ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 7. 3. 2012 ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Omluveni: prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.

Program zasedání:
1.Úvod
2. Informace o závěrech RVVI –jednání 27.ledna 2012 a 24. února 2012
3. Formulace stanoviska OK k rozhodnutí RVVI k hodnocení 2011 a k metodice 2011 a 2012
4. Stanovisko k procesu formulace priorit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a k náplni práce odborných komisí
5. Různé

Ad 1)

Předseda uvítal členy komise a shrnul, že z důvodu procesu nového jmenování RVVI v listopadu 2011 a jejího prvního uzavřeného jednání byl jako předseda OK přizván až na lednové jednání RVVI. Proto bylo jednání OK svoláno až na dnešní datum. Členové vyjádřili souhlas s programem zasedání.

Ad 2)
Předseda podal informace z jednání RVVI:

Z 27. 1.: o projednávaném návrhu na změnu Statutu RVVI, kde předsedové odborných komisí by měly být jmenováni z řad členů RVVI a tudíž nynější předsedové budou odvoláni. O úkolech, které by RVVI požadovala od odborných komisí se nehovořilo, ani o jejich případné účasti na přípravě návrhu prioritních oblastí orientovaného výzkumu. Tento materiál je připravován pod vedením prof. Haňky.

Z 24.2.: o diskusi nad návrhem výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015. Bylo rozhodnuto rozdělit plánované institucionální výdaje na rok 2013 tak, že objem finančních prostředků určených pro rozvoj výzkumných organizací bude z 80 % odrážet návrh vlády střednědobého výhledu státního rozpočtu a pouze 20 % podle výsledků hodnocení dle metodiky 2011.

K informaci se rozvinula diskuse, že v tomto poměru malého zastoupení výsledků hodnocení je práce komise i řešitelů nemotivující. Prof. Hradil upozornil na materiál, poskytnutý prof. Opatrným, hovořící o nekonzistenci dat v návrhu státního rozpočtu a zahrnutí i sankcionovaných výsledků. Rozvinula se také diskuse nad přínosem „kafemlejnku“ v hodnocení.

Ad 3)+ Ad 4)
V návaznosti na informace z bodu Ad2) předseda konstatoval, že určité tvrdé jádro hodnocení by mělo být zachováno. Komise vyjádřila nutnost zaslat RVVI svůj názor k proceduře tvorby výdajů státního rozpočtu i k dalším faktům práce komise, tj. k rozhodnutí RVVI k hodnocení 2011, k metodice 2011 a 2012 i k prioritám orientovaného výzkumu v ČR, jak je v současnosti připravován.
Bylo zformulováno usnesení, o kterém nechal předseda hlasovat:
6 členů bylo pro toto usnesení, 2 členové se zdrželi hlasování.
Zároveň bylo dohodnuto, že usnesení bude postoupeno i dalším odborným komisím a podle potřeby případně zpracováno memorandum k projednání v RVVI.

Usnesení:
Odborná komise vyjadřuje přesvědčení, že je nutno setrvat u hodnocení výzkumných organizací podle měřitelných výkonů. Proto vyjadřuje většinově rozčarování nad rozhodnutím RVVI o umenšení významu hodnocených výsledků podle metodiky 2011 (20% váhy hodnocení je podle výsledků a 80% váhy je dáno střednědobým výhledem financování).
Tento postup se může stát demotivujícím prvkem v úsilí o měřitelné výstupy.
K mechanismu „kafemlejnku“ má komise řadu výhrad, které vycházejí z dílčích netransparentních a nespravedlivých případů hodnocení. Zvlášť je zneklidňující fakt, že byly zpětně zařazeny výsledky, které komise vyřadila. Komise upozorňuje na zcela nevhodné zahrnutí těchto vyřazených, nekvalitních výstupů do procedury návrhu státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2013.
Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství vyjadřuje nesouhlas s postupem tvorby priorit ČR ve výzkumu bez zapojení odborných komisí RVVI a širší odborné veřejnosti. Komise chápe svoje poslání podle statutu i příslušného zákona zejména v práci na tvorbě návrhů priorit výzkumu v příslušných oborech. Odborné komise nebyly zřízeny pouze pro kontrolu výsledků, ale mají se podílet na koncepčních dokumentech. Takové zadání ze strany RVVI zatím komise postrádá.

Termín příštího zasedání: 19.4.2012

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na: