Zápis z 44. jednání KHV

Zápis ze 44. jednání KHV konaného dne 5. 12. 2011

Jednání se konalo od 14:00 hodin na Úřadu vlády ČR, náb. Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Jednání se účastnili: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc. a tajemník KHV Ing. Matějka a Ing. Pecen.

Komise byla usnášeníschopná.
Z jednání byli omluveni prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., PhDr. Martina Hábová.
Hosté: Ing. Matějka a Ing. Pecen
Pro jednání KHV byl předem navržen program a podklady byly zveřejněny 29. 11. 2011 na interním webu.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu jednání a minulého zápisu.
2. Informace o situaci v řízení systému VVI.
3. Zpráva o plnění úkolů.
4. Diskuse k Metodice hodnocení (obecně) a k možnostem jejich modifikací.
5. Diskuse k vybraným doporučením Ipn Audit.
a) Informované peer-review;
b) Řízení systému VVI;
c) Institucionální financování.
6. Různé.
7. Závěr.

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil místopředseda KHV doc. Münich (dále jen „místopředseda“), který omluvil neúčast prof. Němečka. Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen a k minulému zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. Tajemník KHV požádal členy o kontrolu údajů k zasílání honorářů.

ad 2) Informace o situaci v řízení systému VVI
Ing. Matějka informoval o novém řediteli odboru Ing. Janu Markovi, CSc. Dále upřesnil z časového a věcného hlediska kroky, které budou zřejmě následovat po jmenování nové Rady a zmínil hlavní body týkající se dokončení Hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu a vývoje platnému pro rok 2011 (dále Hodnocení 2011). Ing. Matějka informoval, že možnost umisťování podkladů schůzí KHV a odborných poradních orgánů Rady (dále jen „OK“) jejich předsedy bude řešeno po rozběhu práce Rady.

Diskuze:
Členové diskutovali časový plán práce KHV, případnou obměnu OK a oborové zastoupení jednotlivých členů těchto komisí, které je klíčové zejména při verifikacích výsledků VaVaI v rámci prováděného Hodnocení 2011. Prof. Hozák upozornil, že do náplně OK VŽP věcně nepatří oborová skupina „chemie“ a že při přípravě příštího hodnocení bude vhodné revidovat příslušnou část číselníků.

Usnesení:
KHV vzala předloženou informaci na vědomí. KHV se shodla na potřebě úpravy číselníků (nebo zařazení oborů pod OK), a doporučuje Radě, aby při případné personální obměně OK mimo jiné přihlížela i k oborovému pokrytí. Dále KHV doporučuje, aby v nadcházejícím období Rada využila výsledky práce KHV týkající se verifikací výsledků v rámci Hodnocení 2011.

ad 3) Zpráva o plnění úkolů
Místopředseda informoval o úkolech zadaných KHV minulou Radou. Zejména popsal situaci projednávání Metodiky 2012. Dále shrnul stav procesu Hodnocení 2011 podle Metodiky 2011, kde se řeší postup při vyřazování výsledků. Upozornil na návaznost Hodnocení 2011 na přípravu návrhu státního rozpočtu (dále jen SR) pro rok 2013 a střednědobý výhled SR na léta 2014 a 2015.

Diskuze:
Předsedové OK upozornili, že v rámci provedených verifikací výsledků v rámci Hodnocení 2011, dle Metodiky 2011, kdy byla řada výsledků typu B verifikována i fyzicky, OK postupovaly co nejobjektivněji. Zároveň vyjádřili přesvědčení, že by Rada měla práci OK dostatečně zužitkovat a reklamované návrhy na vyřazení výsledků podrobit dalšímu kolu vypořádání reklamací ve spolupráci s OK.

Usnesení:
Komise vzala předloženou informaci na vědomí.

ad 4) Diskuse k Metodice hodnocení (obecně) a k možnostem jejich modifikací
Diskusi uvedl místopředseda a doplnil prof. Opatrný.V rámci diskuse zazněly otázky týkající se verifikací výsledků, odpovědnosti za návrhy na vyřazení vč. možnosti uplatnění některých z principů doporučených Ipn Audit. Dále byla srovnávána Metodika 2011 s návrhem Metodiky 2012 a bylo jednoznačně konstatováno, že navržené hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu prostřednictvím zohlednění externě získaných zdrojů financování v Metodice 2012, respektuje i doporučení Ipn Audit. Místopředseda a prof. Opatrný navrhli, aby se KHV od ledna 2012 opět vrátila k platným „Dlouhodobým principům hodnocení a institucionálního financování“ s cílem jejich případné aktualizace dle některých doporučení Ipn Audit.

Usnesení:
KHV vzala předloženou informaci na vědomí s tím, že pro Radu vypracuje stručné memorandum k problematice dalšího postupu ve věci hodnocení a institucionálního financování VaVaI. Toto memorandum bude obsahovat i jednotlivá doporučení pro překlenovací období než budou k dispozici výsledky Ipn Metodika (projekt MŠMT). Memorandum bude mít na zřeteli především koncepční otázku, jak pomocí institucionálního financování zajistit udržitelnost a rozvoj českého výzkumu. Koncept memoranda připraví místopředseda a po připomínkách bude schváleno formou per-rollam. Členové KHV potvrdili připravenost napomáhat nové Radě při finalizaci Metodiky 2012 včetně případného zohlednění platného dokumentu Dlouhodobých principů hodnocení a institucionálního financování a doporučení Ipn Audit.

ad 5) Diskuse k vybraným doporučením Ipn Audit
Doporučení Ipn Audit v oblastech hodnocení, institucionálního financování a informovaného peer-review shrnuli místopředseda a prof. Opatrný.

Diskuze:
KHV se shodla, že návrh Metodiky 2012 v některých důležitých ohledech reflektuje doporučení Ipn Audit.

Usnesení:
Členové KHV se na základě obecné diskuse nad potřebami vědy v podmínkách ČR shodli na základních principech, které bude obsahovat memorandum (viz bod 4).

ad 6) Různé
Tajemník KHV upozornil členy, že je nutno stanovit 3 termíny pro následující zasedání komise v roce 2012 (tj. termín lednový, únorový a březnový).

Usnesení:
Komise se usnesla, že v případě pravidelné účasti hlavního poradce pro výzkum, prof. Fialy, bude zasedání vždy první následující čtvrtek po zasedání Rady. V případě nepravidelné účasti prof. Fialy, se zasedání Komise uskuteční vždy první pondělí po zasedání Rady.

ad 7) Závěr
Příští 45. jednání Komise se bude konat v lednu 2012, v termínu upřesněném ve smyslu bodu 8) „Různé“. Datum a místo zasedání bude potvrzeno a upřesněno členům KHV e-mailem. Zasedání se bude konat od 14,00 hod.

Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 9. 12. 2011
Schválil: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. v.r.

Sdílejte na: