Komentář k RIV01

Platná verze struktury dat RIV01 schválená Radou vlády ČR pro VaV na jejím 139. zasedání

     Účelové i institucionální prostředky ze státního rozpočtu jsou na základě zákona č. 300/19992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, poskytovány na základě hodnocení výsledků VaV. Pro výsledky účelově podporovaných projektů a pro institucionálně podporované výzkumné záměry, byl proto usnesením vlády č. 281 ze dne 21. dubna 1998, o pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje3) zřízen od roku 1999 Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje ("RIV").

     V roce 2001 budou dle usnesení vlády č. 281/1998 data pro RIV01 předkládána společně s návrhem rozpočtu na rok 2002, tzn. zadavatelé a poskytovatelé - organizační složky státu - je předloží Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj do 30. 4. 2001. Data pro RIV01 budou předána ve struktuře platné pro rok 2001 jako sada 4 tabulek (tabulka I., II, III, a IV) ve formátu *.DBF, kódu češtiny CP 1250 (Windows) a po kontrole dodaným kontrolním programem.

     Každý zadavatel a poskytovatel - organizační složka státu - odpovídá za předání výsledků do RIV, které se týkají jím podporovaných projektů / záměrů, neboť právě oni jsou oprávněni na jednotlivých nositelích / vykonavatelích tyto výsledky požadovat.

     Pokud je v předávaných datech chybné kódování češtiny (kódová stránka je jiná než CP 1250 - EE Windows), avšak kontrolní program nehlásí v datech žádné chyby, jsou tato data zařazena do RIV. Jelikož však takováto data nemohou být uveřejněna na WWW Rady, je zadavatel požádán o jejich opravu.

     Struktura dat je shodná se strukturou dat platnou v roce 2000 z důvodů minimalizace následných změn stávajících kooperujících SW aplikací, které provozují jednotliví zpracovatelé dat.

     Informační systém RIV shromažďuje podklady pro účely hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o těchto výsledcích (viz. usnesení vlády 281/1998). Nejedná se tedy o klasický knihovnický systém, za který bývá neprávem zaměňován. Údaje o citacích a jejich autorech jsou pouze zdrojovými údaji pro hodnocení výzkumných záměrů a projektů organizací financovaných z rozpočtu ČR v oblasti výzkumu a vývoje, nikoliv základní bází citací o publikacích České republiky. K tomuto účelu slouží specializovaná pracoviště, jejichž úlohu RIV v žádném případě nenahrazuje.

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 2000

     Fyzická struktura předávaných dat (tabulka I, II a III) zůstává stejná jako v roce 2000, upřesněny byly pouze vysvětlující komentáře. Rozšiřuje se pouze IV.tabulka s informacemi o dodávce a zúčastněných subjektech (tzv. elektronická průvodka) o 3 nové položky:

  • nově se zavádí položka určující zadavatele / poskytovatele dodávajícího data do RIV tj. organizační složka státu, která poskytuje finanční prostředky na řešení výzkumného projektu / záměru (nemusí být shodná s s organizační složkou státu, do jejíž působnosti spadá vykonavatel)
  • nově se zavádí položka určující stát resp. státní příslušnost, jedná-li se o instituci cizího státu resp. cizího státního příslušníka
  • nově se zavádí položka určující typ informací o výsledcích VaV obsažených v dodávce z hlediska zákona č. 148/1998 Sb.. V roce sběru 2001 budou data nepodléhající zákonu 148/1998 Sb. (neutajované skutečnosti) dodány v samostatné dodávce, jednoznačně označené jako dodávka neutajovaných skutečností (viz. údaj D22 tzv.elektronické průvodky). Data týkající se předmětu, který je utajovanou skutečností (např. obsah výsledku VaV), budou předána ve stejné dodávce jako neutajované skutečnosti s tím, že informace v záznamu hlavní tabulky a v záznamech závislých tabulek budou formulovány tak, aby splňovaly kriterium "veřejně přístupných dat" a vyhovovaly podmínkám kontrolního programu. Konkrétní údaje o výsledku VaV, které jsou utajovanými skutečnostmi, budou paralelně dodány odděleně v tiskové nebo v elektronické formě. Převzetí těchto dat bude podmíněno důsledným a bezpodmínečným dodržením veškerých souvisejících předpisů.

     Změny v právní subjektivitě k 1. 1. 2001 přinesl zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích (a související zákon č. 220/2000 Sb.). Dosavadní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace se dle §3 zákona č. 219/2000 Sb. stávají organizačními složkami státu resp. dle §54 zákona č. 219/2000 Sb. ostatními státními organizacemi.

     Do RIV01 mohou být zařazeny výsledky, dosažené pracovníky organizace v pracovněprávním vztahu. Aby se předešlo nejednotnostem ve výkladu, kdy byl výsledek skutečně dosažen, je rozhodující rok uplatnění výsledku (tj. rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, udělení patentu, zahájení výroby atd.). V RIV01 nebudou jako výsledky sledovány učebnice, skripta, sborníky z jiných než mezinárodních konferencí, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, diplomové práce atd. Rovněž články teprve odeslané do tisku, technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd. nebudou do RIV01 zařazeny a tyto výsledky musí být do RIV předloženy až po jejich uplatnění, tj. v dalším období sběru dat.

     V roce 2001 budou dle usnesení vlády č. 281/1998 data pro RIV01 předkládána společně s návrhem rozpočtu na rok 2002, tzn. poskytovatelé je předloží Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj do 30. 4. 2001. Poskytovatelé předkládají výsledky za všechny organizační jednotky, které byly institucionálně i účelově financované z jejich rozpočtové kapitoly v roce 2000 (systémem 1 org. jednotka = 1 dodávka dat = 4 soubory). (Pozn.: Poskytovatelé účelově financují i jiné organizace, než které spadají do jejich správy, a i za tyto organizace jsou povinni předložit data do RIV.) Data pro RIV01 budou předána ve struktuře platné pro rok 2001 jako sada 4 tabulek tj. souborů (tabulka I. až IV.) ve formátu *.DBF (dále jen tabulky), kódu češtiny CP 1250 (Windows) a po kontrole dodaným kontrolním programem.

     Názvy předávaných tabulek musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu tabulky RIV01 definovaným v popisu struktury dat. Údaje týkající se jednoho výsledku jsou obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v dílčích tabulkách, které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu výsledku. Všechny položky v předávaných tabulkách musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik výsledků je předáváno. Počet řádků v dílčích tabulkách příslušejících určitému výsledku je určen charakterem tohoto výsledku a pro jednotlivé výsledky se liší.

     Všechny výsledky, týkající se jedné instituce resp. organizační jednotky resp. osoby předkládající data o výsledcích, musí být sloučeny pouze v jedné dodávce dat čítající právě 4 tabulky. Nutnou součástí předaných dat je korektně vyplněná a potvrzená průvodka k těmto datům.

     Většina organizací předkládá jedenkrát ročně data do RIV za výsledky dosažené v minulém roce, neboť údaje za výsledky dosažené v letech dřívějších do RIV již předložily v předchozím roce sběru dat. Pokud organizace chce doplnit již dříve předaná data dalšími výsledky týkajících se období od roku 1993, učiní tak přidáním těchto výsledků k předávaným datům za rok minulý. Vždy platí, že veškerá data týkající se uplynulého období tvoří jednu samostatnou dodávku dat, a že data se předávají výhradně prostřednictvím zadavatele / poskytovatele, z jehož finančních prostředků výsledek vznikl.

     V případě, že výsledky jsou výstupem účelově podporovaného projektu ("grantového projektu"), řešeného v minulých letech, nebo je již výsledkem výzkumného záměru, potom organizace vyplňuje tabulku III., která se týká identifikačních kódů výzkumných záměrů, pro který je daný výsledek součástí podkladů pro hodnocení záměru resp. identifikačních kódů projektů VaV na základě kterého výsledek vznikl. Postupně (tak, jak budou končit projekty zahájené před rokem 1999) se přestanou výsledky účelově podporovaných projektů a institucionálně podporovaných záměrů překrývat.

     Od roku 2000 je zaveden pojem garanta výsledku, který je jedním z autorů výsledku a odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku.

     Struktura RIV01 je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru všech výsledků vzniklých na základě finanční podpory ze státního rozpočtu. Ve struktuře dat pro RIV01 jsou proto i položky, které se v některých případech nevyplňují, např. se nevyplňují údaje o začlenění organizace, pokud tato má vlastní právní subjektivitu (např. položky D09 a D10) apod.

     Ve struktuře dat RIV01 jsou zařazeny i nepovinné položky, tj. ty položky, kde je na rozhodnutí dodavatele dat, zda tyto položky vyplní či nikoliv. Jde např. o položky R02 a R03 (informace o podrobném vnitřním členění dané organizace) apod. Samostatně (z důvodů kompatibility se zahraničními databázemi) je připojena i nepovinná položka pro klíčová slova v angličtině.

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s háčky a čárkami. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky).

     Tabulka IV. obsahuje informace o vykonavateli a slouží současně jako elektronická průvodka k dodávce dat. Tuto tabulku lze vytvořit a editovat programem distribuovaným společně s kontrolním programem. Pro kontrolu dat a zařazení dat do RIV je tato tabulka nezbytná.

     Dodaný kontrolní program provede nejprve kontrolu, zda jsou správně definovány typy a délky jednotlivých položek a poté provede test korektnosti názvů souborů, neboť bez těchto kontrol nemůže program dále správně pracovat. Dále program provede kontrolu správnosti a úplnosti vazeb mezi jednotlivými položkami.

     Základní údaje o předávaných souborech doplní dodavatelé dat do průvodky - tiskového dokumentu, kterou vytvoří kontrolní program po provedení všech kontrol dat. Kontrolní program pro RIV01 společně s programem pro vytvoření a editaci elektronické průvodky, bude k disposici na www stránce Rady (http://www.vyzkum.cz) stejně jako tato struktura dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy souborů, s identickým označením různých verzí, vykazující chyby hlášené kontrolním programem, nebo dodávky, které nebudou opatřeny korektně vyplněnou průvodkou, budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do RIV01.

     Od roku 2001 bude zaveden též sběr dat pro RIV pomocí WEB aplikace po síti Internet. Je proto důsledně odděleno předávání dat mezi organizačními složkami státu a jednotlivými organizacemi od předávání dat mezi Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a jednotlivými organizačními složkami státu. Tato struktura dat je tedy závazná výhradně pro příslušné organizační složky státu. Jednotlivé organizační složky státu mají dále možnost si od organizací v jejich působnosti vyžádat data v doplněných strukturách tak, aby opětovně nepožadovaly dodávání opakujících se údajů. Z toho však jednoznačně vyplývá, že veškeré bližší informace týkající se sběru dat, poskytuje jednotlivým subjektům, předkládajícím data do RIV01, výhradně zadavatel resp. poskytovatel.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Výjimkou jsou položky označené jako informativní, pro které může organizační složka státu definovat povinné vyplnění. Specifika jednotlivých organizačních složek státu mohou odpovědné orgány zohlednit ve vlastním komentáři.


  1. Toto usnesení vlády lze získat na www stránce Úřadu vlády ČR (http://www.vlada.cz), nebo na nové www stránce Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a MŠMT, týkající se oblasti výzkumu a vývoje (http://www.vyzkum.cz), kde lze najít i řadu dalších podkladů.

Sdílejte na: