ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (RVVI) PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY (OK SHV)

Jednání se konalo dne 8. 8. 2011 od 11:30 v zasedací místnosti č. 1 CERGE-EI v Praze.

Přítomni: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
Omluveni: doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Program:
1) Schválení zápisu z minulé schůze
2) Určení zapisovatele
3) Informace předsedy
4) Verifikace výsledků Hodnocení 2011.
5) Různé

1) Schválení zápisu z minulé schůze
Zápis schválen. Předběžné schválení verze pro Radu proběhlo již dříve per rollam.

2) Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl určen Mgr. Hájek, kontrolu zápisu provede doc. Münich.

3) Informace předsedy
Doc. Münich informoval o požadavku sekretariátu RVVI zveřejňovat podklady ke schůzím OK SHV na interním webu. OK se tím bude v následujících jednáních řídit. Zpětně dodá hlavní materiály k umístění.

4) Verifikace výsledků předložených v Hodnocení 2011
a) Předseda poděkoval členům OK SHV za úsilí a operativnost v souvislosti s verifikacemi výsledků Hodnocení 2011.
b) Členové OK diskutovali zkušenosti s procesem verifikací. Hlavní postřehy a doporučení jsou shrnuty ve Zprávě OK SHV o verifikacích výsledků VVI v Hodnocení 2011.
c) Byly projednány předložené návrhy položek k vyřazení a konsensuálně schválen seznam položek navržení na vyřazení z hodnocení.
d) Předseda byl pověřen zařídit (na schůzi dohodnuté) drobné úpravy finálních seznamů, poslat je členům OK SHV k poslednímu ověření a po finalizaci zaslat na pRVVI nejpozději 12. 8.
Termín příští schůze nebyl stanoven a bude koordinován předsedou v září 2011.

Zapsal: Mgr. Martin Hájek
Ověřili: doc. Daniel Münich
 

Sdílejte na: