ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 30. 5. 2011 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program zasedání:
1. Úvod a kontrola zápisu
2. Harmonogram kontroly výsledků VaVaI za r. 2010 – rozdělení podle kategorií
3. Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
4. Různé

Ad 1)
K zápisu jednání OK ŽP ze dne 28.4.2011 bylo sděleno, že návrh na str. 2 zápisu:
„1. Zavést povinnost uvádět v ročních zprávách o řešení projektů seznam všech výsledků, které budou uplatněny v RIVu, 2. Řešitel projektu ve zprávě prohlásí, že výstupy splňují všechny požadavky (smlouvu apod.) 3. Zpravodaj projektu (eventuálně v součinnosti s oponenty projektu) posoudí úroveň výstupu a ohodnotí výstup patřičným počtem bodů mezi nulou a maximem“
reprezentuje pouze minimální přístup k řešení aplikačních výsledků, pokud nedojde k zásadním systematickým úpravám. Komise se ztotožňuje s variantou m3, zpracovanou prof. Psutkou z KHV.
Členové komise požádali, aby se vždy k zápisu mohli vyjádřit, což předseda přislíbil.

Ad 2)
Předseda zrekapituloval, že požádal odbor sekretariátu Rady, zpravující IS VaVaI, aby byl zrealizován bod:
Do 30.6. 2011:
OK NŽP žádá odbor sekretariátu Rady, zpravující IS VaVaI, o provedení strojového náhodného před-výběru záznamů typu Z,F,G,H,N,R a v následujícím rozsahu:
U výzkumných organizací provést v hodnocení 2010 výpočet podílu bodu z "tvrdých výsledků" (J+B+D+P) na celkovém počtu bodů
1. U organizací, které mají tento podíl menší než 50% vybrat 0,5 % měkkých výsledků (Z,F,G,H,N,R)
2. U organizací, které mají tento podíl větší než 50% vybrat 0,1 % měkkých výsledků (Z,F,G,H,N,R)
Počty vybraných výsledků u každé organizace celočíselně zaokrouhlit nahoru.
U výsledků vybraných dle bodu 1 a 2 provede OK NŽP hloubkovou kontrolu v měsíci červenci. Za tím účelem sekretariát Rady vyžádá od poskytovatelů v elektronické formě popis daného výsledku, který umožní ověření souladu s definicí. Součástí popisu by měla být technická nebo fotografická dokumentace. V popise bude také uveden emailový a telefonický kontakt pro účely fyzického ověření existence výsledku na místě.
Výsledky od poskytovatelů budou vyžádány do 1.7. (pokud možno i o týden dříve) a dodány všem členům OK NŽP nejpozději do 15.7. (pokud možno alespoň část materiálů i dříve).
Do 10.7. 2011
Vyberou pověření členové komise další skupinu výsledků ke kontrole a předseda komise tento seznam dne 11.7. předá pověřenému pracovníkovi sekretariátu Rady.
Tato kontrola se bude týkat všech typů výsledků.
U těchto výsledků sekretariát Rady vyžádá od poskytovatelů v elektronické formě popis do 28.7.a rozešle ho členům OK NŽP.
9.8. komise na svém zasedání zhodnotí výsledky kontrol a vyjasní případné sporné body.
Do 12.8. pak předseda odborné komise zašle sumarizované výsledky sekretariátu Rady.
Členové ke všem materiálům z databáze prosí, aby obdrželi nezamčené kopie v elektronické podobě !
Při kontrole budou dodržována ustanovení Metodiky hodnocení, schválené usnesením vlády č. 340 ze dne 11.května.2011.

Rozděleny kategorie, kterými se budou jednotliví členové zabývat:
J imp články v časopise = prof. Hořejší a Hradil
J rec = RNDr. Kalbáč
D články ve sborníku = prof. Lemr
J rec české = prof. Frumar
B odborné knihy = prof. Ripka
P patenty = doc. Homola
Z poloprovoz, ověřená technologie utajované výzkumné zprávy = Ing. Kašpar
R software = prof. Bittnar
F užitné vzory, prototypy, N certifikovaná metodika = prof. Vostracký

Ad 3)
Proběhla diskuse o problematice priorit výzkumu, vývoje a inovací. Bylo konstatováno, že bez koordinace se vytvářejí návrhy v několika orgánech, např. NERVu, na MPO apod.
Rada naplňuje usnesení vlády č. 244 ze dne 6. dubna 2011 Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podkladové studie pro tuto práci připravuje mj. Technologické centrum AV ČR.
Členové komise zastávají názor, že jakožto poradní orgán Rady podle svého statutu čl. 2, odst. a) a v souvislosti se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoj a inovací mají návrh také zpracovávat. Žádají svého předsedu o informaci, jak i ve spolupráci s dalšími odbornými komisemi Rady mohou být tvorby priorit účastni.

Termín příštího zasedání: 9.8.2011

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil:

Sdílejte na: