Komentář k CEZ00

     Usnesením vlády č. 281 ze dne 22. dubna 1998 o "Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje"2) byly konkretizovány podmínky pro poskytování těchto prostředků, institucionální prostředky jsou navrhovány v souladu se zákonem č. 2/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje. Jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v roce 1999 (a v dalších letech) je předání údajů do Centrální evidence výzkumných záměrů organizací financovaných za státního rozpočtu ČR ("CEZ") a do Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje ("RIV").

     V roce 2000 budou dle usnesení vlády č. 281/1998 data pro CEZ00 (a RIV00) předkládána společně s návrhem rozpočtu na rok 2000, tzn. poskytovatelé - resorty je předloží Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj do 30. 4. 2000. Data pro CEZ00 budou předána ve struktuře platné pro rok 2000 jako sestava 3 databázových souborů (tabulka I., II. a III.) ve formátu *.DBF, kódu češtiny CP 1250 (Windows) a po kontrole dodaným kontrolním programem.

     Návrh struktury dat vychází z obsahu dat pro databáze, které jsou uvedeny v Radou schválené koncepci NADAVaV zveřejněné na www stránce Rady (viz dopis mpř. vlády P. Mertlíka č.j.: 7550/99-RVV ze dne 22. 9. 1999 na správce rozpočtových kapitol). Jak je uvedeno v závěru předkládací zprávy této koncepce, je struktura dat v zásadě zachována z roku 1999, neboť technicky i finančně není možné před koncem roku principiálně změnit stávající kooperující SW aplikace. V průběhu roku 2000 bude vytvořena a ověřena www aplikace umožňující v první etapě jak přímé získávání dat od nositelů záměrů, tak konverzi dat, které resorty získaly vlastním systémem.

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 1999

     Fyzická struktura předávaných dat doznává značných změn, zejména v doplnění počtu jednotlivých položek. To je logický důsledek požadavku některých dodavatelů dat pro CEZ, kteří v roce 1999 rozporovali zavedení relačních struktur pro data CEZ v té formě, jaká je např. běžná u dat pro CEP. U pevné datové struktury není možno zapracovat požadované změny (např. sledování čerpaných prostředků v minulém roce - údaj, který se v době zahájení výzkumných záměrů nemohl vykazovat) jinak, než změnou této struktury. V uvedené koncepci NADAVaV je již struktura databáze CEZ navržena jako relační a je prakticky identická se strukturou CEP.

     Vyplnění některých položek se oproti roku 1999 stává z hlediska Rady informativní, o povinnosti vyplnění těchto položek rozhoduje zadavatel, který za využití prostředků odpovídá. U některých položek dochází z důvodu změn platné legislativy ke změně obsahu těchto položek (viz. dále). Nově je zavedena možnost předávat dat týkajících se ukončených, zastavených apod. záměrů. Data o těchto záměrech se do CEZ00 budou předávat jako samostatná dodávka dat ve shodné struktuře. Datová struktura veškerých dodávek předávaných do CEZ00 v roce 2000 je tedy shodná.

  • nově se zavádí položky v tabulce I. specifikující kontakt na řešitele (resp. spoluřešitele) projektu – pracovní adresa, fax a e-mail
  • nově se zavádí 1 položka v tabulce I. specifikující status záměru (Z35)
  • nově se zavádí 2 položky v tabulce I. týkající se ukončených záměrů
  • nově se zavádí finanční položky v tabulce I. specifikující skutečně čerpané prostředky v minulém roce
  • nově se zavádí 1 položka v tabulce III. specifikující typ záměru (řešený či ukončený)
  • v roce 2000 je informativní podrobné členění finančních položek týkajících se RO a PO organizací (investice, neinvestiční, ....)
  • ruší se uvádění rodných čísel osob, které je nahrazeno kódovaným datumem narození

     Názvy předávaných souborů musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu souboru CEZ00, definovaným v popisu struktury dat. Údaje, týkající se jednoho výzkumného záměru, jsou obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v dílčích tabulkách, které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu výzkumného záměru. Všechny položky v předávaných souborech musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik výzkumných záměrů je předáváno. Počet řádků v dílčích tabulkách příslušejících určitému záměru je určen charakterem tohoto záměru a pro jednotlivé výzkumné záměry se liší. Všechny výzkumné záměry, týkající se jednoho poskytovatele (ústředního orgánu), musí být sloučeny pouze v jedné dodávce dat čítající právě 3 soubory. Nutnou součástí předaných dat je korektně vyplněná a potvrzená průvodka k těmto datům.

     Promítnuté změny ve struktuře dat pro CEZ00 vycházejí pouze ze změn týkajících se platných právních norem. Další změny, které vyplývají z připomínek vznesených jednotlivými dodavateli dat budou do struktury CEZ zapracovány a po konečném schválení celkové koncepce NADAVaV. Struktura CEZ00 však nemohla být koncipována tak, aby v ní bylo minimum změn oproti roku 1999 (jako např. u struktury pro CEP00) a přitom aby vyhovovala širokému spektru všech záměrů podporovaných ze státního rozpočtu, neboť pevně definovaná struktura dat platná v roce 1999 takovýto požadavek neumožňuje.

     Ve struktuře dat pro CEZ00 jsou i položky, které se v některých případech nevyplňují, např. se nevyplňují údaje o začlenění vykonavatele výzkumného záměru pokud tento má právní subjektivitu (položky Z08 a Z09) apod.

     Ve struktuře dat CEZ00 jsou zařazeny i nepovinné položky, tj. ty položky, kde je na rozhodnutí poskytovatele, zda tyto položky vyplní či nikoliv. Jde např. o položky Z19 a Z20 (umožňující podrobnou klasifikaci výzkumného záměru podle jeho povahy a podle potřeb poskytovatele), dále Z22 až Z24 a Z26 až Z28 (umožňující rozšířenou anotaci) apod. Je nutno upozornit, že pokud se dodavatel dat rozhodne vyplnit některé nepovinné položky, je potom již povinen vyplnit i všechna návazné pole, týkající se jím uvedené nepovinné položky, a to z důvodu zachování datové konzistence.

     Vzhledem k tomu, že položky, týkající se anotace výzkumného záměru, slouží též k vyhledávání podle "klíčových slov", doporučuje se používat v maximální míře v těchto položkách ty termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných časopisech jako tzv. "klíčová slova". Samostatně (z důvodů kompatibility se zahraničními databázemi) je připojena i položka pro klíčová slova v angličtině.

     Finanční prostředky na řešení výzkumného záměru se uvádí v tis. Kč (stejně jako státní rozpočet) a v běžných cenách daného roku. Nelze tedy počítat se zohledněním inflace až v průběhu řešení (tyto a další vlivy musí být již součástí návrhu výzkumného záměru) a při změně celkových nákladů na řešení výzkumného záměru o více než o 10 % je nutná jeho změna a nové posouzení (bod I.5. Pravidel).

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s háčky a čárkami. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky).

     Vyplnění tabulky III generuje kontrolní program automaticky. Tabulka slouží jako elektronická průvodka k datům.

     Dodaný kontrolní program provede nejprve kontrolu zda jsou správně definovány typy a délky jednotlivých položek a poté provede test korektnosti názvů souborů, neboť bez těchto kontrol nemůže program dále správně pracovat. Dále program provede kontrolu správnosti a úplnosti vazeb mezi jednotlivými položkami. Pokud kontrolní program nezjistí žádné chyby v datech automaticky vytvoří průvodku k těmto datům.

     Základní údaje o předávaných souborech doplní dodavatelé dat do průvodky, kterou vytvoří kontrolní program po provedení všech kontrol dat. Kontrolní program pro CEZ00 bude k disposici mimo jiné na www stránce Rady (http://www.vlada.cz) stejně jako tato struktura dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy souborů, s identickým označením různých verzí, vykazující chyby hlášené kontrolním programem, nebo dodávky, které nebudou opatřeny korektně vyplněnou průvodkou, budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do CEZ00.

     Od roku 2000 bude zkušebně zaveden též sběr dat pro CEZ pomocí WEB aplikace po síti Internet. Je proto důsledně odděleno předávání dat mezi ústředními orgány a jednotlivými organizacemi od předávání dat mezi Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a jednotlivými ústředními orgány. Tato struktura dat je tedy závazná výhradně pro příslušné ústřední orgány Jednotlivé ústřední orgány mají dále možnost si od organizací v jejich působnosti vyžádat data v modifikovaných strukturách tak, aby opětovně nepožadovaly dodávání opakujících se údajů. Z toho však jednoznačně vyplývá, že veškeré bližší informace týkající se sběru dat, poskytuje jednotlivým organizacím, předkládajícím data do CEZ00, výhradně příslušný správce jejich rozpočtové kapitoly tj. resort resp. ústřední orgán.

Pojmy

Centrální evidence výzkumných záměrů - je podle části 3. bodu 2.a. a přílohy č. 3 "Pravidel" (přílohy k usnesení vlády č. 281/19983) databáze pro účely kontroly institucionálního financování a zamezení dvojího financování projektů a výzkumných záměrů, pro přípravu návrhu státního rozpočtu a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o státem podporovaných výzkumných záměrech institucí.

Výzkumný záměr organizace - podle části 2. bodu 1. "Pravidel" (přílohy k usn.vlády č. 281/1998) obsahuje vymezení předmětu výzkumné činnosti organizace podporované z institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v dalších pěti letech. Výzkumný záměr vychází z platné státní politiky výzkumu a vývoje, resp. zásad vlády pro tuto oblast, formuluje cíle, strategii jejich dosažení a předpokládané výsledky záměru. Výzkumný záměr obsahuje soupis nákladů na jeho zabezpečení podle účetní osnovy. Záměr je formulován na pět let.

Poskytovatel - je podle části 1. bodu 4. "Pravidel" (přílohy k usn.vlády č. 281/1998) od 1.1.1999 ústřední orgán, který poskytuje institucionální podporu ze své rozpočtové kapitoly a který je zřizovatelem organizace, plní tuto funkci nebo je jejím zakladatelem. U ostatních organizací poskytuje institucionální podporu kompetenčně příslušný ústřední orgán (analogie pojmu "zadavatel" u účelového financování).

Příjemce - je podle příloh č. 2 a č. 3 "Pravidel" (přílohy k usn.vlády č. 281/1998) organizace, řešící výzkumný záměr (analogie pojmu "nositel" u účelového financování). O institucionální podporu se mohou ucházet ty organizace, které mají ve svém statutu, v zakládací listině nebo v jiném dokumentu, jímž je stanoven předmět činnosti, jako předmět činnosti uveden výzkum a vývoj, podrobí se hodnocení a tímto hodnocením úspěšně projdou.

Řešitel - je podle přílohy č. 3 "Pravidel" (přílohy k usnesení vlády č. 281/1998) pracovník, který odpovídá příjemci za odbornou stránku výzkumného záměru (analogie stejného pojmu "řešitel" u účelového financování).


Poznámky:

  1. Toto usnesení i řadu dalších podkladů lze získat na www Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (http://www.vlada.cz), nebo na nové www stránce o českém výzkumu a vývoji (http://www.veda.cz).
  2. K dispozici mj. na www Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (http://www.vlada.cz).

Sdílejte na: