Změny týkající se předávaných údajů do IS VaVaI v roce 2013 oproti roku 2012

Navrhované změny nejdou nad rámec stanovený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Cílem navrhovaných změn je shromažďovat, zveřejňovat a poskytovat údaje v takové kvalitě a struktuře, aby bylo umožněno jejich objektivní využití odbornou veřejností a dalšími subjekty pro potřeby nezávislých analýz a hodnocení.

CEA – Centrální evidence aktivit
V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

CEP – Centrální evidence projektů
V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů
V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

RIV – Rejstřík informací o výsledcích
V roce 2013 se mění struktura datových prvků.

RIV V - (odstraňovaní údajů z IS VaVaI)
V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

VES – Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

XML – Informace o formátu XML
V roce 2013 se mění struktura údajů.
________________________________________


CEA

V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.


CEP

V roce 2012 se nemění struktura datových prvků.


CEZ

V roce 2012 se nemění struktura datových prvků.


RIV

V roce 2013 se mění struktura datových prvků.

Je přidáno nové pole:
R88 * Forma vydání (číselník, P= tištená verze „print“, E= elektronická verze „online“,C= paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)) pro druh výsledku „B“-odborná kniha, „C“-kapitola v knize, „D“-článek ve sborníku)

Nevyplňuji se datová pole:

R58 * Úplná adresa www stránky, na které se nachází výsledek pro druh výsledku B, C, D, A, V
R36 * Lokalizace výsledku pro druh výsledku Z, G, N, R

Je rozšířena délka datových polí:

R06 (Název výsledku v původním jazyce výsledku) z 500 na 600 znaků
R08 (Název výsledku v anglickém jazyce) z 500 na 600 znaků
R16 (Oficiální název periodika) z 254 na 300 znaků
R19 (Číslo periodika v rámci uvedeného svazku) z 10 na 30 znaků
R30 (Název knihy nebo sborníku v originálním jazyce) z 254 na 500 znaků
A02 (Příjmení tvůrce) z 35 na 50 znaků

Je zavedeno povinné vyplnění datových polí:

R20 (Strana od-do) pro druh výsledku C, D, J
R21 (Počet stran článku) pro druh výsledku J

Jsou upřesněny popisy polí:

R21 (Počet stran článku) Uvede se rozsah stran článku.
R33 (Počet stran výsledku) Vyplňuje se u druhu výsledku B, C, D, V. V případě, kdy se jedná o výsledek v periodiku, které není stránkováno, uvede se počet stran článku odpovídajících počtu vytištěných stran ve formátu A4
R37 (Technické parametry výsledku) Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, N, R. Uvádí se technické aj. parametry charakterizující výstup resp. ověřitelnost výsledku, které dále rozšiřují informaci uvedenou v anotaci. Uvádí se informace o uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem (subjekty). Uvede se název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy. Uvede se jméno, adresa, telefonní číslo, případně e-mail odpovědné osoby pro jednání.
R75 (Číselná identifikace) Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, N, R, H.
Z - ověřená technologie – uvádí se číslo licenční smlouvy o využití výsledku s konkrétním subjektem (subjekty).
Z - odrůda - Číslo šlechtitelského osvědčení o udělení ochrany práv (zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č.92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů), nikoliv datum nebo č. přihlášky nebo číslo udělené ochrany dle systému odrůdových práv Community Plant Variety Office nebo příslušným národním úřadem.
Upozornění: Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda.
Z - plemeno - uvádí se číslo rozhodnutí a odkaz na příslušnou plemennou knihu, kde je plemeno registrováno.
G - prototyp + funkční vzorek - uvádí se číslo smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem (subjekty).
N – certifikované metodiky - uvádí se číslo osvědčení o certifikaci / akreditaci metodiky (číslo jednací nebo evidenční).
N - léčebný postup - pro humánní medicínu se uvádí číslo Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ve kterém byl léčebný postup zveřejněn, pro veterinární medicínu se uvádí číslo rozhodnutí o certifikaci léčebného postupu orgánem Státní veterinární správy.
N - památkový postup - uvádí se číslo udělené certifikace příslušným kompetentním orgánem (např. příslušným odborným odborem Ministerstva kultury či Státního památkového ústavu).
R - software - uvádí se číslo smlouvy o licenčním ujednání, když je pro získání softwaru nutné nabytí licence.
H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem - uvede se přesné číselné označení zákona nebo normy (např. 868/2002 Sb., ČSN 290, apod).
H - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele - - uvede se přesné číselné označení směrnice či předpisu a dále číslo věstníku, ve kterém byl předpis uveřejněn nebo webovou adresu kde je předpis zveřejněn a která nahrazuje tiskovou verzi věstníku.
H - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaV orgánů státní nebo veřejné správy- uvede se údaje o čísle jednacím, pod kterým orgány státní nebo veřejné správy dokumenty schválili (včetně čísla usnesení vlády).
R86 (Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na domovskou stránku výsledku). Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy.
A2 (Výsledek – tvůrci).
- ostatní tvůrci výsledku mohou, avšak nemusí být uvedeni (počet všech tvůrců ve výčtu nesmí být vyšší než R10). U výsledků aplikovaného výzkumu musí být uvedení všichni tvůrci, jejichž práva jsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti.
N01 (Typ zdroje financování výsledku) - Výsledek nesmí navazovat na výzkumné záměry různých příjemců. Výsledek výzkumného záměru smí být předložen pouze příjemcem tohoto výzkumného záměru.

Jsou upřesněny pojmy (změna vyznačena kurzívou):

Tvůrce: autor, původce nebo jiná fyzická osoba podílející se na dosažení výsledku a mající obdobná práva k výsledku. Tvůrcem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.

Zásady pro předávání údajů: (nově doplněno) Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku. Údaje o výsledcích druhu patent, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Nové vymezení druhu výsledku „A“-audiovizuální tvorba


Samostatně jsou vykazovány elektronické dokumenty. Druh výsledků „A“ zahrnuje jen audiovizuální tvorbu, ostatní elektronické dokumenty jsou evidovány pod publikačními výsledky.

Je rozdělen popis údajů:

Druhy výsledků B-odborná kniha, C-kapitola v odborné knize, D-článek ve sborníku jsou popsány v jedné části a druhy výsledku A-audiovizuální tvorba a V-výzkumná zpráva jsou popsány další části.


RIV V (odstraňovaní údajů z IS VaVaI)

V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

VES

V roce 2013 se nemění struktura datových prvků.

Sdílejte na: