ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo dne 20. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 1 CERGE-EI v Praze.

Přítomni: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Martin Matějka
Omluveni: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Program:
1) Schválení zápisu z minulé schůze
2) Určení zapisovatele
3) Informace předsedy z KHV a RVVI, případně dalších členů
4) Příprava Metodiky 2012
5) Různé

1) Schválení zápisu z minulé schůze
Zápis schválen. Předběžné schválení verze pro Radu proběhlo již dříve per rollam.

2) Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl určen Mgr. Hájek, kontrolu zápisu provede doc. Münich

3) Informace: předsedy z KHV a RVVI
Příprava Metodiky 2012. Doc. Münich informoval o procesu přípravy M2012.

4) Příprava Metodiky 2012
Doc. Münich okomentoval navrhované změny obsažené v překládací zprávě k M2012:

Doc. Blatný se dotázal, jak bude hodnocen SW, který bude výsledkem již běžících grantů základního výzkumu, ale podle kritérií M2012 nebude bodován. Ing. Matějka: základní výzkum by neměl mít jako hlavní výsledek SW, resp. takový výsledek nebude zahrnut do výpočtu institucionální podpory protože není splněna podmínka návaznosti na projekt aplikovaného výzkumu. Doc. Münich doporučil napsat dotaz pro prof. Psutku, který je hlavním autorem návrhu.
Prof. Frömel: Lze uplatnit výsledky aplikovaného výzkumu z Výzkumných záměrů nebo ze zámořských grantových projektů? Ing. Matějka: návrh metodiky taxativně vymezuje, ze kterých typů projektů budou uznávané výsledky aplikovaného výzkumu, ale záležitost ještě není zcela uzavřena a bude se na Radě intenzivně probírat.
Bylo podrobněji diskutováno hodnocení odborných knih:
- převážil názor, že navrhované dvě skupiny kritérií s nejasným vzájemným vztahem příliš komplikují hodnocení a členové OK SHV doporučují zachovat pouze hlavní kritéria.
- v diskuzi zazněl názor, že důraz na originalitu výsledků obsažených v odborných knihách bude mít negativní dopad na hodnocení kvalitních přehledových knih, které tvoří v některých oborech (např. psychologie) hlavní typ těchto výsledků. Hlavní slovo by proto při interpretaci hodnotících kritérií měly mít nově vytvořené hodnotící panely.
- druhá a další vydání knih, které prošly větším či menším přepracováním: přepracování odborné knihy může být náročné, ale míru přepracování je těžké odhadnout. Jako v předchozím bodě i zde bylo doporučeno, aby se toto posoudilo v procesu peer-review.

5) Verifikace 2011
Doc. Münich informoval, že podle harmonogramu proběhnou verifikace mezi 25. 6. a 12. 8. 2011. Ing. Matějka za sekretariát RVVI slíbil, že tabulky s výsledky pro verifikace budou k dispozici pravděpodobně již 28. 6. 2011, ale nejpozději 30. 6. 2011. Spolupráce s Národní knihovnou na fyzických kontrolách výsledků B, C je v jednání.
Byly projednány původní návrhy OK SHV na podporu procesu verifikací (1.- 17.). Ing.Matějka informoval, že tam, kde to technické okolnosti dovolí, budou návrhy zohledněny. Některé požadavky splnit nelze:

6) Různé
Termín příští schůze byl navržen na 10. srpna 2011.
PhDr. Dosoudilová informovala o:
a) možnosti OK SHV nominovat kandidáty na Českou hlavu do 30. 6. 2011. Podrobnosti jsou dostupné na www.ceskahlava.cz. Návrhy se podávají předsedovi OK,
b) začátkem září 2011 mají OK odevzdat zprávu o své činnosti,
c) prostřednictvím sRVVI se vyplácí cestovné mimopražským členům OK; některými dojíždějícími členy bylo nicméně konstatováno, že administrativní proces je natolik náročný, že si hradí cestovné z vlastních zdrojů.
Zapsal: Mgr. Martin Hájek
Ověřil: doc. Daniel Münich
 

Sdílejte na: