I n f o r m a c e ze 119. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 3. května 1999 na Úřadu vlády

 

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

 • Předseda Rady, místopředseda vlády doc. Mertlík. přivítal na zasedání dva nové členy Rady - ing. Josefa Boušku, CSc. a prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc. MSc., jejichž jmenováním se počet členů Rady opět naplnil (jmenováni do Rady byli s účinností od 15. dubna 1999 usnesením vlády č.355 ze dne 14. dubna 1999).
 • Rada volila 1. místopředsedu po vládou odvolaném V. Hadrabovi. Předseda Rady, místopředseda vlády doc. Mertlík navrhl na místo 1. místopředsedy Rady nového člena Rady prof. Potůčka, který by v předsednictvu Rady vyrovnal absenci zástupce důležitého sektoru jakým jsou VŠ (AV ČR a aplikovaný výzkum jsou zastoupeny stávajícími místopředsedy). Volba byla provedena tajným hlasováním, 1. místopředsedou Rady byl zvolen prof. Potůček. Pro jeho volbu se ze 14 přítomných členů Rady jich vyslovilo 13, jeden se zdržel hlasování.
 • Předseda Rady místopředseda vlády doc. Mertlík navrhl, aby byl prof. Potůček jmenován do vedení svodné skupiny pro přípravu národní politiky VaV. Jeho hlavním oborem je veřejná a sociální politika a jeho působení ve svodné skupině bude významným přínosem pro připravovanou národní politiku výzkumu a vývoje. Rada požádala náměstka MŠMT doc. Průšu, aby tlumočil ministrovi Zemanovi doporučení Rady, jmenovat prof. Potůčka do vedení svodné skupiny pro přípravu národní politiky výzkumu a vývoje.
 • Rada se v diskusi kriticky vyjádřila k několika pořadům České televize z poslední doby, které byly zaměřeny na problematiku české vědy a jejichž moderátoři se především snažili českou vědu v nich skandalizovat, zejména její financování. Rada ocenila vystoupení předsedy Rady mpř. vlády doc. Mertlíka ve zpravodajské relaci 2. programu ČT a podle informací z Akademického sněmu AV ČR i tam přítomná vědecká obec velmi positivně ohodnotila jak doc. Mertlík v tomto pořadu vědu obhajoval. K relacím v ČT vypracovalo předsednictvo Rady stanovisko týkající se využití prostředků na VaV, které bylo zasláno ČTK.
 • Radě byla před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení předložena "Analýza dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím" Doc. Kukal, vedoucí pracovní skupiny pro vypracování "Analýzy" upozornil, že byla zásadně rozšířena oproti dřívějším podobným analýzám o analýzu výstupů výzkumu a vývoje. Rozšířeny jsou ukazatelé o patentech a poprvé jsou zde analyzovány bibliometrické výstupy. Rada se k analýze vyjádřila velmi pochvalně a ocenila "obrovskou" vynaloženou práci. Mpř. vlády doc. Mertlík a nám. MŠMT doc. Průša poděkovali v analýze uvedeným autorům i pracovníkům sekretariátu Rady a odboru 34 MŠMT, kteří se na vypracování "Analýzy" výrazně podíleli. Rada vyslovila souhlas s rozesláním "Analýzy"do připomínkového řízení. Následně bude "Analýza" předložena vládě ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Na programu zasedání byly volby do oborových komisí GA ČR. Členové OK GA ČR jsou podle "Volebního řádu oborových komisí GA ČR" voleni na společném zasedání Rady a předsednictva GA ČR. Z pěti členů předsednictva GA ČR se dostavili k volbám tři, dva se omluvili, členů Rady bylo přítomno čtrnáct. Do volební komise byli za Radu navrženi doc. Chráska a ing. Janeček a za GA ČR prof. Hruška. Kandidáti pro OK technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských věd byli navrženi pracovními skupinami Rady, předsednictva GA ČR a zástupci stávajících OK. Výsledky voleb jsou uvedeny v příloze.
 • S představiteli GA ČR Rada jednala o dvou nejzávažnějších nedořešených problémech GA ČR, kterými jsou finanční prohřešky zjištěné NKÚ a vyhlášení veřejné soutěže na podporu metodických center bez souhlasu Rady. Stanovisko Rady k nim bylo předsedovi GA ČR prof. Štulíkovi předáno a Rada hlasováním schválila, aby bylo i zveřejněno. Prof. Štulík sdělil, že GA ČR má právní nález lišící se od zjištění NKÚ a obhajoval využití dodatečně přidělených 42. mil. Kč, tak jak GA ČR provedla. Předsednictvo Rady a předsednictvo GA ČR chce nalézt východisko z těchto sporných problémů. Uskuteční se proto dne 14. května 1999 v 9,00 hod. jednání předsednictva Rady s předsednictvem GA ČR. Prof. Štulík přislíbil předložit předsednictvu Rady do deseti dnů tj. do 12. 5. 1999 písemný podklad GA ČR pro navržené jednání
 • Rada schválila postup při zpracování návrhu státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2000. Obsahuje podrobný harmonogram jednotlivých kroků celé přípravy, která bude završena předložením návrhu vypracovaného Radou ministrovi financí. Stanoveny byly zásady postupu a rozvrh s předpokládanou účastí členů Rady na jednání s jednotlivými resorty. Bylo doporučeno, aby se prvního jednání k rozpočtu, které je podle harmonogramu stanoveno na 21. května ve 13,00 hod. zúčastnili všichni členové Rady. Podklady připraví sekretariát Rady.
       Vzhledem k tomu, že příprava návrhu rozpočtu je velmi náročný proces, který vyžaduje plné nasazení jak pracovní skupiny Rady tak všech pracovníků sekretariátu Rady, bude sekretariát Rady v měsících květnu a červnu přednostně zajišťovat úkoly vyplývající ze zákona a úkoly spojené s přípravou národní politiky výzkumu a vývoje převezmou pracovníci MŠMT.
       Rada schválila návrh rozpočtu Rady na rok 2000, který je součástí rozpočtu Úřadu vlády.
 • Ministerstvo zdravotnictví požádalo Radu o změnu poměru institucionálních a účelových prostředků ve svém rozpočtu na VaV pro rok 1999. Rada ke změně neměla námitky a pověřila svého místopředsedu prof. Syku, aby žádost MZ o změnu v rozpočtu VaV na rok 1999 vyřídil positivně.

Příloha k informaci ze 119. zasedání

Sdílejte na: