Komentář k CEZ01

Platná verze struktury dat CEZ01 schválená Radou vlády ČR pro VaV na jejím 139. zasedání

     Usnesením vlády č. 281 ze dne 22. dubna 1998 o "Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje" 2) byly konkretizovány podmínky pro poskytování těchto prostředků, institucionální prostředky jsou navrhovány v souladu se zákonem č. 2/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje. Jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v roce 1999 (a v dalších letech) je předání údajů do Centrální evidence výzkumných záměrů organizací financovaných za státního rozpočtu ČR ("CEZ") a do Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje ("RIV").

     V roce 2001 budou dle usnesení vlády č. 281/1998 data pro CEZ01 (a RIV01) předkládána společně s návrhem rozpočtu na rok 2002, tzn. poskytovatelé - organizační složky státu je předloží Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj do 30. 4. 2001. Data pro CEZ01 budou předána ve struktuře platné pro rok 2001 jako sada 3 tabulek (tabulka I., II. a III.) ve formátu *.DBF, kódu češtiny CP 1250 (Windows) a po kontrole dodaným kontrolním programem.

     Pokud je v předávaných datech chybné kódování češtiny (kódová stránka je jiná než CP 1250 - EE Windows), avšak kontrolní program nehlásí v datech žádné chyby, jsou tato data zařazena do CEZ. Jelikož však takováto data nemohou být uveřejněna na WWW Rady, je poskytovatel požádán o jejich opravu.

     Návrh struktury dat vychází z obsahu dat pro databáze, které jsou uvedeny v Radou schválené koncepci NADAVaV (plný text viz "www.vyzkum.cz"). Struktura dat je shodná se strukturou dat platnou v roce 2000 z důvodů minimalizace následných změn stávajících kooperujících SW aplikací, které provozují jednotliví zpracovatelé dat.

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 2000

     Fyzická struktura předávaných dat (tabulka I a II) zůstává stejná jako v roce 2000, upřesněny byly pouze vysvětlující komentáře. Rozšiřuje se pouze III.tabulka s informacemi o dodávce a poskytovateli (tzv. elektronická průvodka) o 1 novou položku. Nově se zavádí položka určující typ informací o výzkumných záměrech obsažených v dodávce z hlediska zákona č. 148/1998 Sb.. V roce sběru 2001 budou data nepodléhající zákonu 148/1998 Sb. (neutajované skutečnosti) dodány v samostatné dodávce, jednoznačně označené jako dodávka neutajovaných skutečností (viz. údaj D22 tzv.elektronické průvodky). Data týkající se předmětu, který je utajovanou skutečností (např. předmět řešení výzkumného záměru), budou předána ve stejné dodávce jako neutajované skutečnosti s tím, informace v záznamu hlavní tabulky a v záznamech závislých tabulek budou formulovány tak, aby splňovaly kriterium "veřejně přístupných dat" a vyhovovaly podmínkám kontrolního programu. Konkrétní údaje o výzkumném záměru, které jsou utajovanými skutečnostmi, budou paralelně dodány odděleně v tiskové nebo v elektronické formě. Převzetí těchto dat bude podmíněno důsledným a bezpodmínečným dodržením veškerých souvisejících předpisů.

     Pravidla pro předávání dat týkajících se ukončených výzkumných záměrů v minulých letech zůstávají stejná jako v roce sběru 2000. Data o těchto ukončených výzkumných záměrech se do CEZ budou dále předávat jako samostatná dodávka dat ve shodné struktuře. Datová struktura veškerých dodávek předávaných do CEZ v roce 2001 (týkající se běžících i ukončených záměrů), je tedy shodná.

     Změny v právní subjektivitě k 1. 1. 2001 přinesl zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích (a související zákon č. 220/2000 Sb.). Dosavadní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace se dle §3 zákona č. 219/2000 Sb. stávají organizačními složkami státu resp. dle §54 zákona č. 219/2000 Sb. ostatními státními organizacemi.

     Názvy předávaných souborů musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu souboru CEZ01, definovaným v popisu struktury dat. Údaje, týkající se jednoho výzkumného záměru, jsou obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v dílčích tabulkách, které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu výzkumného záměru. Všechny položky v předávaných souborech musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik výzkumných záměrů je předáváno. Počet řádků v dílčích tabulkách příslušejících určitému výzkumnému záměru je určen charakterem tohoto záměru a pro jednotlivé výzkumné záměry se liší. Všechny výzkumné záměry, týkající se jednoho poskytovatele (organizační složky státu), musí být sloučeny pouze v jedné dodávce dat čítající právě 3 tabulky. Nutnou součástí předaných dat je korektně vyplněná a potvrzená průvodka k těmto datům.

     Ve struktuře dat pro CEZ01 jsou i položky, které se v některých případech nevyplňují, např. se nevyplňují údaje o kódu organizační jednotky vykonavatele výzkumného záměru pokud vykonavatel má právní subjektivitu (položky Z08 a Z09) apod.

     Ve struktuře dat CEZ01 jsou zařazeny i nepovinné položky, tj. ty položky, kde je na rozhodnutí poskytovatele, zda tyto položky vyplní či nikoliv. Jde např. o položky Z19 a Z20 (umožňující podrobnou klasifikaci výzkumného záměru podle jeho povahy a podle potřeb poskytovatele), dále Z22 až Z24 a Z26 až Z28 (umožňující rozšířenou anotaci) apod. Je nutno upozornit, že pokud se dodavatel dat rozhodne vyplnit některé nepovinné položky, je potom již povinen vyplnit i všechna návazné pole, týkající se jím uvedené nepovinné položky, a to z důvodu zachování datové konzistence.

     Vzhledem k tomu, že položky, týkající se anotace výzkumného záměru, slouží též k vyhledávání podle "klíčových slov", doporučuje se používat v maximální míře v těchto položkách ty termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných časopisech jako tzv. "klíčová slova". Samostatně (z důvodů kompatibility se zahraničními databázemi) je připojena i položka pro klíčová slova v angličtině.

     Finanční prostředky na řešení výzkumného záměru se uvádí v tis. Kč (stejně jako státní rozpočet) a v běžných cenách daného roku. Nelze tedy počítat se zohledněním inflace až v průběhu řešení (tyto a další vlivy musí být již součástí návrhu výzkumného záměru) a při změně celkových nákladů na řešení výzkumného záměru o více než o 10 % je nutná jeho změna a nové posouzení (bod I.5. Pravidel).

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s háčky a čárkami. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky).

     Vytvoření a editaci tabulky III. lze provádět pomocí programu, který je distribuován současně s kontrolním programem. Tabulka slouží jako elektronická průvodka k datům.

     Dodaný kontrolní program provede nejprve kontrolu zda jsou správně definovány typy a délky jednotlivých položek a poté provede test korektnosti názvů souborů, neboť bez těchto kontrol nemůže program dále správně pracovat. Dále program provede kontrolu správnosti a úplnosti vazeb mezi jednotlivými položkami. Pokud kontrolní program nezjistí žádné chyby v datech automaticky vytvoří průvodku k těmto datům.

     Základní údaje o předávaných souborech doplní poskytovatelé do průvodky - tiskového dokumentu, kterou vytvoří kontrolní program po provedení všech kontrol dat. Kontrolní program pro CEZ01 společně s programem pro vytvoření a editaci elektronické průvodky, bude k disposici na www stránce (http://www.vyzkum.cz) stejně jako tato struktura dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy souborů, s identickým označením různých verzí, vykazující chyby hlášené kontrolním programem, nebo dodávky, které nebudou opatřeny korektně vyplněnou průvodkou, budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do CEZ.

     V průběhu roku 2001 bude zkušebně zaveden též sběr dat pro CEZ pomocí WEB aplikace po síti Internet. Je proto důsledně odděleno předávání dat mezi ústředními orgány a jednotlivými organizacemi od předávání dat mezi Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a jednotlivými ústředními orgány. Tato struktura dat je tedy závazná výhradně pro příslušné organizační složky státu. Jednotlivé organizační složky státu mají dále možnost si od organizací v jejich působnosti vyžádat data v doplněných strukturách tak, aby opětovně nepožadovaly dodávání opakujících se údajů. Z toho však jednoznačně vyplývá, že veškeré bližší informace týkající se sběru dat, poskytuje jednotlivým organizacím, předkládajícím data do CEZ01, výhradně příslušná organizační složka státu - správce jejich rozpočtové kapitoly.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Výjimkou jsou položky označené jako informativní, pro které může organizační složka státu definovat povinné vyplnění. Specifika jednotlivých organizačních složek státu mohou odpovědné orgány zohlednit ve vlastním komentáři.


  1. Toto usnesení vlády lze získat na www stránce Úřadu vlády ČR (http://www.vlada.cz), nebo na nové www stránce Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a MŠMT, týkající se oblasti výzkumu a vývoje (http://www.vyzkum.cz), kde lze najít i řadu dalších podkladů.

Sdílejte na: