Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 8. října 2012 ve 12.30 hod. na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Přítomni: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., RNDr. Jan Kirschner, CSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Lenka Moravcová, Ing. Martin Matějka

Omluveni: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer.agr., MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Program zasedání:
1. Úvod
2. Informace o souhrnu kontrolní práce podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, platné pro rok 2012
3. Informace o postupu dalších prací v souvislosti s hodnocením výsledků výzkumných organizací
4. Projednání materiálu „Shrnutí principů Metodiky 2013“
5. Zpráva o činnosti OK ŽP
6. Různé

Ad 1)
Předseda komise prof. Höschl uvítal přítomné, poděkoval za práci, kterou členové prováděli v souvislosti s verifikací výsledků hodnocení. Problematiku hodnocení označil za stále živé téma, které je třeba řešit, ale vyhýbat se redundantní korelaci přijatých pravidel. Zásadní je rozdělit hodnocení na domény, kde panují stejné principy vzhledem k povaze oborů.

Ad 2) + Ad 3)
Ing. Matějka informoval o aktuálním stavu verifikace hodnocení a sdělil důvody, které vedly k celkovému zdržení celého procesu a přijetí rozhodnutí kontrolovat pouze 10 % výsledků. Cca 1 700 výsledků bylo navrženo k vyřazení počítačovým systémem, cca 600 výsledků fyzickou kontrolou.

Členové odborné komise požádali o zaslání tabulky v excelu s informacemi o vyřazených výsledcích. Stane se tak, až se vyjádří poskytovatelé a podle toho bude jasné, co ještě bude komise řešit. Konstatovali nevhodnost zúžení procenta kontrol. Diskutovali o výsledku druhu „mapa“, kterou lze uznat, když je certifikovaná, je to výsledek aplikovaného výzkumu podobně jako prototypy atd.; v nové Metodice hodnocení bude tento výsledek posuzován jiným způsobem. Zásadní diskuse se rozvinula nad výsledkem kniha a jeho závažnosti pro různé obory. Pro zemědělské obory je kniha často neplánovaným výsledkem výzkumu a neměla by být hodnocena, naopak v botanických vědách je významným výsledkem (např. atlas květeny), pro biochemii není zásadní atd. V této souvislosti byla projednávána i kategorie učebnice; prof. Hozák upozornil, že podle dosavadních principů učebnice není výsledkem výzkumu. Znovu je třeba řešit definice jednotlivých kategorií.

Předseda shrnul: jsou šedé zóny výstupů výzkumu a kategoriemi a) kniha, b) abstrakta, suplementy, c) elektronické publikace, kde je třeba určit hranice a v nové metodice problém vyřešit.

Ad 4)
Ing. Matějka informoval, že právě navržené principy hodnocení v Metodice 2013 budou na danou problematiku reagovat, každý obor bude definovat své požadavky. KHV je komunikativní a náměty z OK se zabývá. Prof. Kirschner upozornil, že je třeba se zamyslet nad nákladovostí jednotlivých oborů a z toho důvodu poněkud problematického paušálního převádění bodů na finance. Podpora infrastruktury by neměla být hodnocena v účelové podpoře (to je třeba promýšlet i v novele zákona 130/2002 Sb.). Prof. Hozák požaduje informaci o vyřazení těch výsledků, které navrhli vloni. Prof. Kocourek sdělil, že zaslal připomínky k návrhu principů Metodiky 2013 a chce vyzdvihnout, že považuje za zásadní zrušit normalizaci výsledků (pilíř I) a zachování oceňování výsledků aplikačního charakteru za podmínky upřesnění jejich definic (pilíř III); problematická se jeví metoda hodnocení excellence (pilíř II). Ing. Matějka podotkl, že knihy, které letos nebyly kontrolovány, se mohou zařadit do nové zásilky, kterou již v novém roce budou zpracovávat hodnotící panely.
Prof. Höschl shrnul, že všemi náměty se nepochybně bude zabývat KHV.

Ad 5)
Zpráva o činnosti OK ŽP byla schválena.

Ad 6)
Komise plánuje ještě jedno jednání do konce roku. Tématem může být implementace Národních priorit orientovaného výzkumu; jak např. budou implementovány na VŠ? Členové komise se vyjádří, zda chtějí k diskusi přizvat zpravodaje prof. Haňku.

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: C. Höschl

Sdílejte na: