Komise byl jednomyslně odsouhlasen.

ad 2) Termíny zasedání KHV v 2. pololetí roku 2011
Komisi byl předložen pro informaci na minulém zasedání schválený harmonogram termínů jejího zasedání v druhé polovině roku 2011.

ad 3) Metodika 2012
Bod jednání uvedl předseda, který znovu upozornil, že je nutno ve středu, tj. 15. června 2011 předložit konečný návrh celého znění Metodiky 2012 a dalších souvisejících dokumentů předsednictvu Rady a následně Radě, tak aby materiál mohl být podstoupen do meziresortního připomínkového řízení a dále vládě ČR ke schválení.

Diskuze:
Průběh diskuze není předmětem zápisu z jednání, vzhledem ke skutečnosti, že závěry z diskuze byly přeneseny přímo do textu návrhu Metodiky 2012. +

Usnesení Komise:
1. pověřuje finalizací návrhu textu Metodiky 2012 předsedu ve spolupráci se zpravodajem Rady;
2. pro výpočet Jimp bude zachován původní vzorec z Metodiky 2010 a 2011;
3. pro výpočet Jsc bude použit indikátor SRJ;
4. bude zaveden druh výsledku „patentová přihláška“;
5. pokud časopis evidovaný ve WoS či SCOPUS ještě nemá stanoven IF (či IF=0), bude hodnocen jako Jimp se základní bodovou hodnotou;
6. bodová hodnota druhu výsledku „český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný jen vlastníkem patentu“ bude snížena na 10 b;
7. výstupy z hodnocení budou rozšířeny o 2 datové soubory určené pro další odbornou práci;
8. žádá sekretariát Rady o jednání s NK ČR o způsobu a zajištění kontroly výsledků druhu B-odborná kniha.

Pozn.: Vzhledem k podstatě materiálu, nejsou plné znění Metodiky 2012 ani jednotlivé pozměňovací návrhy z průběhu jednání Komise určeny k zveřejnění v souladu s čl. 4, bodu 8. Statutu a s čl. 4, bodem 5 Jednacího řádu Komise.

ad 7) Závěr
Příští 41. jednání Komise se bude konat dne 5. 9. 2011 od 14,00 hod v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 14. 6. 2011
Schválil: prof. RNDr. Němeček, CSc. v.r.

Sdílejte na: